Ilmastorahaston rahoituskohde Aeromon tavoittelee teollisuuden ja kaatopaikkojen metaani- ja hajapäästöjen mittaamisen merkittävää tehostamista

Ilmastorahasto on myöntänyt 2,4 miljoonan euron pääomalainan suomalaisen Aeromon Oy:n hajapäästöjen entistä tarkempaa mittausta tavoittelevan ratkaisun skaalaamiseen ja kehittämiseen. Miehittämättömään ilma-alukseen kiinnitetyn mittalaitteen avulla voidaan havainnoida metaani- ja muita hajapäästöjä lähes reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa haitallisten teollisuuden ja kaatopaikkojen vuotojen korjaamisen perinteisiä tapoja turvallisemmin, tarkemmin sekä nopeammin.

Teollisuuden ja kaatopaikkojen metaanipäästöt muodostavat huomattavan ilmastohaasteen niiden kattaessa jopa 5 % globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa hajapäästöistä johtuu fossiilisten polttoaineiden louhinnasta, kuljetuksesta, varastoinnista ja prosessoinnista. Ilmastolle ja terveydelle haitallisia hajapäästöjä syntyy teollisuuslaitosten prosesseissa esimerkiksi vuotavista venttiileistä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Myös kaatopaikoille päätyneen jätteen osalta pyritään minimoimaan ilmakehään vapautuvien haitallisten kasvihuonekaasujen määrä.

Hajapäästöillä on usein myös huomattavia ilmastovaikutuksia – esimerkiksi metaani on 28 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.  Hajapäästöjä on hyvin paljon muitakin, joilla osalla on ilmastovaikutus, osalla välillinen ilmastovaikutus ja osalla esimerkiksi terveydelle ja ympäristölle haitallinen vaikutus.

Metaani on hiilidioksidia haitallisempi kasvihuonekaasu. Siksi on hyvä, että metaanipäästöihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös sääntelyn kautta ja että uusia ratkaisuja saadaan markkinoille.  Aeromon auttaa niin metaanin kuin muidenkin haitallisten hajapäästöjen tehokkaassa mittauksessa ja on erinomainen esimerkki ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavista digitaalisista ratkaisuista”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kuvailee.

Aeromonin ratkaisulla voidaan paikallistaa ja määrällistää päästöjä lukuisille kaasumaisille yhdisteille, pienhiukkasille ja melulle. Tulokset jalostetaan raportiksi, jonka perusteella asiakkaat saavat laaja-alaisen käsityksen hajapäästöistä ja niiden lähteistä ja voivat näin estää päästöjen muodostumisen.

Ilmastorahaston rahoitus mahdollistaa Aeromonin ratkaisun merkittävän kansainvälisen skaalaamisen. Rahoituksen turvin voimme kehittää palvelumme pohjana olevan teknologian automaatiota, mikä on edellytys liiketoiminnan nopealle kasvulle”, Aeromonin toimitusjohtaja Maria Kuosa kertoo.


Aeromonin ratkaisu

Vuonna 2014 perustettu Aeromon kehittää ilmateitse leviävien päästöjen (Leak Detection and Repair – LDAR) mittaamista ja sitä mahdollistavaa teknologiaa, jonka avulla voidaan paikallistaa ja mitata teollisten tuotantolaitosten ja kaatopaikkojen hajapäästöjä lähes reaaliaikaisesti. Yhtiöllä on kyvykkyys mitata epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä kuten metaania ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (Non-methane volatile organic compounds – NMVOC-yhdisteet), rikkivetyä, häkää ja typen oksideja. Yhtiö pystyy mittaamaan myös muita ympäristölle tai ihmisille haitallisia päästöjä, kuten ammoniakkia, haisevia rikkiyhdisteitä, pienhiukkasia ja melua.

Kun yhtiön teknologia mahdollistaa päästöjen tunnistamisen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat yhtiön asiakkaiden korjaustoimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan, puhutaan välillisistä päästövähenemistä. Aeromonin mahdollistama päästövähennyspotentiaali on arvioitu kaatopaikkojen sekä bio- ja maakaasulaitosten keskimääräisten vuotojen perusteella. Kymmenen vuoden teoreettiseksi kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi arvioidaan 2,3 MtCO2-ekv. Päästövähennykset ovat välillisiä eli riippuvaisia yhtiön asiakkaiden tekemistä korjaustoimenpiteistä Aeromonin tarjoaman tiedon pohjalta.

Yhtiön toiminta on EU-taksonomiakelpoista. Aeromonin kehitystyö tehdään Suomessa ja rahoituksen avulla vahvistetaan kotimaista teknologiaosaamista.

Yhtiö on kerännyt viimeisen vuoden aikana yli 6 M€ rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja skaalaamiseen. Ilmastorahaston pääomalaina on osa 4,8 M€ rahoituskokonaisuutta, josta 2,4 M€ on kerätty Vopak Venturesilta sekä nykyisiltä osakkailta.

Ilmastorahaston 2,4 M€ pääomalaina kohdentuu raportointijärjestelmän skaalaamiseen ja automaation kehittämiseen. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.


Lisätietoja

Saara Mattero, viestintäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Maria Kuosa, toimitusjohtaja Aeromon p. 0400 775 408, maria.kuosa@aeromon.io

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Aeromon Oy kehittää ja tuottaa ilmateitse leviävien päästöjen mittauspalveluita ja -teknologiaa eri teollisuuden aloille ja viranomaisille. Yritys tarjoaa asiakkailleen reaaliaikaista ja visualisoitua tilannekuvaa päästöistä, joka mahdollistaa tehokkaamman tietoon perustuvan päätöksenteon ja toimet ilmateitse leviävien päästöjen vähentämiseksi. Kehittämäänsä markkinoiden johtavaa teknologiaa hyödyntäen, Aeromon tuottaa samanaikaikaisesti tietoa useasta kohdeparametreistä, kuten erilaiset kaasumaiset yhdisteet, pienhiukkaset ja melu. Aeromon perustettiin Suomessa vuonna 2014. Aeromonin modulaarisen, miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntävän mittausteknologian käyttökohteet ovat lisääntyneet jatkuvasti öljy-, kaasu- ja energiatuotannon, kemianteollisuuden, prosessiteollisuuden, merenkulun ja kaivosteollisuuden asiakkaiden parissa.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston ensimmäinen rahastosijoitus Taalerin bioteollisuusrahastoon
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston viestintä- ja vastuullisuustiimiin haetaan harjoittelijaa