Ilmastorahasto vauhdittamaan ruokaketjun digitalisaatiota DataSpace Europen kautta

Ilmastorahasto on myöntänyt miljoonan euron pääomalainan datanvälityspalvelua kehittävälle DataSpace Europelle. Muun muassa Cinian ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton omistama DataSpace Europe tähtää mahdollistamaan maatilojen, elintarviketeollisuuden, kaupan ja muiden toimijoiden tuottaman datan sopimuksien mukaisen yhdistelyn sekä jakamisen. 

Maataloussektori kattaa noin kuudenneksen Suomen hiilijalanjäljestä. Digitalisaatio on tärkeässä roolissa maatalouden päästövähennysten vauhdittajana. Maatalouden päästöt muodostuvat monista lähteistä, joihin ei ole yksittäisiä teknologiaratkaisuja.  

”Ilmastonmuutoksen ratkaisu vaatii uutta fyysistä, mutta myös digitaalista infrastruktuuria. DataSpace Europen datanvälityspalvelu on esimerkki niistä digitaalisista valmiuksista, joita tarvitaan kestävyyshaasteiden ratkomiseksi. DataSpace Europen ratkaisu voi onnistuessaan mahdollistaa kokoaan suuremman muutoksen ruoantuotannossa sekä vähäpäästöisyyden että tuottavuuden kannalta.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine toteaa. 

Datanvälityspalvelun avulla ruokaketjun palveluja sekä tutkimusta tarjoavat toimijat voivat rakentaa sekä toisille toimijoille että kuluttajille suunnattuja palveluita ja tuotteita. Välityspalvelu on yksi keinoista, joilla voidaan tukea maatalouden päästövähennysten syntyä – esimerkiksi elintarvikkeiden tarkan hiilijalanjäljen laskennan avulla. Samalla voidaan vauhdittaa sektorin digitalisaatiota ja parantaa kuluttajien toivomaa jäljitettävyyttä.  

”Toimimme puhelinoperaattorin tavoin ja näin mahdollistamme datan helpon ja luotettavan liikuttelun sovitusti toimijoiden välillä. Datan yhdistely puolestaan mahdollistaa aivan uudenlaisten palveluiden ja innovaatioiden syntymisen. Ilmastorahaston rahoitus auttaa meitä saamaan palvelun liikkeelle ripeämmin ja näin pääsemme nopeammin mahdollistamaan myös päästövähennyksiä tuovien palvelujen syntymistä”, DataSpace Europen toimitusjohtaja Kari Järvinen kertoo. 


DataSpace Europen ratkaisu

Vuonna 2022 perustetun DataSpace Europe Oy:n omistavat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Cinia Oy, JSK Kiinteistöt sekä Tikura Ventures. DataSpace Europe Oy tulee tekemään datahallintosäädöksen vaatimuksen mukaisen ilmoituksen datanvälitystoiminnan aloittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tarkentuu myöhemmin.  

DataSpace Europe noudattaa Euroopan komission datastrategiaa ja datahallintosäädöstä ja on sitoutunut toiminnassaan edistämään reilua datataloutta. Välityspalvelun kautta kulkevaan dataan pääsevät käsiksi vain ne, joille data on luvitettu, datasta saatava hyöty kuuluu sovitusti kaikille osapuolille eikä tietoa säilötä DataSpace Europelle. Yhtiö ei itse perusta palvelutuotteita, vaan mahdollistaa tiedonvälityksen sekä alan toimijoiden kohtaamisen.  

Suomen maataloussektorin 29 % päästövähennystavoite tarkoittaa noin 4,6 Mt CO2-ekv vähentämistä vuositasolla nykyisestä 16 Mt CO2-ekv vuotuisesta päästötasosta. DataSpace Europe on yksi välillisistä keinoista, joilla voidaan tukea päästövähennysten syntyä tärkeällä kotimaisella taakanjakosektorilla. Välillisistä päästövähenemistä on kyse silloin, kun yhtiön teknologia mahdollistaa tai tuottaa palveluita päästöjen tunnistamiseen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat palvelun tarjoajan asiakkaiden korjaustoimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan.  

Datan jakamisella ja uusien menetelmien kehittämisellä on rooli tuotannon tehostamisessa, ja tarkemmalla mittaamisella sekä tiedolla saadaan tukea myös päästöjen todentamiseen ja päästövähennystoimien aloittamiseen. Välityspalvelu luo puitteet maanviljelijöiden parissa peltopinta-alan tehostamiseen sekä laadullisesti että määrällisesti, ja siten esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen entistä paremmin hyödyntämällä parhaiden peltokäytäntöjen verrokkidataa omassa viljelyssä. 

Datanvälityspalvelu käynnistyy ruokaketjun ympärillä, mutta samaa järjestelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muilla toimialoilla.  

Yhtiö on kerännyt 3,3 M€ rahoitusta. Ilmastorahaston 1M€ pääomalainamuotoinen voitto-osuuslaina on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 


Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä– ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi   

Kari Järvinen, toimitusjohtaja DataSpace Europe p. 040 8204 187 kari.jarvinen@dataspace.fi 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

DataSpace Europe Oy on vuonna 2022 perustettu yritys, joka suunnittelee, perustaa ja ylläpitää data-avaruuksia sekä datanvälityspalveluita eri toimialoille. DataSpace Europen ensimmäinen datanvälityspalvelu Tritom yhdistää ruoka-alan toimijat kuten maatilat, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan uudella tavalla. 

Edellinen artikkeli
Heidi Ahonen rahoituksen johtavaksi asiantuntijaksi
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston sijoitusneuvoston vuoden 2022 arvio valmistui