Ilmastorahaston rahoituskohde P2X Solutions vauhdittaa vetymarkkinaa Suomessa

Ilmastorahasto päätti 10 miljoonan euron pääomalainan myöntämisestä P2X Solutions Oy:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen. Ilmastorahaston pääomalainaan sisältyy erillinen päästövähennysten lisäkannustin.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää kiihtyvää energiamurrosta, jossa vetytaloudella on tärkeä rooli. Uusiutuvalla energialla tuotetun vihreän vedyn odotetaan kattavan neljänneksen globaalista energiantarpeesta 2050 mennessä. Vihreän vedyn kysynnän ennustetaan kasvavan laajasti 2020-luvulla, eikä siirtymä vetytalouteen ole mahdollista ilman riittävää vedyn tuotantoa. P2X Solutions rakentaa Suomeen teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksen, joka valmistaa uusiutuvasta sähköstä vesielektrolyysillä vetyä ja vedystä jatkojalostettuja synteettisiä polttoaineita, kuten synteettistä metaania.

P2X:n skaalaussuunnitelman toteutuessa tavoitteiden mukaisesti, yhtiön kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,7 miljoonaa tonnia CO2e. Ilmastorahaston rahoituskohteena olevan ensimmäisen 20 MW vihreän vedyn tuotantolaitoksen vuosittainen päästövähennyspotentiaali on arviolta noin 35 ktCO2e. Lisäksi suunnitelmalla on toteutuessaan positiivinen vaikutus vetymarkkinan kehittymiseen Suomessa yleisesti, mikä pitää Suomea eurooppalaisen vetykehityksen vauhdissa.

Vetytalouden rahoitustarpeet ovat tuotannon ja infrastruktuurin rakentamisen alkuvaiheessa huomattavia. Siksi myös P2X:n ratkaisun taustalla on erittäin laaja rahoituspohja, jossa on mukana yksityistä ja julkista rahoitusta. Käynnistymisvaiheessa yhtiö tavoittelee noin 70M€:n rahoituskokonaisuutta.  Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt yhtiölle 25,8 M€ energiatukea tuotantolaitoksen rakentamiseen, lisäksi P2X on kerännyt 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta.

P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit kiittää Ilmastorahaston päätöstä: ”Valtiolla on merkittävä rooli vetytalouden synnyttämisessä Suomeen. Ilmastorahaston 10 miljoonan euron pääomalaina ja sen edellytyksenä ollut työ- ja elinkeinoministeriön 25,8 miljoonan euron energiatuki ovat meille vahva viesti valtion luottamuksesta toimintaamme kohtaan sekä tahdosta puhtaamman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos on tärkeä askel kohti päästöjen vähentämistä ja hiilineutraalia Suomea.”

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee vetytaloutta kiihdyttävää rahoituspäätöstä: “Vihreä vety tarjoaa päästöttömän vaihtoehdon kohteisiin, joissa sähköistäminen on haastavaa, kuten raskaassa liikenteessä ja teollisuudessa. P2X on onnistunut keräämään uskottavan rahoituskokonaisuuden tuotannollisen toimintansa käynnistämiseen. Ilmastorahaston rahoitusehtoihin kuuluu erillinen kestävyyskannustin, jossa konversioehto palkitsee P2X:n vihreän vedyn tuotantomäärien kasvun mukaan.”


P2X Solutions -ratkaisu

P2X Solutions on 2020 perustettu yhtiö, joka tähtää ensimmäiseksi teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuottajaksi ja jakelijaksi teollisuudelle sekä liikenteelle. Yhtiö valmistelee teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitosta. Tuotantolaitos hyödyntää Power-to-X –teknologiaa, jossa valmistetaan vihreää vetyä elektrolyysillä uusiutuvasta sähköstä. Yhtiön ensimmäisellä 20 MW laitoksella voidaan tuottaa vetyä teollisuuden käyttöön ja tavoitteena on myös avata vedyn liikennekäytön markkinaa Suomessa. Teollisuudessa vihreällä vedyllä voidaan korvata fossiilisesti tuotettua harmaata vetyä, lisäksi vedystä ja talteen otetusta teollisuuden hiilidioksidista voidaan jatkojalostaa synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia liikennepolttoaineita.

Ratkaisuun on arvioitu liittyvän noin 2,7 Mt CO2e kumulatiivinen kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaali, josta ensimmäisen tuotantolaitoksen vuosittainen päästövähennys on arviolta noin 35 ktCO2e. Ratkaisun potentiaali on merkittävä erityisesti raskaan liikenteen energiaratkaisuissa.   Lisäksi hanke kiihdyttää vetymarkkinan syntymistä Suomessa ja uusien vetyratkaisujen kehittymistä vedyn arvoketjun eri vaiheissa. Kilpailukykyinen tuulivoima luo vihreän vedyn kanssa Suomelle myös uusia vientimahdollisuuksia eurooppalaisessa energiamarkkinassa.

Ilmastorahaston rahoituksella on yhtiön mukaan suora ja merkittävä vaikutus päästövähennysten saavuttamisessa sekä kiihdyttävä vaikutus koko Suomen vihreän vedyn markkinan kehittymisessä. Ilmastorahaston 10M€ rahoitus kohdistuu ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen laitosinvestointitarpeisiin.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Lisäksi rahoitussopimukseen sisältyy konversio-oikeus kestävyyskannustimella. Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa laina osittain tai kokonaan P2X Solutions Oy:n omistusosuudeksi. Pääomalainan ehtoihin on sisällytetty päästövähenemäkannustin, jonka mukaan vedyn tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja tuotannossa syntyvän hukkalämmön tehokas hyötykäyttö vaikuttavat yhtiön konversioehtoihin edullisesti.


Lisätietoja:

Paula Laine, toimitusjohtaja Ilmastorahasto p. +358 40 535 9911, paula.laine@ilmastorahasto.fi

Herkko Plit, toimitusjohtaja P2X Solutions p. +358 50 4620788, herkko.plit@p2x.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Yhtiön visiona on tuottaa vihreää vetyä ja jatkojalostaa sitä synteettisiksi polttoaineiksi kustannustehokkaasti. P2X Solutions vauhdittaa vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston sijoitustiimiin rekrytoidaan rahoituksen asiantuntijaa ja sijoitusanalyytikkoa
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston asiakkuustoiminto täydentyy kahdella kokeneella rahoitus- ja yritystoiminnan ammattilaisella