Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisen arviointi valmistunut

Työ- ja elinkeinoministeriön Ilmastorahastolle joulukuussa 2020 antamassa toimiohjeessa todetaan, että yhtiön toiminnan käynnistymisen onnistumista arvioidaan laaja-alaisesti vuoden 2022 loppupuolella. TEM julkaisi uutisen arvion suorittaneen KPMG:n raportista tänään. Arvion mukaan Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt hyvin ja raportti sisältää myös suosituksia jatkoon.

Ilmastorahaston toimiohjeen mukaan vuosittaisten arvioiden lisäksi vuoden 2022 loppupuolella arvioidaan laaja-alaisesti yhtiön käynnistymisen onnistumista, sisältäen perusteellisen arvion Ilmastorahaston instrumenteista. Samalla tarkastellaan Ilmastorahaston pääoman määrää suhteessa toiminnan jatkuvuuteen sekä mahdollisen lisäpääomituksen tarve.

Arvioinnin suorittaneen KPMG:n raportin mukaan ”tavoitteena on ollut tuottaa ulkopuolista, systemaattista ja analyyttistä arviointitietoa Ilmastorahaston toiminnasta ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä mahdollisista eri tekijöistä”. Arviointiryhmää veti johtajana KPMG:n neuvontapalveluiden strategiayksikössä toimiva Kim Lehto.

Arvion lopputuloksena olivat seitsemän keskeistä havaintoa sekä kolme suositusta. Keskeiset havainnot koskivat Ilmastorahaston yhteiskunnallista relevanssia sekä perusteltua erityistehtäväroolia, yhtiön rekrytointien onnistumista, tarkoituksenmukaista positioitumista rahoitusmarkkinoilla, tehtävänmukaisia sijoituspäätöksiä sekä hankevirtaa, sekä tulevaisuudessa tarvittavasta pääomasta vastatakseen 130 M€ vuosittaiseen rahoitusvolyymitavoitteeseen.

Suositukset liittyivät erityisesti toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun, sijoitusten riskitason mahdolliseen nostamiseen instrumenttivalikoimaa laajentamalla sekä Ilmastorahaston toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden tiiviiseen seurantaan ja arviointiin. Keskeiset havainnot ja suositukset löydät uutisen lopusta kokonaisuudessaan.

Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt varsin nopeasti ja olen tyytyväinen KPMG:n arvioinnin havaintoihin, joiden mukaan yhtiö on asemoitunut markkinaan järkevällä tavalla ja onnistunut kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hyvin. Arvioinnin kehittämissuositukset antavat eväitä jatkokehitykseen ja tulemme huomioimaan suositukset osaltamme”, Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro kertoo.


KPMG:n arvion keskeiset havainnot:

  1. Toiminnalla on selkeä yhteiskunnallinen relevanssi. Yhtiön toiminnan tavoitteet liittyvät akuutin yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen ja yhtiön toiminta fokusoituu laaja-alaisen tutkimuksen esiin tuomiin tarpeisiin vauhdittaa vihreää siirtymää.
  2. Ilmastorahastolla on selkeästi määritelty ja perusteltu erityistehtävärooli, joka asemoi sen selkeästi erilleen valtion muista rahoitusyhtiöistä.
  3. Ilmastorahaston hallintorakenteet toimivat tällä hetkellä hyvin ja niiden nähdään tukeneen yhtiön käynnistysvaihetta.
  4. Ilmastorahasto on onnistunut rekrytoimaan keskeistä osaamista ja kyvykkyyksiä yhtiön palvelukseen, joka mahdollistaa toiminnan kasvun tavoiteltuun rahoitusvolyymiin ja toiminnan edelleen kehittämisen
  5. Ilmastorahasto on onnistunut positioitumaan rahoitusmarkkinoilla tarkoituksenmukaisesti
  6. Tehdyt sijoituspäätökset ja muodostunut hankevirta ovat linjassa Ilmastorahaston erityistehtävän ja tavoitteiden kanssa.
  7. Yhtiö tarvitsee noin 300 M€ pääomituksen, jotta se pystyy toteuttamaan tavoitteen mukaisen 130 M€ vuosittaisen rahoitusvolyymin vuosina 2023–2026. Valtioneuvoston yleisistunto päätti yhtiön pääomittamisesta 200 M€ 24.11.2022. TEM:n ja Ilmastorahaston välinen sopimus allekirjoitettiin 30.11.2022. 100 M€ esitettiin myöhempää pääomittamista varten.

KPMG:n arvioinnin suositukset:

  1. Ilmastorahaston toiminnan käynnistysvaihe on tämän arvioinnin perusteella sujunut hyvin. Tehdyn arvioinnin perusteella suosittelemme, että Ilmastorahasto ja sen omistajaohjaus kiinnittävät seuraavina toimintavuosina enemmän huomiota toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun.
  2. Ilmastorahaston operatiivisen johdon, yhtiön hallituksen sekä omistajaohjauksen tulisi käynnistää strateginen keskustelu siitä, missä määrin Ilmastorahaston sijoitusten riskitasoa on syytä nostaa esimerkiksi käytössä olevaa rahoitusinstrumenttivalikoimaa laajentamalla.
  3. Ilmastorahaston toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulee seurata tiiviisti sekä yhtiön tekemän oman jatkuvan arvioinnin keinoin että ulkopuolisten arviointien avulla.

 

 

Edellinen artikkeli
Kaksi harjoittelijaa Ilmastorahaston sijoitustoimintoon
Seuraava artikkeli
Laki Ilmastorahastosta hyväksyttiin eduskunnassa