Rahoituksesta kiinnostuneelle

Alla on kuvattu minkälaisiin investointikohteisiin Ilmastorahastolta on mahdollisuus saada rahoitusta sekä millaiset kriteerit investoinneille on määritetty. Sivun lopusta löydät linkin tarkempiin yksityiskohtiin sekä lomakkeelle, jolla voit kertoa meille enemmän investointiehdotuksestasi.

Mikäli et löydä etsimääsi tietoa verkkosivuiltamme, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse:
Lisätietoja yrityksille ja yksityisille rahoituskumppaneille: pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi
Lisätietoja julkisille toimijoille ja rahoituskumppaneille: antti.larsio@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahaston rahoitus tiiviisti

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta investointiin ei ole osoitettavissa tällaista selkeää lisäarvoa, yhtiö ei sijoita kohteeseen.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Suoria avustuksia tai tukea yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden vetämiin investointihankkeisiin, myös yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteishankkeisiin. Ohjeellisesti 65% investoinneista tulee liittyä ilmastonmuutokseen ja 35% digitalisaatioon.

Ilmastorahasto osana valtion innovaatiorahoitusta

Ilmastorahaston rooli osana valtion innovaatiorahoittajien kenttää määrittelee minkälaisiin kohteisiin yhtiö investoi ja millaisilla työkaluilla. Vastaavasti yhtiön toiminnan ulkopuolelle rajautuvat sellaiset rahoituskohteet, jotka kuuluvat toisten rahoittajien vastuualueelle.

Logo: Business Finland

Business Finland

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmasto- ja digikohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Logo: Tesi

Tesi

Valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

Logo: Finnvera

Finnvera

Pk-yritysten perustamisen, kasvun ja kansainvälistymisen sekä suuryritysten viennin rahoittajana erilaisin laina- ja takuuinstrumentein.

Ilmastorahaston investointikategoriat

Investointien vauhdittamisroolinsa lisäksi Ilmastorahasto täydentää muita valtion omistamia innovaatiorahoittajia erityisesti neljän rahoituskohdetyyppinsä – eli investointikategoriansa – kautta

1.

Kaupallinen skaalaus

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat ilmastoinvestointien vauhdittaminen teolliseen mittaluokkaan.

Esimerkki. Uuden ilmastoteknologian skaalaus demonstraatiovaiheen laitokseksi.

2.

PPP-kohteet

Ilmastorahasto voi mahdollistaa julkisten ja julkisomisteisten toimijoiden tiedon, osaamisen tai infrastruktuurin varaan rakentuvaa liiketoimintaa kaupallisten toimijoiden kumppanuuksilla.

Esimerkki. Digiratkaisujen yhteisyritys julkisten ja kaupallisten toimijoiden välillä.

3.

Julkinen sektori

Julkiset alustat

Julkistoimijat voivat perustaa yhtiömuotoisen toimijan avaamaan uudenlaista liiketoimintaa esimerkiksi viranomaistiedon rajapintaan.

Esimerkki. Julkisomisteisten data-alustayhtiön pääomittaminen.

4.

Erityisrahastot

Tukeakseen uudenlaisten rahastotuotteiden syntyä, Ilmastorahasto voi perustaa tai sijoittaa digi- ja ilmastoinvestointeihin keskittyviin erityisrahastoihin.

Esimerkki. Sijoitus uusiutuvan energian investointien riskienjakorahastoon.

Kriteerit Ilmastorahaston rahoitukselle

Ilmastorahaston osallistumisen yksittäisiin investointiaihioihin määrittää kolmiportainen arviointimalli ja investoinneille luotu kriteeristö. Jokaista investointiaihiota arvioidaan vasten näitä vaatimuksia hakijan toimittamien tietojen pohjalta ja Ilmastorahaston investoinneista vastaava tiimi tukee rahoituksesta kiinnostuneita kriteeristön soveltamisessa.

Kriteerit ja arviointimalli koostuvat taloudellisista ja muista kynnysehdoista, läpileikkaavista vaikutustavoitteista sekä rahoituskohdekohtaisista tarkemmista vaikutustavoitteista.

1. Kynnysehdot

Jokaisen rahoituspäätöksen tulee läpäistä kynnysehdot.
Kolme kynnysehtoa arvioidaan jokaista rahoituspäätöstä tehtäessä.

 • Vähintään itsensä kannattelevaa liiketoimintaa
 • Ilmastorahaston rahoituksella todennettava valtiolisäarvo
 • Do no significant harm -tarkastelu
2. Ilmastorahaston vaikutuskriteerit

Priorisointi pohjautuu ensisijaisesti vaikutuskriteereihin...
Neljä yleistä vaikutuskriteeriä arvioidaan jokaista rahoituspäätöstä tehtäessä.

 • Päästövähennyspotentiaali
 • Tuottavuuspotentiaali
 • EU-taksonomianmukaisuus (kyllä/ei)
 • Liiketoimintapotentiaali, tuottavuushyödyt ja arvonlisä, jonka rahoitus mahdollistaa
3. Aihiokohtainen tarkastelu

…sekä rahoituskohdekohtaiseen tarkasteluun.
Lisäksi aihiokohtaisesti arvioidaan relevanteimmat muut näkökulmat

Aihiokohtainen tarkastelu, esim:

 • Luonnon monimuotoisuusvaikutukset
 • Vientipotentiaali
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
 • EU-rahoitukseen kytkeytyminen

Lue lisää Ilmastorahaston investointikriteereistä

Päätöksentekoprosessi

Ilmastorahaston hallitus tekee päätökset yhtiön rahoituksesta. Ilmastorahaston operatiivinen tiimi valmistelee investointiesitykset hallitukselle yhdessä hakijan sekä mahdollisten ulkoisten arvioijien avulla. Ilmastorahaston hallitus kokoontuu kuukausittain arvioimaan investointiaihioiden etenemistä tarkempaan analyysiin sekä sijoituspäätöksiksi.

Valikko