Ilmastorahastolta 8 M€ laina valimohiekan kierrätystä tehostavalle Finn Recyclingille

Ilmastorahasto on myöntänyt 8 miljoonan euron pääomalainan metallivalimoiden jätehiekan uudelleenkäytön mahdollistavan elvytyslaitteiston kehittäneelle sekä palvelumallia tarjoavalle Finn Recycling Oy:lle.  Rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa valimohiekan elvytyslaitteistojen käyttöönottoa sekä toiminnan kansainvälistymistä.

Hiekkatuotteita – eli hiekkaa, soraa ja murskattua kiveä – käytetään globaalisti 40–50 miljardia tonnia vuosittain. Hiilijalanjäljeltään raskas metalliteollisuus käyttää hiekkaa erityisesti valimoissa, valmistettaessa esimerkiksi koneiden osia. Jokaista metallivalutonnia kohden syntyy arviolta noin tonni jätehiekkaa, mikä jo Euroopassa tarkoittaa vuosittain lähes 10 miljoonaa tonnia jätehiekkaa.

Finn Recyclingin elvytysratkaisulla on mahdollisuus pitää hiekka kauemmin käytössä ja näin vähentää neitseellisen hiekan käyttöä, valimoprosessista syntyvän jätehiekan määrää sekä prosessista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Ratkaisussa on teknologisten ominaisuuksien lisäksi uutta yrityksen palvelumalli uuden teknologian markkinoille saamiseksi ja skaalaamiseksi.

Valimoteollisuus käyttää yli 100 miljoonaa tonnia hiekkaa vuosittain kierrättämättä prosessissa syntyvää jätehiekkaa. Tämä malli on kestämätön sekä ympäristön että valimoteollisuuden näkökulmasta. Ilmastorahaston rahoitus mahdollistaa globaalin valimoteollisuuden siirtymisen kestävämpään toimintamalliin hiekkahuollon osalta”, Finn Recyclingin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo.

Hiekka on veden jälkeen maailman toiseksi käytetyin luonnonvara ja sen käytön oletetaan kasvavan kaupungistumisen sekä kiihtyvän rakentamisen myötä. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi kaivamisella on useita ympäristövaikutuksia, kuten eroosion kiihtyminen, ilman ja pohjaveden saastuminen sekä biodiversiteetin heikentyminen. Kiertotalousratkaisut, kuten Finn Recyclingin valimohiekan elvytyslaitteisto palveluineen, ovat tärkeä osa näihin haasteisiin vastaamista”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine toteaa.


Finn Recyclingin ratkaisu

Finn Recycling on kehittänyt valimohiekan puhdistus- eli elvytysteknologian ja siihen perustuvan modulaarisen elvyttimen, jonka lämpö- ja mekaanisen käsittelyn avulla voidaan lisätä valimohiekan kierrätystä ja siten vähentää neitseellisen hiekan käyttöä. Yritys on käsitellyt kolmen suomalaisen valimon hiekkaa Nuutajärvellä vuodesta 2019 lähtien.

Metallivalimoissa käytetään hiekkaa valumuoteissa ja hiekkaan lisätään sideainetta, jotta muotit pysyvät valuprosessin aikana koossa. Sulan metallin kuumuuden vuoksi sideaineet takertuvat hiekanjyvien pintaan, mikä heikentää hiekan uudelleenkäytettävyyttä. Yleisin ratkaisu on korvata käytetty hiekka neitseellisellä hiekalla ja likaantunut hiekka loppusijoitetaan kaatopaikoille. Mekaanisen kierrätyksen avulla saadaan tyypillisesti kierrätettyä noin 70–90 % käytetystä hiekasta. Finn Recyclingin elvyttimen avulla saadaan elvytettyä noin 95 % käytetystä hiekasta.

Yhden elvyttimen osalta kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,8 kt CO2-ekv. Yhtiön kunnianhimoisen liiketoimintasuunnitelman onnistuessa ratkaisun teoreettiseksi globaaliksi kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi vuosikymmenen aikana on arvioitu noin 1 Mt CO2-ekv. Lopulliset päästövähennykset ovat kuitenkin riippuvaisia yhtiön asiakasvalimoiden määrästä ja sijainnista. Hankkeen pääasialliset kohdemarkkinat ja päästövähennyspotentiaali on ulkomailla.

Yhtiö on kerännyt noin 26,5 M€ rahoitusta elvyttimien tuotantoa ja toiminnan skaalaamista varten. Ilmastorahaston 8 M€ pääomalainan lisäksi 26,5 M€ rahoituskokonaisuus muodostuu laina- ja pääomamuotoisesta rahoituksesta. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.


Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kalle Härkki, toimitusjohtaja Finn Recycling p. 040 513 3383 kalle.harkki@finnrecycling.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Finn Recycling Oy on suomalainen hiekkamateriaaliin kierrätykseen keskittyvä teknologiayritys. Finn Recycling tarjoaa valimoille ympäristöystävällisempiä ja kannattavampia hiekan puhdistusratkaisuja. Pitkän tutkimustyön tuloksena Finn Recycling on patentoinut elvytystekniikan, jolla valimoiden valuhiekka käsitellä uudelleenkäytettäväksi ja näin säästetään merkittävästi neitseellisten, ehtyvien luonnonvarojen louhimista sekä vähennetään niiden käsittelystä ja kuljettamisesta syntyviä CO2-päästöjä ja kustannuksia. Tämän ainutlaatuisen elvytystekniikan ansiosta jätehiekkaa ei enää myöskään päädy kaatopaikoille.

Finn Recycling on kehittänyt Nuutajärvellä elvytystekniikkaa yhteistyössä useiden valimoiden ja yliopistojen kanssa lähes 10 vuoden ajan. Valuhiekan elvytystekniikan SaaS-palvelumalli valimoille mahdollistaa myös nopean käyttöönoton pienillä investoinneilla. Finn Recyclingin missiona on uudistaa valimoalan hiekan käyttöä sekä kierrätystä yhdessä asiakkaiden kanssa ja sitä kautta olla osa globaalin ympäristöhaasteen ratkaisua.

Edellinen artikkeli
Laki Ilmastorahastosta etenee eduskunnan käsittelyyn
Seuraava artikkeli
Heidi Ahonen rahoituksen johtavaksi asiantuntijaksi