Ilmastorahaston vuosi 2022: 79,9 M€ vihreän siirtymän rahoituspäätöksiä – kohteilla 101 miljoonan tonnin yhteenlaskettu päästövähennyspotentiaali

Vuoden 2022 aikana Ilmastorahasto teki 11 rahoituspäätöstä yhteenlasketulta summaltaan 79,9 miljoonaa euroa. Rahoituskohteiden teoreettinen yhteenlaskettu 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on 101 Mt CO2-ekv*. 


Ilmastorahaston rahoituspäätökset vuonna 2022 

 • Aeromon: Hajapäästöjen tarkempaa mittausta. 2,4 M€ pääomalaina. 
 • DataSpace Europe: Ruokaketjun datanvälityspalvelu. 1 M€ pääomalaina. 
 • Finn Recycling: Valimohiekan kiertotalousratkaisu. 8M€ pääomalaina. 
 • Hycamite: Puhtaan vedyn ja kiinteän hiilen demolaitos. 10 M€ pääomalaina. 
 • Infrakit: Infrastruktuuriprojektien päästövähennyksiä mahdollistava tiedonhallintapalvelu. 6 M€ pääomalaina. 
 • Norsepower: Tuulipohjaista työntövoimaa merenkulkuun. 10 M€ pääomalaina. 
 • QHeat: Keskisyviä lämpökaivoja. 3,3 M€ pääomalaina. 
 • Taaleri Bioteollisuus I -pääomarahasto: Kestäviä sijoituksia bioteollisuuteen. 15 M€ rahastosijoitus. 
 • Näiden lisäksi Ilmastorahasto teki kolme vielä julkaisematonta rahoituspäätöstä. 

Rahoituksellemme on selkeä ja pysyvä kysyntä. Investointiympäristön muuttuessa alati haastavammaksi, asiakkaiden rahoitustarve juuri Ilmastorahaston rahoitukselle on jopa noussut miljardista noin 1,5 miljardin euron tasolle. Siihen vastataksemme vuosivolyymitavoitettamme on nostettu 130 miljoonaan euroon vuodesta 2023 alkaen”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kertoo. 


Ilmastorahaston vuosi 2022  

 • Toimitusjohtajana toimii Paula Laine. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, puheenjohtajana jatkaa Perttu Puro. 
 • Ilmastorahastolaisia vuoden lopussa: 24  
 • Päivitykset strategiaan ja kriteeristöön 
 • Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki (scope 3 upstream): 99 t CO2-ekv 

Ilmastorahaston toiminta keskittyi rahoitustoiminnan lisäksi yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja rahoitusvolyymin kasvattamiseen: rahoitustoimintaa ohjaavaa kriteeristöä selkeytettiin, instrumentaatiota sekä rahoituksen kohdentumista täsmennettiin ja rahoitusosuuden kokoa kasvatettiin 4–40 miljoonaan euroon. Myös henkilöstön rekrytoinnit ja perehdyttäminen olivat tärkeä osa vuotta 2022. 

Toimintaympäristön viime viikkoinakin kasvanut epävarmuus on osaltaan korostanut ilmastorahaston kaltaisten toimijoiden roolia markkinassa. Tehdyillä muutoksilla pyrimme vastaamaan  entistä paremmin asiakkaidemme rahoitustarpeisiin, Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro kuvailee. 

Uuden mahdollisuuden yhtiön vaikuttavuuden vahvistamiseksi tarjoaa helmikuussa 2023 voimaan tullut laki Ilmastorahastosta. Lain myötä yhtiöllä on mahdollisuus hyödyntää asymmetristä instrumentaatiota hyväksymällä sijoitukselleen yksityisiä rahoittajia pienemmän tuoton tai korkeamman riskin, näin vauhdittaen ilmastoratkaisuja entisestään.  


Ilmastorahaston talous ja arviot toiminnasta 

 • Tilikauden tulos: 38,1 M€ 
 • Tuotot omistuksista ja sijoituksista: 53 M€  
  • Osinkotuotot Neste Oyj:ltä: 52,4 M€ 
  • Operatiivisen sijoitustoiminnan korkotuotot: 0,4 M€ 
  • Korkotuotot likvideistä varoista: 0,2 M€ 
 • Operatiiviset kulut: 5,1 M€ 
  • Henkilöstökulut: 2,6 M€ 
  • Rahoituspäätösvalmistelu: 1,7 M€ 
  • Muut operatiiviset kulut: 0,8 M€ 
 • Verojalanjälki: 11,2 M€ 
 • Valtioneuvoston valtuutuksen myötä omistaja toteutti 200 M€ pääomituksen joulukuussa 2022 
 • Taseen arvo 31.12.2022: 3,1 mrd. €  
  • Tase koostuu pääosin 8,3 % omistusosuudesta Neste Oyj:stä (31.12.2022 omistuksen markkina-arvo noin 2,75 miljardia euroa). 

Yhtiön likvidit varat on sijoitettu pankkitileille, lyhytaikaisiin määräaikaistalletuksiin sekä korkorahastoihin. Vuoden 2022 lopussa korkorahastojen realisoitumaton arvonalentuminen oli 298 701 euroa, mutta alkuvuonna rahastojen arvot ovat palautuneet ollen helmikuun lopussa yhteenlaskettuna noin 275 000 euroa voitolla. Ilmastorahaston operatiivisen sijoitustoiminnan sijoitusten osalta ei ole todettu eikä kirjattu arvonalentumisia.  

Sijoitusneuvoston vuosittaisen arvion mukaan Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt tavoitellusti ja toteutuneet sijoitukset noudattavat teemoiltaan yhtiölle annettua tehtävää. Omistajan KPMG:llä teettämän ulkopuolisen arvioinnin mukaan Ilmastorahasto on asemoitunut rahoitusmarkkinoilla tarkoituksenmukaisesti ja onnistunut kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana hyvin. Yhtiön toiminnalla on selkeä yhteiskunnallinen merkitys, ja tehdyt sijoituspäätökset sekä muodostunut hankevirta ovat linjassa Ilmastorahaston erityistehtävän ja tavoitteiden kanssa.  

Aineistot 

Ilmastorahaston vuosiraportin 2022 löydät täältä

21.2.2023 yhtiökokouksen materiaalit löydät täältä

Ilmastorahaston rahoituskohteisiin voit tutustua täällä

*Ilmastorahaston 2022 rahoituskohteiden teoreettinen yhteenlaskettu 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali asiakkaiden liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti on 101 Mt CO2-ekv. Yhtiön koko rahoitusportfolion teoreettinen yhteenlaskettu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kymmenelle vuodelle on 287 Mt CO2-ekv. Päästövähennysten toteutumiseen täysimääräisesti liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia. 

Lisätietoja:  

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi   

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 125 miljoonaa euroa suomalaisille ilmastoratkaisuja kehittäville yrityksille