Kaksoisolennaisuusanalyysin toteuttaminen Ilmastorahastossa

Toteutimme Ilmastorahastossa kaksoisolennaisuusanalyysin keväällä 2023 osallistaen siihen yhtiön omia asiantuntijoita ja johtoryhmää. Erityisesti positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat toimintamme keskiössä. Kuvaamme artikkelissa analyysimme tuloksia erityisesti rahoittajan näkökulmasta.

EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti, pyrimme kaksoisolennaisuusanalyysissa tunnistamaan ja arvioimaan Ilmastorahaston toiminnan suoria sekä välillisiä vaikutuksia luontoon ja ihmisiin läpi arvoketjun, minkälaiset kestävyysriskit ja -mahdollisuudet ovat Ilmastorahastolle relevantteja ja mikä on niiden taloudellinen vaikutus yhtiölle, sekä näiden kahden ulottuvuuden keskinäisiä riippuvuuksia.

Olennaisuusanalyysin tuloksia on kuvattu oheisessa graafissa. Kaikki kestävyysraportointidirektiivin ympäristöteemat ja hallintoteema ovat Ilmastorahastolle olennaisia. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta olennaisia aiheita ovat omat sekä arvoketjun työntekijät. Kuvaamme alla olevissa kappaleissa olennaisten aiheiden keskeisiä teemoja Ilmastorahaston omassa sekä rahoitustoiminnassa.

Kestävyysteemojen vaikutuksia ja taloudellista olennaisuutta on tarkasteltu keskipitkällä aikavälillä. Olennaisuuden kynnystaso (threshold) on esitetty graafissa rajaamalla Ilmastorahastolle olennaiset teemat vaaleansinisen suorakulmion sisäpuolelle.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous Ilmastorahaston vaikuttavuuden keskiössä

Ilmastonmuutos nousi odotetusti olennaisimmaksi vastuullisuusteemaksi Ilmastorahastolle. Toiseksi tärkein teema yhtiölle on resurssien käyttö ja kiertotalous.

Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta on kiireellistä lisätä merkittävästi investointeja ilmastoratkaisuihin erityisesti tämän vuosikymmenen aikana. Tämä vahvistaa rahoitusalalla tarvetta ymmärtää operatiivisen toiminnan linkkejä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin ja tietysti niiden vähentämiseen.

Ilmastorahaston rahoitustoiminta on keskittynyt ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä näitä mahdollistavan digitalisaation edistämiseen. Positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ohjaavat rahoituskohteidemme valintaa ja arvioimme jokaista potentiaalista hanketta sen päästövähennyspotentiaalin osalta. Yksikään rahoituspäätöksemme ei myöskään saa aiheuttaa merkittävää haittaa (Do no significant harm -periaate, DNSH) EU:n kuudelle ympäristötavoitteelle.

Ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet ja riskit toteutuvat ensisijaisesti rahoituskohteidemme kautta. Ilmastorahaston ollessa pieni, noin 20 hengen asiantuntijaorganisaatio, sen oman toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia voidaan pitää vähäisinä.

Ilmastonmuutokseen liittyy rahoituskohteiden hiilikädenjäljen kautta merkittäviä vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä. Portfoliossamme korostuvat uudenlaiset, onnistuessaan huomattavan päästövähennyspotentiaalin omaavat teknologiat, joiden merkittävän skaalautumisen todennäköisyyttä on teknologian kehityksen alkuvaiheessa tarpeen arvioida maltillisesti. Erilaiset toimintaympäristön, lainsäädännön, rahoituksen ja raaka-aineiden saatavuuden ja hinnan muutokset voivat edistää tai heikentää rahoituskohteiden toimintaedellytyksiä.

Resurssien kestävä käyttö ja kiertotalous ovat kestävän yhteiskunnan edellytys. Suomessa raaka-aineiden kulutus on vielä globaalisti korkealla tasolla, mutta kiertotaloustoimilla on potentiaalia taittaa luonnonvarojen kulutuksen kasvu.

Portfoliostamme löytyy useita kiertotaloushaasteeseen vastaavia yrityksiä. Arvioimme kiertotalouteen liittyvien vaikutusten ja taloudellisen olennaisuuden olevan korkeita. Kiertotalouteen voi liittyä erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia muun muassa materiaalien saatavuudessa rahoituskohteidemme toimitusketjuissa.

Lue lisää aiheesta kiertotalouden teema-artikkelistamme.

Sidosryhmät odottavat rahoittajilta biodiversiteettivaikutusten sisällyttämistä rahoituspäätöksiin

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien heikentyminen johtuu pääosin ihmisen toiminnasta, esimerkiksi rakentamisesta, metsäkadosta ja maaperän köyhtymisestä. Erilaiset elinkaarilaskennat sekä luontokadon ajureiden tunnistaminen mahdollistavat luontojalanjäljen mittaamisen nykyisin melko luotettavasti. Positiivisen luontokädenjäljen mittaaminen rahoittajan näkökulmasta, erilaisia kompensaatiomekanismeja lukuun ottamatta, on kuitenkin vielä kehittyvä teema.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat tiiviisti toisiinsa linkittyviä teemoja. Vaikka jokaisen rahoituskohteemme osalta analysoidaan biodiversiteettivaikutukset, Ilmastorahaston portfoliossa ei vielä ole rahoituskohteita, jotka olisi valittu ensisijaisesti positiivisten biodiversiteettivaikutusten takia. Siksi teema sijoittuu olennaisuusmatriisissa alemmaksi kuin kiertotalous, johon liittyen Ilmastorahaston portfoliosta löytyy jo useampi rahoituskohde.

DNSH-periaatteen mukaisesti rahoituskohteemme eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Kaikkia negatiivisia vaikutuksia ei kuitenkaan voida välttää. Esimerkiksi biotaloushankkeisiin voi liittyä biodiversiteettivaikutuksia biomassan hankinnan kautta ja uutta laitosta rakennettaessa syntyy vaikutuksia ympäröivään luontoon. Olemme kuitenkin tunnistaneet positiivisia biodiversiteettivaikutuksia rahoituskohteillamme – osa yrityksistä esimerkiksi hyödyntää olemassa olevia teollisuusalueita laitoksensa sijaintipaikkana, yhden hankkeen tarkoituksena on myös parantaa viljelymaiden monimuotoisuutta.

Lue lisää Ilmastorahaston toimeksiantamasta pro gradu -tutkielmasta.

Ympäristön pilaantuminen ja vesi- ja meriresurssit ovat myös tärkeitä aiheita

Ympäristön pilaantuminen ja vesi- ja meriresurssit ovat olennaisia teemoja, mutta ne eivät korostu Ilmastorahaston toiminnassa samanlaisella painoarvolla kuin ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus.

Rahoituskohteiden toiminnasta ei saa aiheutua merkittäviä päästöjä ilmaan, veteen, ympäristöön, eliöille tai negatiivisia vaikutuksia vesi- ja meriresursseihin. Portfoliossamme on useita laitoshankkeita tai teknologiaa, joiden rakentamiseen tai tuotantoon voi liittyä päästöjä. Tyypillisesti rahoituskohteiden toimintaan kuitenkin liittyy merkittäviä positiivisia vaikutuksia saasteiden vähentymisen kautta tai vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun liittyen. Lisäksi useat hankkeet ovat resurssitehokkaita hankkeita myös vedenkulutuksen osalta. Arvioimme mukaan positiiviset tai negatiiviset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet ovat mittakaavaltaan tai todennäköisyydeltään matalasta keskimääräiseen.

Työntekijämme mahdollistavat tehtävämme onnistumisen

Ilmastorahaston omat työntekijät ovat sen tärkein voimavara, ja tiimimme mahdollistaa yhtiön tehtävän ja tavoitteiden saavuttamisen. Työntekijöiden osaamisen varmistaminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen, yhdenvertainen kohtelu ja monimuotoisuus ovat tunnistettuja olennaisia asioita, jotka vaikuttavat Ilmastorahaston menestykseen ja onnistumiseen yhteiskunnallisessa tehtävässämme.

Yhtiön Code of Conduct -ohjeistus linjaa pääasiallisesti eettiset toimintatapamme. Noudatamme toimintaamme sovellettavaa sääntelyä, omistajan antamaa  ohjausta, ja laadimme tehtävämme toteuttamiseksi tarvittavat ohjeet sekä toimintamallit sekä seuraamme toimintamme vaikutuksia aktiivisesti. Kannustamme rahoituskohteitamme vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen, muun muassa kysymällä vuosittain yhtiöiden vastuullisuuskäytännöistä sekä mahdollisista rikkomuksista.

Vaikutusten osalta molemmat teemat on arvioitu olennaisuusmatriisissa korkeaksi, eettisten toimintatapojen taloudellinen olennaisuus on arvioitu keskimääräiseksi ja omien työntekijöiden korkeaksi. Työntekijöihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien toteutuminen voisi vaikuttaa muun muassa Ilmastorahaston rahoitustoimintaan, työnantajakuvaan ja maineeseen. Eettisiin toimintatapoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet voisivat vaikuttaa esimerkiksi yhtiön operatiivisen toiminnan mahdollisuuksiin tai asiakassuhteisiin.

Arvoketjun työntekijät korostuvat välillisesti rahoitusportfolion kautta

Keräämme portfolioyhtiöiltämme vuosittain tietoa erilaisista asiakkaidemme henkilöstöön tai alihankintaketjuihin liittyvistä riskeistä. Mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi työelämän oikeuksien toteutumisessa ja rakennustyömaiden turvallisuudessa. Pitkät alihankintaketjut tai toiminta kehittyvissä maissa voivat lisätä riskien toteutumisen mahdollisuutta. Arvioimme arvoketjun työntekijöihin liittyvät vaikutukset keskimääräisiksi ja taloudellisen olennaisuuden matalaksi.

Ilmastorahaston mahdolliset suorat vaikutukset ovat vähäisiä. Ilmastorahasto ei valmista mitään eikä sillä ole varsinaisia erillisiä toimitusketjuja. Kotimaisten toimittajien osuus yhtiön kokonaisostoista on 98 prosenttia.

Vaikutuksen kohteena olevat yhteisöt, kuluttajat ja loppukäyttäjät

Sosiaalisista teemoista vaikutuksen kohteena olevat yhteisöt sekä kuluttajat ja loppukäyttäjät jäivät kaksoisolennaisuusanalyysissamme olennaisuuden kynnystason alapuolelle.

Ilmastorahaston rahoituskohteilla voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin, mutta pääsääntöisesti vastuullisuusnäkökulmasta riskit ovat rajallisia. Kuluttajat ja loppukäyttäjät ovat arvoketjussa tyypillisesti monen tason päässä, ja Ilmastorahaston näkyvyys sekä vaikutusmahdollisuudet teemassa ovat hyvin pienet.

Rahoitusala voi ja sen tulee toimia muutoksen ajurina

Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset aiheuttavat erilaisia vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia niin rahoituskohteille kuin rahoittajille. Näihin järjestelmätason vaikutuksiin ja riskeihin sijoittajat voivat puuttua yhteistoimin. Ilmastoratkaisut ovat avainasemassa mahdollistamassa siirtymää kestävämpään yhteiskuntaan, ja nämä siirtymät tarjoavat myös sijoittajille monia mahdollisuuksia. Sijoittajat voivat edistää myös rahoituskohteiden sosiaalista vastuullisuutta ottamalla näitä teemoja mukaan rahoituskohteiden arviointiprosessiin ja rahoituspäätösten ehtoihin.

Lue kaksoisolennaisuusanalyysin toteuttamisen vaiheista lisää vuosiraportistamme.

Edellinen artikkeli
Ilmastorahastolta 4 M€ Filtrabitin teollisuuden pölyerotinratkaisuille
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston vuosi 2023: 53,5 M€ rahoituspäätöksiä – portfoliolla jopa 270 Mt CO2-ekv päästövähennyspotentiaali