Ilmastorahaston talous

Yhtiön toiminta vuonna 2021 keskittyi rahoitustoiminnan käynnistämiseen ja rahoituspäätöksiin, henkilöstön rekrytointeihin ja perehdyttämiseen sekä yhtiön ja sen hallinnon kehittämiseen. Ilmastorahaston hallitus teki seitsemän rahoituspäätöstä, joiden yhteenlaskettu summa on 45,5 miljoonaa euroa. Rahoituskohteille on 2022 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä maksettu 12,6 miljoonaa euroa.

Tase, operatiiviset kulut ja maksettu rahoitus

Ilmastorahaston tase muodostuu lähes kokonaan Neste Oyj:n noin 8,3 % omistuksesta ja siksi yhtiön taseen arvo vaihtelee Nesteen osakkeen kurssin mukaisesti. Likvidejä varoja toimintansa rahoittamiseen Ilmastorahastolla on käytössään noin 129 miljoonaa euroa (Q3/2022). Likvidit varat on sijoitettu pankkitileille, määräaikaistalletuksiin ja korkorahastoihin.

Ilmastorahaston operatiivisen toiminnan budjetti vuodelle 2022 on kokonaisuudessaan 5,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 2,6 miljoonaa euroa. Yhtiön toiseksi suurimman kuluerän muodostavat rahoituspäätösten valmisteluun liittyvät due diligence- ja muut kulut, yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston päättämää rahoitusta maksetaan kohdeyrityksille tyypillisesti useamman vuoden aikana erissä sitä mukaa, kun rahoitussopimuksissa määritetyt ehdot erien ulosmaksatukselle toteutuvat. Vuoden 2022 tavoitteena on päättää rahoituksesta ilmastoratkaisujen skaalaamiseksi noin 80 miljoonalla eurolla.

Budjetti 2022
Toteutunut 2021
Rahoituksen jakauma

Vuonna 2021 henkilöstökulut, eli palkat, hallituspalkkiot ja sivukulut, olivat yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden aikana rekrytoitiin seitsemän uutta henkilöä rahoitustoiminnan aloittamista ja toiminnan kasvua mahdollistamaan. Vuoden 2022 budjetissa henkilöstökulujen osuus on 2,6 miljoonaa euroa. Budjetissa on huomioitu yhdeksän uusrekrytointia vuoden aikana, joista seitsemän henkilöä on aloittanut keväällä 2022. Lisäksi Ilmastorahastossa aloitti Q3/2022 aikana kaksi määräaikaista harjoittelijaa sijoitustoiminnossa ja yksi viestinnässä.

Rahoituspäätösvalmistelu sisältää ulkoisilta palveluntuottajilta tilattavia due diligence -selvityksiä ja muuta rahoituspäätöksiä valmistelevaa työtä sekä rahoitussopimuksissa käytettäviä lakipalveluja. Ulkoisissa due diligence -selvityksissä ja muussa rahoitusprosessiin liittyvässä työssä varmistetaan, että kohdeyritys täyttää Ilmastorahaston rahoituksen kriteerit. Ulkoiset selvitykset tarkastelevat objektiivisesti kohdeyritysten liiketoimintasuunnitelmia, päästövähennyspotentiaalia ja ESG-asioita, teknologiaa ja tuotantoa, markkinaa sekä talous-, vero- ja oikeudellisia asioita. Vuonna 2021 due diligence -selvityksiin, rahoituspäätösvalmisteluihin ja sopimuksiin liittyvistä menoista Ilmastorahaston katettavaksi jäi yhteensä 0,95 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 % kyseisenä vuonna päätetystä rahoituksesta. Loput rahoituspäätösvalmisteluryhmän kuluista liittyivät Ilmastorahaston rahoitustoiminnan käynnistämiseen, yhtiön kehittämiseen ja aiempina vuosina aloitettuihin hankkeisiin. Vuoden 2022 budjetissa rahoituspäätösvalmistelun due diligence- ja muihin kuluihin on varattu yhteensä 2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2,5 % vuoden 2022 rahoituspäätösten 80 miljoonan euron tavoitevolyymistä. Lisäksi rahoitustoiminnan kehittämiseen on varattu 0,1 miljoonaa euroa.

Viestinnän ja raportoinnin kulut sisältävät muun muassa rahoitustoiminnan tueksi laadittuja tutkimuksia ja selvityksiä, Ilmastorahaston vastuullisuusraportoinnin ja hiilijalanjäljen laskennan, yhtiön verkkosivujen ja muun ulkoisen viestinnän, jäsenmaksuja vastuullisen sijoittamisen järjestöille, sekä tilaisuudet ja tapahtumat. Vuonna 2022 budjettiin on varattu koronapandemian hellittäessä erityisesti tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyviä osallistumis- ja materiaalikustannuksia.

Toimitilakulut koostuvat valtaosin Porkkalankadun toimistotilan vuokrasta sekä 2021 toteutuneissa kuluissa että budjetissa 2022.

IT-kulut sisältävät henkilöstön työvälineet ja toimistolaitteet, IT-ylläpidon ja kehittämisen sekä ohjelmistolisenssit muun muassa hankevirran hallintaan ja hallitustyöskentelyyn.

Hallinto- ja muut kulut koostuvat esimerkiksi henkilöstön hankinta-, tilitoimisto-, tilintarkastus- ja lakipalveluista sekä vakuutuksista, henkilöstöeduista, matka- ja koulutuskuluista sekä pankkien palvelu- ja säilytysmaksuista.

Avainluvut 2021

1

Omavaraisuusaste 2021

1

Taloudellinen tulos

1

Rahoitustuotot

Ilmastorahaston vuoden 2021 rahoitustuotot olivat 51,2 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulos oli 38,3 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 91 prosenttia.