Ilmastorahastolta enintään 10 M€ pääomalaina Hycamitelle edistämään puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän hiilen tuotantoa

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 10 miljoonan euron pääomalainan Hycamite TCD Technologies Oy:lle puhtaan vedyn demonstraatiolaitoksen rakentamiseksi Kokkolaan. Laitoksen avulla on tarkoitus osoittaa teknologian toimivuus, jonka tuloksena tuotantoa voitaisiin skaalata globaalisti jopa kymmenien miljoonien hiilidioksiditonnien vähentämiseksi ilmakehästä. 

Hycamite tuottaa energiatehokkaassa ja päästöttömässä prosessissaan metaanikaasusta vetyä esimerkiksi kemianteollisuuden raaka-aineiksi tai meriliikenteen polttoaineeksi. Prosessissa syntyvää kiinteää hiiltä voidaan puolestaan hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten akkuteollisuudessa sekä komposiitti- ja suodatusmateriaaleina. Käynnistymisvaiheessa tuotannon pohjana on biokaasu. 

”Prosessimme käyttää noin 13 % siitä energiamäärästä, mitä tarvitaan vastaavan vedyn tuottamiseen elektrolyysiprosessilla. Nykyisen energiakriisin aikana ratkaisullamme on suuri merkitys korvaamassa teollisuuden harmaata vetyä päästöttömällä vedyllä energia- ja kustannustehokkaasti. Kehitämme myös uusia käyttökohteita sekä lopputuotteena syntyvälle kiinteälle hiilelle, että vedyntuotantoteknologiallemme. Esimerkkinä jäljemmästä on yhteistyömme Wärtsilän kanssa, missä teknologiallamme tuotetaan aluksilla LNG-kaasusta vetyä aluksen polttoaineeksi. Näin vältetään LNG-poltosta aiheutuvia metaanipäästöjä, vedyn varastoinnista aiheutuvia haasteita, sekä hyödynnetään olemassa olevaa LNG-aluskantaa”, Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka kertoo. 

Ilmastorahaston osallistuminen demolaitoksen rahoitukseen vauhdittaa teknologian kehitystä, nopeuttaa teollisuuden siirtymää harmaan vedyn käyttämisestä kohti päästövähennyksiä sekä edesauttaa osaltaan Suomen vetyklusterin kehittymistä. Hycamiten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti, ratkaisulla voisi olla kumulatiivisesti vuosikymmenen aikana jopa 85 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästövähennyspotentiaali. 

”Hycamiten ratkaisu monipuolistaa suomalaisten vetyhankkeiden kenttää ja korvaa harmaata vetyä teollisuudessa. Näen sille mielenkiintoisen roolin osana vetytaloutta. Prosessin syötteenä käytettävän kaasun hiili saadaan talteen kiinteässä muodossa ja sille on useita jatkohyödynnysmahdollisuuksia.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kuvailee ratkaisun merkitystä.


Hycamiten ratkaisusta: 

Hycamite TCD Technologies Oy (Hycamite) perustettiin kaupallistamaan Oulun yliopiston tutkimustuloksia vedyn ja korkealaatuisen hiilen tuottamiseksi teollisuuden prosesseihin. Hycamiten ratkaisu on niin sanottua turkoosia vetyä, missä maa- tai biokaasusta tuotetaan vetyä sekä kiinteää hiiltä päästöttömässä prosessissa.   

Teknologia mahdollistaa päästöttömän vedyn tuotannon biokaasusta, maakaasusta tai synteettisestä metaanista. Ilmastorahaston rahoittaman demolaitoksen syötteenä käytetään suoraan tai sertifikaattikaupan kautta biokaasua. Teknologia pohjautuu metaanimolekyylien lämpökatalyyttiseen hajottamiseen (thermo-catalytic decomposition TCD) kestävillä raaka-aineilla.  Uudenlaisena hiilen talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointiteknologiana (nk. CCUS-teknologia) prosessissa syntyvä kiinteä hiili voitaisiin hyödyntää teollisissa kohteissa raaka-aineena. 

Yhtiön kokonaispäästövähennyspotentiaali riippuu tulevien kaupallisten laitosten lukumäärästä ja sitä kautta niiden vedyn ja hiilen valmistuskapasiteetista sekä lopputuotteiden kyvystä korvata nykyisin käytössä olevia raaka-aineita teollisuudessa. Ilmastorahaston päästövähennyspotentiaalia on arvioitu korvattaessa fossiilisista polttoaineista tuotettua niin sanottua harmaata vetyä päästöttömällä vedyllä. Päästövähennyspotentiaali kohdentuisi teollisuuteen eli pääsääntöisesti päästökauppasektorille, kumulatiiviseen arvioon sisältyy merkittävien lisäinvestointien kautta toiminnan skaalaaminen globaalille tasolle. 

Arvion mukaan Hycamiten teknologialla tuotettu kilotonni vetyä pienentää päästöjä n. 13,7 kt CO2-ekv. Kokkolaan rakennettavan demolaitoksen päästövähennyspotentiaali 10 vuodelle on 0,2 Mt CO2-ekv. Teoreettinen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kunnianhimoisten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa voi olla jopa 85 Mt CO2-ekv.  

Kun laitoksen syötteenä käytetään päästöttömäksi laskettavaa biokaasua, voidaan prosessissa syntyvää kiinteää hiiltä pitää sen käyttötarkoituksesta riippuen hiilinieluna. Esimerkiksi jos prosessissa syntyvää hiiltä käytetään betonin seassa, hiili poistuu luonnollisesta kierrosta ja tätä poistumaa vastaava päästövähennys voitaisiin periaatteessa laskea prosessin päästövähennyshyötyyn mukaan. Arvioiden mukaan tämä voisi tuoda jopa ylimääräisen 8 Mt CO2-ekv teoreettisen päästövähennyspotentiaalin. 

Demolaitoksen arvioitu rahoitustarve on 28 M€, josta Ilmastorahaston lainan lisäksi yhtiö on keräämässä 15 M€ oman pääoman ehtoista rahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja Business Finland on vahvistanut 2.4M€ tukirahoitusta hankkeelle tutkimus-, kehitys- ja pilotointituesta. 

Ilmastorahaston enintään 10M€ pääomalainan korko on hinnoiteltu markkinaehtoisesti hankkeen riskeihin perustuen ja siinä on otettu huomioon EU:n minimikorkovaatimukset. Pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus, johon on määritelty erillinen kestävyyskannustin ennusteita suurempien päästövähennysten saavuttamiseksi. 


Lisätietoja: 

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi  

Laura Rahikka, toimitusjohtaja, Hycamite p. 040 723 6101 laura.rahikka@hycamite.com 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Hycamite TCD Technologies on suomalainen kasvuyritys, joka tuottaa puhdasta vetyä ja kiinteää, teolliseen käyttöön sopivaa kiinteää hiiltä metaanista katalyyttien ja lämmön avulla. Prosessi on päästötön ja katalyytit ympäristölle kestäviä. Hycamiten kehittämä IP-suojattu prosessi perustuu Oulun yliopiston vuosien tutkimustyöhön. Yhtiö on yksityisomistuksessa ja toimii Kokkolan suurteollisuusalueella Kokkola Industrial Parkissa. 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta 10 M€ merenkulun päästövähennyksiä vauhdittavalle Norsepowerille
Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen