Ilmastorahastolta 4 M€ Filtrabitin teollisuuden pölyerotinratkaisuille

Ilmastorahasto on myöntänyt 4 M€ pääomalainan suomalaiselle teollisen mittaluokan pölynerotinjärjestelmien valmistajalle Filtrabit Oy:lle. Yhtiön ratkaisu erottaa tehokkaasti teollisuuden pölypitoisia kaasuvirtoja, vähentäen teollisuuden aiheuttamia ilmansaasteita ja vauhdittaen päästövähennyksiä kerätyn raaka-aineen uusiokäytön kautta.

Raskaan teollisuuden prosesseissa syntyy päästöjen lisäksi runsaasti pölypitoisia kaasuvirtoja, jotka suodattamisen haastavuuden vuoksi leviävät ilmaan. Usein kuumien kaasujen lämpöenergiaa ei myöskään pystytä hyödyntämään niiden pölyisyyden vuoksi. Keräämättömänä pölyt saastuttavat ilmaa, aiheuttavat haittaa ympäristölle sekä terveysriskejä ihmisille.

Filtrabitin kehittämä, uudenlaiseen pölynerotusteknologiaan perustuva järjestelmä puhdistaa teollisuuden kaasuvirtoja tehokkaasti myös kohteissa, joissa se aiemmin oli vaikeaa tai jopa mahdotonta. Talteenotettu pöly sisältää arvokkaita raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää teollisuuden valmistusprosesseissa vähentäen neitseellisten materiaalien käyttöä. Tulevaisuudessa ratkaisun päästövähennyspotentiaali voi kasvaa moninkertaiseksi puhdistetun hukkalämmön hyödyntämisen kautta.

Tarjoamme virtausdynamiikkaan perustuvaa pölynhallintaa teollisille asiakkaille palveluna. Palvelumallimme perustuu kuukausiveloitukseen, jolla voidaan välttää mittavat pölynpoistoon liittyvät uudet investoinnit kustannustehokkaasti päivittämällä vanhaa pölynpoistoa nykyvaatimukset täyttäviksi. Puhdistamme pölyistä teollisuusilmaa hengitysilmaksi ja otamme arvokkaat raaka-aineet ja jatkossa myös hukkalämmön talteen. Ratkaisumme poistaa terveydelle haitallisia pienhiukkasia hengitysilmasta ja tuo merkittävät CO2 -säästöt raaka-aineiden osalta. Jatkossa positiiviset ilmastovaikutukset lisääntyvät entisestään tuoteportfolion ja sovelluskohteiden määrän kasvaessa”, Filtrabitin hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue kertoo.

Raskas teollisuus siirtyy vähähiiliseen ja saasteettomaan tuotantoon asteittain. Filtrabitin erotinratkaisu mahdollistaa siirtymäajalle tärkeitä päästövähennyksiä aloille, joissa täysin puhtaat ratkaisut ovat vielä vuosien päässä,” kertoo Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen.


Filtrabitin ratkaisu

Filtrabit Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen yhtiö, joka on kehittänyt modulaarisen pölynerotusjärjestelmän teollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä hyödyntää pölynerotuksessa virtausdynaamista erotustapaa. Esimerkiksi terästeollisuudessa Filtrabitin pölynerotin saa kerättyä talteen merkittävästi arvokkaita raaka-aineita sisältävää koksipitoista pölyä, jonka uudelleenkäytöllä voidaan välttää uuden koksin valmistus kivihiilestä sekä siihen liittyvät päästöt.

Filtrabitin erotinratkaisua on jo käytetty onnistuneesti SSAB:n Raahen terästehtaan koksaamossa. Yhtiö aikoo kehittää myös kapasiteetiltaan moninkertaisen seuraavan sukupolven pölynerotinyksikön, joka soveltuu hyvin muun muassa lämmön talteenottoon ja mahdollistaa merkittävästi suurempia päästövähennyksiä. Lisäksi tulevaisuudessa seuraavan sukupolven laitteen uusien sovelluskohteiden kautta voisi olla mahdollista ottaa talteen myös hiilidioksidia kuumien kaasujen suodatuksen ohella.

Filtrabitin päästövähennyspotentiaali muodostuu ensimmäisessä vaiheessa koksipölyn talteenotosta ja hyödyntämisestä neitseellisen raaka-aineen sijasta. Yhden suodattimen arvioitu päästövähennyspotentiaali on noin 200 t CO2-ekv vuodessa. Yrityksen kumulatiiviseksi kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu noin 128 kt CO2-ekv. Tulevaisuudessa teollisuuden prosessilämmön ja mahdollisesti myös hiilidioksidin talteenotto nostaisi päästövähennyspotentiaalia moninkertaiseksi.

Ilmastorahaston enintään 4M€ pääomalaina kohdistuu erotinlaitteiden valmistamisen käyttöpääomarahoitukseen. Pääomalaina sisältää vaihto-oikeuden ja päästövähennyskannustimen. Rahoitus kohdennetaan erityisen saastuttaviin teollisuuskohteisiin tai kohteisiin, joissa päästövähennyspotentiaali on suuri. Palvelumalli mahdollistaa uuden teknologian nopean käyttöönoton ja skaalautumisen markkinassa. Yhtiö kerää muun tarvittavan rahoituksen omistajilta ja muilta lainoittajilta.

Lisätiedot:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Marko Valli, johtaja, Filtrabit, p. 040 727 3112

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Filtrabit Oy tarjoaa virtausdynaamista pölynhallintaa teollisille asiakkaille palvelumallilla. Muutamme pölyistä teollisuusilmaa puhtaammaksi hengitysilmaksi ja otamme raaka-aineet sekä jatkossa hukkalämmön talteen vähentäen samalla CO2-päästöjä.

Edellinen artikkeli
Töissä Ilmastorahastolla: Cindy ja Juho kertovat harjoittelujaksostaan Ilmastorahastossa
Seuraava artikkeli
Kaksoisolennaisuusanalyysin toteuttaminen Ilmastorahastossa