Ilmastorahaston vuosi 2023: 53,5 M€ rahoituspäätöksiä – portfoliolla jopa 270 Mt CO2-ekv päästövähennyspotentiaali

Vuonna 2023 Ilmastorahasto teki kuusi rahoituspäätöstä, joiden yhteenlaskettu summa oli 53,5 miljoonaa euroa. Ilmastorahasto tarkasti ensimmäistä kertaa vuoden 2021 rahoituskohteidensa päästövähennyspotentiaalia, ja koko rahoitusportfolion teoreettinen yhteenlaskettu 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on arviolta jopa 270 Mt CO2-ekv.

 Ilmastorahasto perustettiin toteuttamaan ainutlaatuista tehtävää valtionyhtiöiden joukossa ja mitattavien ilmastovaikutusten aikaansaaminen on ollut yhtiön keskeinen tavoite. Kolmen vuoden aikana olemme tehneet rahoituspäätöksiä lähes 180 miljoonalla eurolla 24 suomalaiseen yhtiöön, mahdollistaen päästövähennyksiä kotimaassa sekä kansainvälisesti”, Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen kertoo.

 Ilmastorahaston rahoituspäätökset vuonna 2023

 • Cactos Fleet Finland: Sijoituksia älykkäisiin sähkövarastoihin. 5 M€ rahastosijoitus.
 • Filtrabit: Pölynerotinjärjestelmiä teollisuuteen. 4M€ pääomalaina.
 • Lamor Recycling: Muovin kierrätyslaitos Porvoon Kilpilahteen. 6 M€ pääomalaina.
 • Näiden lisäksi Ilmastorahasto teki kolme vielä julkaisematonta rahoituspäätöstä.

Kulunut vuosi oli operatiivisen sijoitustoiminnan kannalta haastava. Merkittävin syy madaltuneelle rahoitusvolyymille oli poikkeuksellinen rahoitusmarkkinatilanne, jossa rahoituksen saaminen vaikeutui yleisesti. Ilmastorahastossa valmistelussa olleita hankkeita lykkääntyi asiakkaiden rahoituskokonaisuuksien viivästymisen seurauksena ja erityisesti suurten hankkeiden lykkääntyminen vaikutti yhtiön rahoitusvolyymiin.

 Ilmastorahaston vuosi 2023

 • KPMG:n arvio Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisestä julkaistiin tammikuussa 2023
 • Laki Ilmastorahasto Oy –nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (173/2023) astui voimaan 20.2.2023.
 • Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma julkistettiin kesäkuussa: Ilmastorahasto yhdistyy kolmen muun valtionyhtiön kanssa osaksi uutta Tesi-konsernia.
 • Toimitusjohtajana oli 14.9.2023 saakka Paula Laine. Vt. toimitusjohtajana on 15.9.2023 alkaen toiminut Toni Mikkonen.
 • Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Perttu Puro.
 • Ilmastorahastolaisia vuoden lopussa: 23
 • Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki (scope 3 upstream): 112 t CO2-ekv

Yhtiön toiminta keskittyi rahoituspäätösten valmisteluun ja toimeenpanoon sekä hallitusohjelmassa päätetyn tulevan valtion sijoitusyhtiön valmisteluun. Ilmastorahaston hallinto- ja ohjausjärjestelmää viimeisteltiin laatimalla tietosuoja- ja sisäpiiriohjeistukset, minkä lisäksi yhtiön olemassa olevia ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitettiin tarvittavilta osin. Lisäksi Ilmastorahastossa kehitettiin yhtiötason ja rahoitusportfolion riskienhallintaa sekä hankekohtaista vaikuttavuuden arviointia.

Vuosi 2024 on todennäköisesti viimeinen täysi toimintavuosi ilmastorahastolle nykymuodossaan. Tehtävämme mukaisesti, tavoitteenamme on jäljellä olevin varoin rahoittaa suurimpia positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia tuovia hankkeita – vauhdittaen ja mahdollistaen suomalaisten ratkaisujen kasvua ja kansainvälistymistä. Vuoden toisena painopisteenä on panostaa sujuvaan siirtymiseen uuteen TESI-konserniin”, kuvailee Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro.

Ilmastorahaston talous

 • Tilikauden tulos: 39,6 M€
 • Tuotot omistuksista ja sijoituksista: 58 M€
  • Osinkotuotot Neste Oyj:ltä: 48,6 M€
  • Operatiivisen sijoitustoiminnan korkotuotot: 1,7 M€
  • Korkotuotot likvideistä varoista: 7,9 M€
 • Operatiiviset kulut: 4,9 M€
  • Henkilöstökulut: 3,1 M€
  • Rahoituspäätösvalmistelu: 0,7 M€
  • Muut operatiiviset kulut: 1,1 M€
 • Verojalanjälki: 161 M€
 • Taseen arvo 31.12.2023: 406 M€

Ilmastorahaston taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa olennaisesti syyskuussa 2023 toteutettu Neste Oyj:n osakkeiden luovutus takaisin omistajalle. Luovutuksen myötä Ilmastorahasto ei saa enää osinkotuloja ja yhtiölle tuli maksettavaksi noin 149 miljoonan euron suuruinen vero osakkeiden laskennallisesta luovutusvoitosta. Omistaja päätti lisäksi poistaa Ilmastorahaston pääomittamiseen varatun 100 miljoonan euron määrärahan vuoden 2023 toisessa lisätalousarviossa.

Yhtiön kassavarat on sijoitettu lyhytaikaisiin määräaikaistalletuksiin, likvideihin korkorahastoihin sekä korollisille pankkitileille. Likvidien varojen tuotot olivat tilikaudella noin 8 miljoonaa euroa.

Rahoitusmarkkinoiden kohonnut riskitaso on osaltaan vaikuttanut Ilmastorahaston kohdeyhtiöiden toimintaan ja siten sijoitusten arvostuksiin. Tilikaudella kirjatut realisoitumattomat arvonalennukset ovat yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Taloudellisesta näkökulmasta, yhtiöllä on edellytykset jatkaa sijoitustoimintaansa ennen uuden valtion pääomasijoitusyhtiön toiminnan käynnistymistä sitomattomien kassavarojen tasoon sopeutetulla rahoitusvolyymillä.

Aineistot

 • Ilmastorahaston vuosiraportin 2023 löydät täältä
 • 22.3.2024 yhtiökokouksen aineistot löydät täältä
 • Ilmastorahaston rahoituskohteisiin voit tutustua täällä

Lisätiedot

Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ilmastorahasto, p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Edellinen artikkeli
Kaksoisolennaisuusanalyysin toteuttaminen Ilmastorahastossa
Seuraava artikkeli
Valtion kotimaisen pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoiminnan yhdistämisen mahdollistavat lakimuutokset lausuntokierrokselle