Ilmastorahaston talous

Ilmastorahasto on syyskuun 2023 loppuun mennessä tehnyt 22 rahoituspäätöstä yhteensä 164,9 miljoonan euron arvosta. Rahoituskohteille on kolmannen kvartaalin loppuun mennessä maksettu 39 miljoonaa euroa.

Tase, operatiiviset kulut ja maksettu rahoitus

Ilmastorahaston taseen koko pienentyi kolmannen kvartaalin aikana noin 2,3 miljardin euron verran, kun Ilmastorahaston omistamat Neste Oyj:n osakkeet siirrettiin syyskuussa takaisin omistajalle. Likvidejä varoja toimintansa rahoittamiseen Ilmastorahastolla on käytössään noin 369 miljoonaa euroa (Q3/2023). Likvidit varat on sijoitettu korollisille pankkitileille, määräaikaistalletuksiin ja korkorahastoihin. Likvideistä varoista on sidottu tehtyihin rahoituspäätöksiin ja Neste Oyj:n osakkeiden luovutuksesta maksettavaksi tuleviin veroihin yhteensä noin 275 miljoonaa euroa. Sitomattomia varoja tuleviin rahoituspäätöksiin ja operatiivisiin kuluihin on käytettävissä noin 94 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston operatiivisen toiminnan budjetti vuodelle 2023 on kokonaisuudessaan 6,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiön toiseksi suurimman kuluerän muodostavat rahoituspäätösten valmisteluun liittyvät due diligence- ja muut kulut, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston päättämää rahoitusta maksetaan kohdeyrityksille tyypillisesti useamman vuoden aikana erissä sitä mukaa, kun rahoitussopimuksissa määritetyt ehdot erien ulosmaksatukselle toteutuvat. Vuoden 2023 tavoitteena on päättää rahoituksesta ilmastoratkaisujen skaalaamiseksi 130 miljoonalla eurolla.

Rahoituksen jakauma

Vuonna 2022 henkilöstökulut, eli palkat, hallituspalkkiot ja sivukulut, olivat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana rekrytoitiin yksitoista uutta henkilöä yhtiön toiminnan kasvua mahdollistamaan. Näistä vakituiseen työsuhteeseen palkattiin kahdeksan henkilöä ja määräaikaiseen työsuhteeseen kolme harjoittelijaa.

Rahoituspäätösvalmistelu sisältää ulkoisilta palveluntuottajilta tilattavia due diligence -selvityksiä ja muuta rahoituspäätöksiä valmistelevaa työtä sekä rahoitussopimuksissa käytettäviä lakipalveluja. Ulkoisissa due diligence -selvityksissä ja muussa rahoitusprosessiin liittyvässä työssä varmistetaan, että kohdeyritys täyttää Ilmastorahaston rahoituksen kriteerit. Ulkoiset selvitykset tarkastelevat objektiivisesti kohdeyritysten liiketoimintasuunnitelmia, päästövähennyspotentiaalia ja ESG-asioita, teknologiaa ja tuotantoa, markkinaa sekä talous-, vero- ja oikeudellisia asioita. Vuonna 2022 due diligence -selvityksiin, rahoituspäätösvalmisteluihin ja sopimuksiin liittyvistä menoista Ilmastorahaston katettavaksi jäi yhteensä 1,66 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 % kyseisenä vuonna päätetystä rahoituksesta. Loput rahoituspäätösvalmisteluryhmän kuluista liittyivät Ilmastorahaston rahoitustoiminnan kehittämiseen ja aiempina vuosina aloitettuihin hankkeisiin. Vuoden 2023 budjetissa rahoituspäätösvalmistelun due diligence- ja muihin kuluihin on varattu yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 1,4 % vuoden 2023 rahoituspäätösten 130 miljoonan euron tavoitevolyymistä.

Viestinnän ja raportoinnin kulut sisältävät muun muassa rahoitustoiminnan tueksi laadittuja tutkimuksia ja selvityksiä, Ilmastorahaston vuosiraportoinnin, hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin varmennuksen, yhtiön verkkosivujen päivitykset ja muun ulkoisen viestinnän, jäsenmaksuja vastuullisen sijoittamisen järjestöille, sekä tilaisuudet ja tapahtumat.

Toimitilakulut koostuvat valtaosin toimistotilan vuokrasta Porkkalankadulla sekä 2022 toteutuneissa kuluissa että budjetissa 2023. Toimitilakulujen nousuun vaikuttaa alivuokrasopimuksen päättyminen marraskuussa 2022, jonka jälkeen Ilmastorahasto vuokrasi väliaikaisen toimitilan käytettäväksi ennen muuttoa uuteen toimistoon syksyllä 2023.

IT-kulut sisältävät henkilöstön työvälineet ja toimistolaitteet, IT-ylläpidon ja kehittämisen sekä ohjelmistolisenssit muun muassa hankevirran hallintaan ja hallitustyöskentelyyn.

Hallinto- ja muut kulut koostuvat esimerkiksi henkilöstön hankinta-, tilitoimisto-, tilintarkastus- ja lakipalveluista sekä vakuutuksista, henkilöstöeduista, matka- ja koulutuskuluista sekä pankkien palvelu- ja säilytysmaksuista.

Avainluvut 2022

1

Omavaraisuusaste 2022

1

Taloudellinen tulos

1

Tuotot omistuksista ja sijoituksista

Ilmastorahaston tuotot omistukista ja sijoituksista olivat 53 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulos oli 38,1 miljoonaa euroa vuonna 2022. Yhtiön omavaraisuusaste on 92 prosenttia.