Ilmastorahaston talous

Ilmastorahasto on maaliskuun 2024 loppuun mennessä tehnyt 24 rahoituspäätöstä yhteensä 178,9 miljoonan euron arvosta. Rahoituskohteille on ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä maksettu 61,6 miljoonaa euroa.

Tase, operatiiviset kulut ja maksettu rahoitus

Ilmastorahaston taseen koko pienentyi 2023 aikana noin 2,3 miljardin euron verran, kun Ilmastorahaston omistamat Neste Oyj:n osakkeet siirrettiin takaisin omistajalle. Lisäksi yhtiölle tuli osakkeiden siirrosta noin 149 miljoonan euron veroseuraamus, joka maksettiin tammikuussa 2024. Likvidejä varoja toimintansa rahoittamiseen Ilmastorahastolla on käytössään noin 199 miljoonaa euroa (Q1/2024). Likvidit varat on sijoitettu korollisille pankkitileille, määräaikaistalletuksiin ja korkorahastoihin. Likvideistä varoista on sidottu tehtyihin rahoituspäätöksiin yhteensä noin 117 miljoonaa euroa. Sitomattomia varoja tuleviin rahoituspäätöksiin ja operatiivisiin kuluihin on käytettävissä noin 82 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston operatiivisen toiminnan budjetti vuodelle 2024 on kokonaisuudessaan 4,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiön toiseksi suurimman kuluerän muodostavat rahoituspäätösten valmisteluun ja seurantaan liittyvät due diligence- ja muut kulut, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston päättämää rahoitusta maksetaan kohdeyrityksille tyypillisesti useamman vuoden aikana erissä sitä mukaa, kun rahoitussopimuksissa määritetyt ehdot erien ulosmaksatukselle toteutuvat. Vuoden 2024 tavoitteena on päättää rahoituksesta ilmastoratkaisujen skaalaamiseksi 70 miljoonalla eurolla.

Rahoituksen jakauma

Vuonna 2023 henkilöstökulut, eli palkat, hallituspalkkiot, sivukulut sekä vapaaehtoiset henkilöstökulut, olivat yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana rekrytoitiin kaksi uutta vakinaista työntekijää. Lisäksi yhteensä neljä traineeta suoritti harjoittelun Ilmastorahaston sijoitustiimissä.

Rahoituspäätösvalmistelu sisältää ulkoisilta palveluntuottajilta tilattavia due diligence -selvityksiä ja muuta rahoituspäätöksiä valmistelevaa työtä sekä rahoitussopimuksissa käytettäviä lakipalveluja. Ulkoisissa due diligence -selvityksissä ja muussa rahoitusprosessiin liittyvässä työssä varmistetaan, että kohdeyritys täyttää Ilmastorahaston rahoituksen kriteerit. Ulkoiset selvitykset tarkastelevat objektiivisesti kohdeyritysten liiketoimintasuunnitelmia, päästövähennyspotentiaalia ja ESG-asioita, teknologiaa ja tuotantoa, markkinaa sekä talous-, vero- ja oikeudellisia asioita. Vuonna 2023 due diligence-selvityksiin, rahoituspäätösvalmisteluihin ja sopimuksiin liittyvistä menoista Ilmastorahaston katettavaksi jäi yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,1 % kyseisenä vuonna päätetystä rahoituksesta. Loput rahoituspäätösvalmistelun kuluista liittyivät Ilmastorahaston rahoitustoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2024 budjetissa rahoituspäätösvalmistelun due diligence- ja muihin kuluihin on varattu yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 0,9 % vuoden 2024 rahoituspäätösten 70 miljoonan euron tavoitevolyymistä.

Viestinnän ja raportoinnin kulut sisältävät muun muassa rahoitustoiminnan tueksi laadittuja tutkimuksia ja selvityksiä, Ilmastorahaston vuosiraportoinnin, hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin varmennuksen, yhtiön verkkosivujen päivitykset ja muun ulkoisen viestinnän, jäsenmaksuja vastuullisen sijoittamisen järjestöille, sekä tilaisuudet ja tapahtumat.

Toimitilakulut koostuvat valtaosin toimistotilan vuokrasta Porkkalankadulla sekä 2023 toteutuneissa kuluissa että budjetissa 2024. Vuodelle 2024 budjetoidut toimitilakulut laskevat, sillä yhtiö muutti syksyllä 2023 uuteen toimistoon väliaikaisesta suuremmasta toimitilasta.

IT-kulut sisältävät henkilöstön työvälineet ja toimistolaitteet, IT-ylläpidon ja kehittämisen sekä ohjelmistolisenssit muun muassa hankevirran hallintaan ja hallitustyöskentelyyn.

Hallinto- ja muut kulut koostuvat esimerkiksi henkilöstön hankinta-, tilitoimisto-, tilintarkastus- ja lakipalveluista sekä vakuutuksista, henkilöstöeduista, matka- ja koulutuskuluista sekä pankkien palvelu- ja säilytysmaksuista.

Avainluvut 2023

1

Omavaraisuusaste 2023

1

Taloudellinen tulos

1

Tuotot omistuksista ja sijoituksista

Ilmastorahaston tuotot omistukista ja sijoituksista olivat 58 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulos oli 39,6 miljoonaa euroa vuonna 2022. Yhtiön omavaraisuusaste on 63 prosenttia.