Ilmastorahastolta 10 M€ merenkulun päästövähennyksiä vauhdittavalle Norsepowerille

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 10 miljoonan euron pääomalainan laivojen roottoripurjeita valmistavalle Norsepowerille tuotannon kasvattamiseksi. Merkittävän polttoainesäästön avulla Norsepowerin tuotteet mahdollistavat jopa miljoonien hiilidioksiditonnien päästövähennykset seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Merenkulun päästöt muodostavat merkittävän ilmastohaasteen. Noin 2,5 % maailman vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu meriliikenteestä ja meriliikenteen osuus koko EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 13,5 %. Ennusteiden mukaan meriliikenteen päästöt tulevat kasvamaan ilman toimenpiteitä, minkä takia merenkulun päästöjä vähentävien ratkaisujen kehittäminen ja skaalaaminen on tärkeää. 

Norsepower pienentää merenkulun päästöjä tarjoamalla tuulipohjaista työntövoimaa laivoille yhtiön kehittämän roottoripurjeen avulla. Norsepowerin tuotteella voidaan saavuttaa tuuliolosuhteista riippuen noin 5–25 % säästö laivojen polttoaineenkulutuksessa, vähentäen näin huomattavasti meriliikenteen päästöjä.  

Merenkulun tulevaisuus on päästötön ja Norsepowerin polttoainekustannuksia ja kasvihuonepäästöjä leikkaava teknologia on tärkeä osa sitä”, kertoo Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski. ”Norsepower on kunnianhimoinen kasvuyhtiö ja Ilmastorahastolta saamamme rahoitus mahdollistaa tuotannon skaalaamisen huomattavasti nopeammin kuin mihin pelkän orgaanisen kasvun avulla olisimme kyenneet. Valtiollisen toimijan mukana olo tuo myös osaltaan uskottavuutta maailmalla.” 

 Merenkulun päästövähennykset ovat tärkeä osa liikenteen ja logistiikan hiilineutraaliuden saavuttamista. Tämänkin ilmastohaasteen selättämisessä tarvitaan useita eri ratkaisuja. Norsepowerin roottoripurjeet ovat heti käytettävissä oleva ratkaisu, erityisesti päästöintensiivisessä valtameritankkeriliikenteessä. Ilmastorahaston rahoituksella vauhditetaan tuotteen skaalausta markkinoilla ja siten myös syntyviä päästövähennyksiä”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kertoo.  


Norsepowerin ratkaisusta ja rahoituksesta: 

Norsepower on vuonna 2012 perustettu yritys, jonka tuulipohjaista työntövoimaa laivoille tarjoavan roottoripurjeen avulla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta aluksen moottorin energialähteestä riippumatta. Käyttökokemusten perusteella roottoripurjeen tuoma työntövoima myös lisää aluksen nopeutta sekä joissain tapauksissa vakauttaa alusta merkittävästi haastavissa merenkulkuolosuhteissa. 

Norsepower Rotor Sail™ on modernisoitu versio Saksassa 1920-luvulla kehitetystä Flettner-roottorista. Yhtiön roottoripurjeteknologia hyödyntää työntövoimaa synnyttävää paine-eroilmiötä eli Magnus-efektiä. Purjeen pyörivä pinta luo toiselle puolelle alipaineen ja vastakkaiselle puolelle ylipaineen, jonka avulla merialusta voidaan liikuttaa eteenpäin. Norsepower on kehittänyt konseptia huomattavasti muun muassa automaation, datan keräämisen, simuloinnin ja komponenttien osalta. Oleellisena kehitysaskeleena on myös uudenlainen, patentoitu purjeita keventävä valmistusmenetelmä ja komposiittimateriaali. 

Merenkulun päästöjä voidaan vähentää kolmella eri tavalla: laivojen polttoaineratkaisuilla, laivasuunnittelulla sekä operatiivisilla ratkaisuilla eli laivatyypin, reitin ja laivan nopeuteen liittyvillä valinnoilla. Mikään nykyinen teknologia ei kykene ainoana ratkaisuna vähentämään meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä IMO:n 2050-tavoitteiden mukaisiksi, eli ratkaisut täydentävät toisiaan. 

Norsepowerin ratkaisun päästövähennyspotentiaali perustuu roottoripurjeiden tuomaan polttoainesäästöön laivaliikenteessä. Syntyvät päästövähennykset riippuvat myös laivan reitistä ja olosuhteista merellä. Asiakkaiden käyttökokemusten mukaan teknologialla saavutetaan tuuliolosuhteista riippuen 5–25 % polttoainesäästöt. Yhden purjeen tuottama vuotuinen päästövähennysarvio on 256–991 t CO2-ekv riippuen tuotteen koosta. Norsepowerin ratkaisun 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 7,2 Mt CO2-ekv. 

Norsepower on keräämässä yli 25 M€ rahoitusta tuotantolaitosinvestointeihin roottoripurjeiden kokoonpanolinjaston laajentamiseen sekä operatiiviseen toimintaan ja käyttöpääoman rahoittamiseen. Ilmastorahaston rahoituksen rinnalle Norsepower on kerännyt 5,6M€ omistajiltaan VVK-lainana sekä Nefcolta. 

Ilmastorahasto on myöntänyt Norsepowerille enimmillään 10M€ pääomalainan, jonka korko on hinnoiteltu markkinaehtoisesti hankkeen riskeihin perustuen ja siinä on otettu huomioon EU:n minimikorkovaatimukset. Pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus. Uusiin tuotantolaitoslinjastoihin kohdentuva rahoitus mahdollistaa tuotannon ja toimitusten tehostamisen ja sitä kautta skaalauskyvykkyyden kasvattamisen nopeammin.  


Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi  

Tuomas Riski, toimitusjohtaja Norsepower p. 050 330 5732 tuomas.riski@norsepower.com 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Norsepower Oy Ltd on suomalainen teknologiayritys, jonka roottoripurjeteknologia on maailman myydyin ja käytetyin suurten rahti- ja matkustaja-alusten mekaaninen purje. Norsepower Rotor Sail™ -tuotteen toimivuus on todistettu puolueettomasti useiden asiakasreferenssien yhteydessä ja se mahdollistaa meriliikenteelle merkittävät polttoainesäästöt ja päästövähennykset. 

Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta enintään 10 M€ pääomalaina Hycamitelle edistämään puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän hiilen tuotantoa