Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina muovien kierrätyshaastetta ratkovalle Lamor Resiclolle

Ilmastorahasto on päättänyt 6 miljoonan euron pääomalainasta Lamor Resiclo Oy:lle muovien kemiallisen kierrätyslaitoksen toteuttamiseksi Porvoon Kilpilahteen. Toiminta mahdollistaa hankalasti kierrätettävien muovien uusiokäytön jätepolton sijaan. Investointi avaa uuden liiketoiminta-alueen ympäristöpalveluistaan tunnetulle Lamorille muovien kierrätyksen parissa.

Muovihaasteen ratkaisu on tärkeä osa ilmasto- ja kiertotaloustoimia. Pääosin muovien tuotannosta syntyvä sektorin osuus globaaleista päästöistä on yli 3 % ja maailmassa syntyvän muovijätteen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Muovijätteestä vain kymmenesosa kierrätetään asianmukaisesti.

Lamor Resiclo Oy lähtee rakentamaan 10 kt muovien kierrätyslaitosta Porvoon Kilpilahteen.

Ilmastorahaston rooli kokonaisrahoituksessamme on erittäin merkittävä. Ensimmäisen teollisen mittakaavan muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen rakentaminen Suomeen on merkittävä askel matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kilpilahden hankkeen tavoitteena on todentaa taloudellisesti kannattava liiketoimintamalli sekä varmentaa teknologioiden skaalattavuus. Laitos toimii jatkossa referenssinä laajemman kemiallisen kierrätyslaitosportfolion kehittämisessä niin meille kuin hankekumppanillemmekin”, Lamorin toimitusjohtaja ja Lamor Resiclon hallituksen puheenjohtaja Mika Pirneskoski kommentoi.

Laitos mahdollistaa mekaaniseen kierrätykseen sopimattomien, hankalasti kierrätettävien muovien uusiokäytön sen sijaan, että ne poltetaan jätteenä. Prosessin tuloksena syntyvällä pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raakaöljyä esimerkiksi muovin- ja muiden kemikaalien tuotannossa, vähentäen neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Suomessa on vahvaa osaamista sekä muoveja korvaavien biopohjaisten materiaalien tuotannossa että erilaisissa kiertotalousratkaisuissa muovijäteongelmaan tarttumiseksi. Ilmastorahastolle on tärkeää olla vauhdittamassa ratkaisujen käyttöönottoa muovihaasteen ratkaisemiseksi ja Lamor Resiclon Kilpilahden laitoksella voidaan saada uusiokäyttöön tällä hetkellä jätteeksi menevää arvokasta raaka-ainetta”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee rahoituspäätöstä.

Lamorin tiedote aiheesta.


Lisätietoa ratkaisusta:

Ympäristöratkaisuja toimittava Lamor Corporation Oyj ja kiertotalousyhtiö Resiclo Oy ovat perustaneet hankeyhtiön Lamor Resiclo Oy:n vuonna 2022.

Muovityyppejä on olemassa satoja erilaisia, eivätkä kaikki sovellu kierrätettäväksi samalla tavalla. Ensisijainen kierrätystapa on mekaaninen, jossa muovijäte murskataan, sulatetaan ja muotoillaan uudelleenkäytettäviksi muovirakeiksi. Tietyt sekamuovit ja kestomuovit ovat kuitenkin vaikeasti kierrätettäviä mekaanisesti, jolloin ne päätyvät yleensä polttoon. Kemiallisen kierrätyksen prosessissa hankalasti kierrätettävä muovijäte hajotetaan ja nesteytetään katalyyttisen reaktion avulla.

Lamor Resiclo rakentaa Porvoon Kilpilahteen pyrolyysiteknologialla toimivan kemiallisen kierrätyslaitoksen, joka nesteyttää muovijätteestä pyrolyysiöljyä. Pyrolyysiöljy korvaa fossiilista raakaöljyä ja sitä voidaan käyttää raaka-aineena uusissa muovituotteissa ja kemikaaleissa. Prosessin kautta tuotetut tuotteet eivät laadultaan eroa neitseellisistä raaka-aineista tuotetuista ja niitä voidaan käyttää vaativissakin käyttökohteissa, kuten elintarvikekäytössä.

Potentiaaliset päästövähennykset prosessiin syötettyä muovitonnia kohti ovat noin 1,8-2,4 t CO2-ekv. Yhtiön rakentaman ensimmäisen laitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi suunnitellulla käyttöasteella on arvioitu keskimäärin 19 kt CO2-ekv ja 10 vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu noin 0,2 Mt CO2-ekv. Päästövähennys kohdentuu pääsääntöisesti taakanjakosektorille. Kilpilahden laitos toimii referenssinä Lamorille, jonka laajempana tavoitteena on luoda 100 000 tonnin hankeportfolio vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällöin kokonaispäästövähennyspotentiaali myös kasvaisi huomattavasti.

Kemiallinen kierrätys on EU-taksonomianmukainen toimenpide tilanteissa, joissa mekaaninen kierrätys ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Lamor Resiclon käyttämä jäteraaka-aine on mekaaniseen kierrätykseen soveltumatonta.

Yhtiö on kerännyt kokoon noin 16 M€ rahoituskokonaisuuden, joka koostuu Ilmastorahaston 6 M€ pääomalainan lisäksi 2,7 M€ tuesta Business Finlandilta NextGeneration EU-rahoituksesta, sekä muusta oman ja vieraan pääoman muotoisesta rahoituksesta. Ilmastorahaston 6 M€ pääomalaina on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja sisältää korkopreemion.

Yhteydenotot:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151 mika.pirneskoski@lamor.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristönsuojelun ja materiaalikierrätyksen ratkaisuja ja -palveluita kuten öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, jätteiden käsittelypalveluita, muovinkierrätystä sekä räätälöityjä maaperän ja veden puhdistusratkaisuja. Lamor toimii yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa tarjoten laajan valikoiman asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja tavoitteenaan puhdistaa maailma, jonka eteen yhtiö on tehnyt töitä perustamisestaan asti. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LAMOR. Lisätietoja: www.lamor.com.

Edellinen artikkeli
Sauli Miettinen on aloittanut rahoituksen vaikuttavuusarvioinnin asiantuntijana Ilmastorahastossa
Seuraava artikkeli
AFRY: rahoituksen saatavuus ja hinta ovat nousseet hidasteiksi vihreän siirtymän investointien toteutumistahdille