Ilmastorahaston vuosi 2021: 45,5 M€ rahoituspäätöksiä vihreää siirtymää vauhdittamaan – kohteilla kymmenien miljoonien tonnien päästövähennyspotentiaali

Valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto päätti vuonna 2021 rahoituksesta seitsemälle ilmastoratkaisulle ja pääomalainamuotoista rahoitusta myönnettiin yhteensä 45,5 miljoonalla eurolla. Teoreettinen yhteenlaskettu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kohteille on vuosikymmenen ajalta 186 Mt CO2-ekv, riskitason huomioiva alle 50 Mt CO2-ekv. Potentiaalisten rahoituskohteiden kartuttamisen lisäksi vuonna 2021 korostuivat henkilöstön voimakas kasvu sekä yhtiön ja sen hallinnon kehittäminen.

Ilmastorahaston rahoituspäätökset vuonna 2021

Ilmastorahaston rahoitustoiminta käynnistyi seitsemällä rahoituspäätöksellä, joiden yhteenlaskettu summa on 45,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden aikana kerrytettiin ja analysoitiin mahdollisia tulevia rahoituskohteita, joita on yhtiössä tällä hetkellä yli 300 kappaletta.

Rahoitus kohdistui vähäpäästöistä proteiinia valmistavalle Solar Foodsille, teollisuuden prosesseihin päästötöntä höyryä ja lämpöä tuottavalle Elstorille, terästeollisuuden kiertotalousratkaisulle Magsortille, betoniteollisuuden päästövähennyksiä mahdollistavan Betolarin digitaaliselle alustalle, teollisuuden vetysiirtymää vauhdittavalle Aurelia Turbinesille, vihreän vedyn tuotantolaitosta valmistavalle P2X Solutionsille, sekä Joensuu Biocoalin biomassan torrefiointilaitokselle.

Mikäli jokaisen seitsemän rahoituskohteen liiketoimintasuunnitelmat onnistuisivat täysimääräisesti, teoreettinen yhteenlaskettu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kymmenen vuoden ajalta on noin 186 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Liiketoimintasuunnitelmiin sisältyy kuitenkin aina riskiä ja suuren osan päästövähennyspotentiaalista kohdentuessa kahteen rahoituskohteeseen, riskitason huomioiva arvio päästövähennyspotentiaalista on hieman alle 50 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Henkilöstön kasvun ja hallinnon kehitystyön vuosi

2021 oli Ilmastorahaston oman toiminnan kannalta myös monipuolisen hallinnollisen kehittämisen sekä henkilöstön kasvun vuosi. Alkuvuonna 2021 yhtiössä työskenteli 9 henkilöä ja maaliskuussa 2022 ilmastorahastolaisia on 18, kolmen henkilön liittyessä joukkoon vielä myöhemmin keväällä.

Yhtiön hallitus hyväksyi keväällä 2021 toiminnan keskeiset linjaukset sisältävän strategian omistajan antaman toimiohjeen toteuttamiseksi. Yhtiön päätöksenteko- ja valvontamekanismit kuvattiin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, minkä lisäksi laadittiin muun muassa yhtiön eettistä toimintaa ohjaava Code of Conduct, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, johdon ja henkilöstön esteellisyysohjeet sekä toimintamallit, sijoituspolitiikka ja vastuullisuusohjelma. Lisäksi Ilmastorahasto julkaisi ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa vuodesta 2021. Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjäljeksi 2021 laskettiin 77 t CO2-ekv ilman portfoliokohteita ja due diligence -kustannuksia.

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston ensimmäinen arviointi toteutettiin syksyllä 2021. Arvioinnin keskeisenä johtopäätöksenä todettiin Ilmastorahaston ohjauskehikon olevan lähtökohtaisesti selkeä ja sen tukevan hyvin eri hallinnonalojen politiikkatavoitteita. Yhtiön strategian katsottiin olevan johdonmukainen jatkumo toimiohjeelle, ja sijoituskriteerien katsottiin takaavan rahoituksen kohdentumisen painopistealueille vauhdittamaan digivihreää siirtymää. Arvioinnin lopputulemana todettiin, että Ilmastorahaston toiminta on lähtenyt käyntiin valmistelussa asetettujen odotusten mukaisesti eikä suurille muutoksille nähty tällä hetkellä tarvetta.

Ilmastorahasto Oy:n hallituksessa toimi vuonna 2021 puheenjohtajana toimitusjohtaja Perttu Puro ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Petri Peltonen sekä hallituksen jäseninä toimitusjohtaja Mirva Antila, Senior Programme Manager Kari Hämekoski, hallitusammattilainen Mammu Kaario, kehittämisjohtaja Juho Korpi sekä johtaja Erja Turunen. Ilmastorahaston hallitus valittiin yhtiökokouksessa 30.3.2022 jatkamaan myös vuodelle 2022. Ilmastorahaston toimitusjohtaja on DI Paula Laine.

Taloudelliset tunnusluvut

Ilmastorahaston tilikauden tulos vuonna 2021 oli 38,3 miljoonaa euroa, rahoitustuottoja oli 51,2 miljoonaa euroa ja yhtiön taseen arvo 31.12.2021 oli 2,9 miljardia euroa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuoden aikana 1,4 miljoonaa euroa, mistä toimitusjohtajan palkka oli 252 000 euroa ja hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkiot olivat 116 150 euroa.

Yhtiö omistaa 8,3 % osuuden Neste Oyj:n osakkeista. Omistusten markkina-arvo oli vuoden 2021 alussa noin 3,8 miljardia euroa ja vuoden lopussa noin 2,8 miljardia euroa. Markkina-arvon lasku johtuu Nesteen osakkeen kurssin laskusta vuoden 2021 aikana.

Tilikauden jälkeen olennaiset tapahtumat  

Vuonna 2022 Ilmastorahasto jatkaa rahoituspäätösten valmistelua ja toteuttamista, mistä on tähän mennessä julkaistu yksi 3,3M€ pääomalaina Quantitative Heat Oy:lle.

Ukrainan sota lisää epävarmuutta sekä Ilmastorahaston olemassa olevien että tulevien rahoituskohteiden osalta. Kriisi vaikuttaa yhtiöön myös Neste Oyj:n osakekurssiriskiin ja kurssikehityksen kautta Ilmastorahaston omistuksen käypään arvoon. Samaan aikaan tilanne korostaa nopeaa irtautumista fossiilisista polttoaineista, mikä on yhdensuuntainen Ilmastorahaston tehtävän kanssa.

Tarkempia tietoja yhtiön vuodesta on saatavilla erillisestä Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportista 2021.

Ilmastorahasto Oy:n tilinpäätös 2021

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Yhtiökokouksen esitysmateriaali 2022


Ilmastorahaston tehtäväksi on määritelty ilmastonmuutoksen torjuminen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittaminen sekä digitalisaation edistäminen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmasto- ja ympäristöhyötyjä tuottavien ratkaisujen vauhdittamista teolliseen ja kaupalliseen mittaluokkaan.

Yhtiön 1–20 miljoonan euron rahoitusosuudella on oltava todennettavissa olevaa lisäarvoa rahoituskohteille – esimerkiksi hankkeiden toteutumiseen ylipäänsä, nopeammin tai laajemmin kuin muun rahoituksen turvin. Ilmastorahaston rahoituskohteet valikoituvat vaikuttavuutta painottavan kriteeristön kautta.

Vuoden 2021 rahoituspäätökset:

Yhtiö Rahoitettava toiminta Instrumentin tyyppi Euromäärä
Solar Foods Demolaitos Suomeen Pääomalaina, vaihto-oikeudellinen 10 MEUR
Elstor Lämpövaraston käyttöönoton vauhdittaminen Pääomalaina, vaihto-oikeudellinen 4 MEUR
Magsort Laiteinvestointien rahoittaminen Pääomalaina, jossa voitto-osuuskomponentti 4,5 MEUR
Betolar Digitaalisen alustan kaupallistaminen Pääomalaina, jossa korkopreemio 7 MEUR
Aurelia Turbines Sellaisten turbiinien käyttöpääoman rahoittamiseen, joissa on merkittävä päästövähennyspotentiaali Pääomalaina, jossa vaihto-oikeus kestävyyskannustimella 5 MEUR
P2X Ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen laitosinvestointitarpeet Pääomalaina, jossa vaihto-oikeus kestävyyskannustimella 10 MEUR
Joensuu Biocoal Ensimmäisen biomassan torrefiointiteknologian demolaitoksen rahoitus Pääomalaina, vaihto-oikeudellinen 5 MEUR

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Miten rahoituskohteiden päästövähennyspotentiaalia arvioidaan Ilmastorahastossa?
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu