Ilmastorahaston 2023 arviointi: toiminta tukenut teollisuuden puhdasta siirtymää ja erityistehtävä on ajankohtainen tulevaisuudessakin

Ilmastorahaston sijoitusneuvosto on antanut vuosittaisen arviointinsa yhtiön toiminnasta. Arvioinnin mukaan Ilmastorahasto on onnistuneesti vakiinnuttanut paikkansa vihreän siirtymän rahoituksen markkinassa ja sijoitusneuvoston mukaan vastaavanlaiselle rahoitukselle on tarvetta jatkossakin, mikä on hyvä huomioida uutta sijoitusyhtiötä valmisteltaessa.

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston tehtävänä on varmistaa poikkihallinnollinen näkökulma yhtiön toimintaan sekä yhtiön toiminnan yhteensopivuus valtio-omistajan tavoitteiden kanssa. Sijoitusneuvoston tarkoituksena on parantaa Ilmastorahaston toiminnan vaikuttavuutta ja se antaa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle arvionsa yhtiön omistajaohjauksen tueksi.

Ilmastorahaston toteutunut toiminta tukenut teollisuuden puhdasta siirtymää

Sijoitusneuvoston näkemyksen mukaan Ilmastorahaston toiminta on tukenut erityisen hyvin teollisuuden puhtaan siirtymän tavoitetta – kytkeytyen elinkeinorakenteen uudistumiseen, investointeihin, yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Laaja-alaista välillistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta on löydettävissä esimerkiksi vetysektorin kehittymistä, rakentamista sekä päästöjen raportointia ja mittaamista tukevilla ratkaisuilla.

Ilmastorahaston uusimmat sijoituskohteet pyrkivät edistämään ratkaisuillaan paitsi ilmastonmuutoksen torjuntaa myös tärkeitä ympäristöystävällisiin materiaaleihin sekä kiertotalouteen liittyviä tavoitteita. Ilmastorahaston portfolioyhtiöiden ratkaisut ovat usein laajasti kansainvälisesti hyödynnettäviä, mikä kuvastaa Ilmastorahaston tehtävää kotimaisen hiilikädenjäljen vahvistamisessa.

Ilmastorahaston erityistehtävä on yhä ajankohtainen

Ilmastorahaston tehtävänä on ilmastonmuutoksen torjuminen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittaminen ja niihin liittyvän digitalisaation edistäminen. Sijoitusneuvoston näkemyksen mukaan yhtiön erityistehtävä on edelleen ajantasainen ja erittäin ajankohtainen ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet, Suomen hiilineutraalisuustavoitteen, kiristyneen rahoitusympäristön sekä kansainvälisen kilpailun puhtaan siirtymän investoinneista.

Hallitusohjelma painottaa puhtaan energian ja päästöjä vähentävien teollisuuden investointien merkitystä Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun kulmakivinä. Ohjelma sisältää muun muassa kunnianhimoiset tavoitteet puhtaan siirtymän investointiaallosta sekä kestävien ratkaisujen globaalin kysynnän kasvun hyödyntämisestä. Myös kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden merkitys korostuu kirjauksissa. Hallitusohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää uusien ratkaisujen pilotointia ja markkinoille viemistä, missä Ilmastorahastolla voi olla keskeinen rooli. Myös kasvava julkinen TK-rahoitus vaatii jatkossa vahvaa julkista riskinjakoa kehitettyjen ratkaisujen markkinoille saattamiseksi.

Tarvetta Ilmastorahaston kaltaiselle puhtaan siirtymän rahoittajalle osoittaa myös yhtiön vahva ja kasvava hankevirta. Tilanne on korostunut kuluneen vuoden aikana vaikeutuneessa rahoitusympäristössä: pääomasijoitusmarkkinan hiljeneminen ja yleisesti sijoittajien riskinottohalun heikentyminen ovat pitäneet yllä tarvetta Ilmastorahaston instrumentaatiolle sekä vastasykliselle rahoitukselle.

Skaalausvaiheen rahoitusta tarvitaan jatkossakin

Ilmastorahastolle on muodostunut Suomen rahoituskentässä selkeä rooli uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kaupallistamisen sekä teollisen mittakaavan skaalaamisen vauhdittajana. Näihin yritysten kehityspolun vaiheisiin liittyy tunnistettuja rahoituskapeikkoja, joihin vaikuttamalla on mahdollista vauhdittaa talouskasvua, työllisyyttä, elinkeinoelämän uudistumista ja investointien kohdentumista Suomeen. Sijoitusneuvosto toteaakin, että vastaavanlaiselle rahoitukselle on tarvetta myös jatkossa, mikä on hyvä huomioida uutta sijoitusyhtiörakennetta valmisteltaessa. Jatkossakin tulisi varmistaa riittävät varat puhtaan siirtymän investoinneille niin, ettei riittämätön rahoitus muodostu Suomen kasvun esteeksi.

Erityistehtävän ja vaikuttavuuslähtöisen rahoituskriteeristön johdosta Ilmastorahastoon on kehittynyt puhtaan siirtymän rahoitukseen liittyvää erityistä näkemystä ja osaamista. Ilmastorahasto on myös ainut erityistehtäväyhtiö, jonka tehtäviin sisältyy luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Julkisen rahoituksen vaikuttavuutta voitaisiin parantaa ottamalla ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi ja DNSH-periaate laajemminkin käyttöön uudessa yhtiössä.

Sijoitusneuvoston arviointi Ilmastorahastosta 2023

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
1,5 vuotta Hycamite-rahoituspäätöksen jälkeen: demolaitos rakenteilla ja laajentuminen Yhdysvaltoihin
Seuraava artikkeli
Teema-artikkeli: Kiertotalous kestävän yhteiskunnan edellytyksenä