Ilmastorahaston ensimmäinen rahastosijoitus Taalerin bioteollisuusrahastoon

Ilmastorahaston hallitus päätti enintään 15 miljoonan euron rahastosijoituksesta erityisesti kotimaisen bio- ja kiertotalouden kehittämiseen keskittyvään Taalerin Bioteollisuus I-rahastoon. Ilmastorahasto sijoittaa 10 miljoonaa euroa rahastoon kesäkuussa 2022. Ilmastorahasto tekee toisen 5 miljoonan euron sijoituksen, mikäli rahasto saavuttaa 100 miljoonan euron kokonaiskoon.

Taalerin Bioteollisuus I -rahasto tukee bioteollisuuden kehittymistä pääasiassa Suomessa, ja rahaston alustavana fokuksena ovat orgaaniset lannoitteet, kierrätysteknologiat, metallinkierrätys, vaihtoehtoiset tekstiilit ja kuidut, biopohjaiset materiaalit sekä geoterminen energiatuotanto. Sijoitukset uusiin laitoksiin sekä laajennusinvestointeihin vähentävät fossiilisten polttoaineiden, sekä uusiutumattomien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Bioteollisuusrahastomme on Euroopan ensimmäinen pääomarahasto, joka keskittyy puhtaasti bioteollisuushankkeisiin. Lisäksi rahasto on yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä”, Taalerin Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno kertoo.

Strategiansa mukaisesti Ilmastorahasto harkitsee erityissijoitusrahastoihin sijoittamista tilanteissa, jossa markkinoille ollaan tuomassa Ilmastorahaston tavoitteiden kanssa yhdenmukaista rahastoa, jossa vaikuttavuus toteutuu Ilmastorahaston rahoituksen avulla aiemmin tai laajempana. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiettyä ilmasto- tai ympäristöhaastetta ratkaisevat erityissijoitusrahastot, joiden ensisijaisena tavoitteena on mitattavien päästövähennysten tai muiden ympäristövaikutusten saavuttaminen. Rahaston kautta Ilmastorahaston rahoitus ulottuu useammalle kohteelle. Ilmastorahastolla säilyy mahdollisuus rahoittaa tarvittaessa rahaston kohdeyhtiöitä myös suoraan.

Ilmastorahaston osallistuminen ankkurisijoittajana auttaa Taaleri Bioteollisuus rahaston perustamisessa ja tukee siten bioteollisuuden kehittymistä Suomessa. Tummanvihreänä rahastona Taalerin rahasto on erittäin hyvin linjassa myös oman ilmastonmuutoksen torjumisen tehtävämme kanssa ja sijoituskohteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioidaan huolellisesti kynnysehtojemme mukaisesti”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine toteaa.

Taalerin tiedote rahastosta


Taaleri Bioteollisuus I -rahasto

Rahaston hallinnoija on Taaleri Pääomarahastot Oy, joka on osa Taaleri-konsernia. Taaleri keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sen hallinnoimat pääomarahastot koostuvat lähinnä uusiutuvan energian, bioteollisuuden ja kiinteistöjen liiketoiminnoista. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja noin 2,32 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taalerin uusiutuvan energian pääomarahastoihin ovat sijoittaneet muun muassa Euroopan investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) sekä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO.

Taalerin Bioteollisuusrahasto on Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen, nk. SFDR-sääntelyn, artikla 9:n mukainen tummanvihreäksi luokiteltu rahasto eli sen kaikki sijoituskohteet ovat kestäviä ja edistävät merkittävästi esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Bioteollisuusrahaston tavoitteena on kymmenen vuoden toimikauden aikana tehdä 5–7 noin 10–25 miljoonan euron sijoitusta skaalaus- ja laitosinvestointeihin, kokonaissuuruusluokaltaan 20–300 miljoonaa euroa per hanke. Rahaston alustavana fokuksena ovat orgaaniset lannoitteet, kierrätysteknologiat, metallinkierrätys, vaihtoehtoiset tekstiilit ja kuidut, biopohjaiset materiaalit sekä geoterminen energiatuotanto.

Rahaston tarkka päästövähennyspotentiaali riippuu tehtyjen sijoitusten lukumäärästä sekä sijoitusten jakautumisesta eri painopistealueille. Päästövähennykset ovat välillisiä eli Taalerin omien toimien sijaan vähennykset syntyvät kohdeyhtiöiden toimenpiteiden kautta. Kaikkien sijoitusten ennakoidaan kuitenkin tuovan merkittäviä päästövähennyksiä verrattuna tavanomaisilla menetelmillä tuotettuihin vaihtoehtoihin. Alustavaa päästövähennyspotentiaalia on arvioitu viiden esimerkkiyrityksen kautta, mutta lopulliset rahaston sijoituskohteet voivat myös poiketa esimerkeistä. Suuntaa antava arvioitu keskimääräinen vuosittainen päästövähennyspotentiaali on noin 284 tCO2-ekv, mikä johtaisi arviolta noin 2,46 Mt CO2-ekv kumulatiiviseen päästövähennyskertymään 10 vuoden aikana suunnitelmien onnistuessa. Päästövähennykset kohdistuvat ensisijaisesti Suomeen ja pääosin päästökauppasektorille, mutta myös taakanjakosektorille. Kohteita voi olla myös muissa Pohjoismaissa tai Euroopassa.

Päästövähennysten lisäksi rahastolla on myös selkeä yhteys Ilmastorahaston vaikutuskriteereistä tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaaliin sekä vientipotentiaaliin.

Rahaston tavoitekokona on 80 M€. Ilmastorahasto tekee ankkurisijoittajan roolissa yhteensä enintään 15 M€:n sijoituksen kahdessa osassa Taaleri Bioteollisuus I –pääomarahastoon. Ensimmäisellä varainkeruujaksolla Ilmastorahasto sijoittaa 10 M€ ja mikäli rahasto saavuttaa 100 M€:n kokonaissitoumukset, Ilmastorahasto sijoittaa myöhemmässä sulkemisessa vielä 5 M€. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tapahtui touko-kesäkuun vaihteessa 2022, lopullinen sulkeminen on kaksi vuotta 1. sulkemisesta.


Lisätietoja

Saara Mattero, viestintäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Tero Saarno, johtaja, Taaleri Bioteollisuus, 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston sijoitustiimiin haetaan rahoituksen johtavaa asiantuntijaa
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston rahoituskohde Aeromon tavoittelee teollisuuden ja kaatopaikkojen metaani- ja hajapäästöjen mittaamisen merkittävää tehostamista