Laki Ilmastorahastosta hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunnalle elokuussa 2022 annettu esitys laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Laki etenee seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Voimaan tullessaan, laki mahdollistaa Ilmastorahastolle valtiontueksi laskettavan rahoituksen myöntämisen entistä suuremman vaikuttavuuden mahdollistamiseksi yhtiön rahoitustoiminnalle. 

Lain Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä tavoitteena on nostaa toimiohjeessa linjatut keskeiset tehtävät, yhtiön hallintoon liittyvät seikat ja yhtiön käytettävissä olevat rahoitusinstrumentit lain tasolle, sekä säätää valtiontukien myöntämisen edellyttämistä oikeudellisista perusteista. Valtiontukien myöntämisessä on Suomen perustuslain mukaan kyse julkisesta hallintotehtävästä ja koska Ilmastorahasto on osakeyhtiö, on valtiontukien myöntämismahdollisuudesta säädettävä lailla. 

Valtiontukimuotoinen rahoitus Ilmastorahaston toiminnassa ei tarkoittaisi avustuksia tai tukea, vaan asymmetristen rahoitusehtojen käyttöönottoa eli yhtiö voisi erikseen perustelluissa tilanteissa hyväksyä markkinaehtoista alemman tuoton tai ottaa nykyistä enemmän riskiä ja siten paikata tunnistettua markkinapuutetta nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Tämä tehostaisi entisestään Ilmastorahaston vaikuttavuutta painottavaa rahoitustoimintaa. 

Ilmastorahaston mahdollisuus hyödyntää asymmetristä rahoitusta auttaa entisestään selkeyttämään yhtiön asemaa osana valtion innovaatiorahoittajien kenttää. Valtiontukien hyödyntämismahdollisuuden arvioidaan korostavan Ilmastorahaston eroa markkinaehtoiseen tuottoa tavoittelevaan sijoitustoimintaan muodostaen lisäarvoa yhtiön toiminnalle. 

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö 

Eduskunnan talousvaliokunta piti mietinnössään sääntelyä perusteltuna ja tarpeellisena ja puolsi sen hyväksymistä vähäisellä täsmentävällä muutoksella.  

Valiokunnan mietinnön mukaan Ilmastorahaston keskeinen lisäarvo on sen panoksessa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Vallitseva energiakriisi ja -murros luovat puhtaille ratkaisuille ja Suomen vientiteollisuudelle merkittäviä mahdollisuuksia, jotka kuitenkin samalla edellyttävät suuria investointeja innovaatioiden kehittämiseksi ja skaalaamiseksi. 

Seuraavat askeleet 

Seuraavaksi laki etenee valtioneuvoston esittelemänä tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Lain tultua vahvistetuksi Ilmastorahasto käynnistää varsinaisen työn asymmetrisen rahoitusinstrumentin käyttöönottamiseksi. Valtiontueksi laskettavan rahoituksen käyttöönotto edellyttää myös EU-komission hyväksyntää.

Linkit asiakirjoihin eduskunnan sivuilla: 

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisen arviointi valmistunut
Seuraava artikkeli
Töissä Ilmastorahastolla: Claudia ja Laura kertovat syksystään vaikuttavuussijoittamisen maailmassa