Ilmastorahaston toiminta käynnistyy

Valtion kehitysyhtiö Vake on tänään muuttunut yhtiöjärjestyksen muutoksella Ilmastorahasto Oy:ksi. Omistaja on myös antanut yhtiölle toimiohjeen ja Ilmastorahastolle on nimetty uusi hallitus sekä sijoitusneuvosto. Uutisen uudesta hallituksesta ja sijoitusneuvostosta jäsenineen löydät täältä.

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Toimiohje määrittelee Ilmastorahaston roolin, tehtävän ja rahoitustoiminnan luonteen.

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen – eli ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastohyötyjen eli päästövähennyspotentiaalin lisääminen – uusia ilmasto- ja digiratkaisuja edistämällä. Rahaston tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Ilmastorahasto voi rahoittaa myös yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavia digitalisaatiohankkeita.

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta investointiin ei ole osoitettavissa tällaista selkeää lisäarvoa, yhtiö ei sijoita kohteeseen.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, mutta yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa julkisissa alustoissa, yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa, ja perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden vetämiin investointikokonaisuuksiin. Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta.

Ilmastorahasto ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee pitkällä aikavälillä olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavia. Ilmastorahasto voi valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa sijoitustoiminnassaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat. Siltä osin kuin tämä edellyttää EU:n valtiontueksi katsottavia instrumentteja, yhtiö valmistelee tarvittavat toimet (ml. mahdollisen valtiontukiohjelman) yhteistyössä ministeriön kanssa. Suoria avustuksia yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa.

Ilmastorahaston tehtävä osana valtion innovaatiorahoittajien kenttää on toimia erityisesti skaalaavassa roolissa Business Finlandin ja Tesin välissä. Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Tesi on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Finnveran toimii taas pk-yritysten perustamisen, kasvun ja kansainvälistymisen sekä suuryritysten viennin rahoittajana erilaisin laina- ja takuuinstrumentein.

Ilmastorahasto Oy:n toimiohje

Lisätietoja:

Saara Mattero, sidosryhmäjohtaja
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston hallitus ja sijoitusneuvosto nimetty