Rahoituksesta kiinnostuneelle

Alla on kuvattu minkälaisiin investointikohteisiin Ilmastorahastolta on mahdollisuus saada rahoitusta sekä millaiset kriteerit Ilmastorahaston osallistumiselle on määritetty. Sivun lopusta löydät linkin tarkempiin yksityiskohtiin sekä lomakkeelle, jolla voit kertoa meille enemmän rahoituskokonaisuudesta.

Mikäli et löydä etsimääsi tietoa verkkosivuiltamme, otathan yhteyttä asiakkuustoimintoomme sähköpostitse.

Ilmastorahaston rahoitus tiiviisti

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta kokonaisuuteen ei ole osoitettavissa tällaista selkeää lisäarvoa, yhtiö ei rahoita kohdetta.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Suoria avustuksia tai tukea yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden vetämiin rahoituskokonaisuuksiin, myös yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteiskohteisiin.

Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja noin 35 % sitä mahdollistavaan digitalisaatioon. Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisvaiheessa digitalisaatioon liittyvä toiminta rajataan koskemaan digitaalisten ilmastoratkaisujen kaupallista skaalausta tai päästövähennyksiä mahdollistavia digitaalisia alustoja.

Ilmastorahasto osana valtion innovaatiorahoitusta

Ilmastorahaston roolina osana valtion innovaatiorahoittajien kenttää on täydentää muiden rahoittajien toimintaa. Ilmastorahaston rahoitusinstrumentti, käyttötarkoitus sekä rahoitusvaihe ovat luonteeltaan sellaisia, mitkä eivät ole muiden valtiotoimijoiden pääpainopisteitä.

Logo: Business Finland

Business Finland

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmasto- ja digikohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Logo: Tesi

Tesi

Valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

Logo: Finnvera

Finnvera

Pk-yritysten perustamisen, kasvun ja kansainvälistymisen sekä suuryritysten viennin rahoittajana erilaisin laina- ja takuuinstrumentein.

Ilmastorahaston rahoituskategoriat

Ilmastorahasto täydentää muita valtion omistamia innovaatiorahoittajia erityisesti kahden rahoituskategoriansa ja viiden rahoituskohdetyyppinsä kautta.

Ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus

2-20 ME

Laitosinvestoinnit
Laitosinvestoinnit

Kaupallisen ilmastoratkaisun skaalaaminen teolliseen mittakaavaan

Käyttöönoton skaalaus
Käyttöönoton skaalaus

Kaupallisen ilmastoratkaisun käyttöönoton vauhdittaminen

Digitaalisten ratkaisujen skaalaus
Digitaalisten ratkaisujen skaalaus

Digitaalisen ilmastoratkaisun merkittävä kaupallinen laajennus

Päästövähennyksiä mahdollistavat alustat

1-10 ME

Fyysinen infrastruktuuri
Fyysinen infrastruktuuri

Useamman toimijan hyödyntämä infrastuktuuri, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen ja/tai skaalautuvan ilmastoliiketoiminnan

digitaaliset alustat
Digitaaliset alustat

Useamman toimijan hyödyntämä alusta, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen ja/tai ilmastoliiketoiminnan

Kriteerit Ilmastorahaston rahoitukselle

Ilmastorahaston osallistumisen yksittäisiin rahoituskohteisiin määrittää kolmiportainen arviointimalli ja investoinneille luotu kriteeristö. Jokaista rahoituskohdetta arvioidaan vasten näitä vaatimuksia hakijan toimittamien tietojen pohjalta ja Ilmastorahaston tiimi tukee rahoituksesta kiinnostuneita kriteeristön soveltamisessa.

Kriteerit ja arviointimalli koostuvat taloudellisista ja muista kynnysehdoista, läpileikkaavista vaikutustavoitteista sekä rahoituskohdekohtaisista tarkemmista vaikutustavoitteista.

Jokaisen rahoituspäätöksen tulee läpäistä kynnysehdot. Jos kynnysehdot täyttyvät, lopullinen kohteiden vertailu ja valinta tehdään vaikutuskriteerien perusteella. Priorisointi pohjautuu päästövähennyspotentiaalin ja tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin. Rahoituskohdekohtaisessa tarkastelussa arvioidaan lisäksi aihiokohtaisesti relevanteimmat muut näkökulmat liittyen esimerkiksi luonnonvaroihin ja kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin, vientipotentiaaliin, sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin tai EU-rahoitukseen kytkeytymiseen.

Kynnysehdot

 • Uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn
 • Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäätänsä
 • Do no significant harm -periaatteen mukaisuus

Vaikutuskriteerit

 • Päästövähennyspotentiaali
 • Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali

Aihiokohtainen tarkastelu

 • Luonnonvarat ja kiertotalous
 • Luonnon monimuotoisuusvaikutukset
 • Vientipotentiaali
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
 • EU rahoitukseen kytkeytyminen
 • …ja muut soveltuvat vaikutukset

Lisäksi Ilmastorahaston arviointiprosessissa tarkastellaan hankkeiden yhdenmukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kanssa.

Lue lisää Ilmastorahaston rahoituskriteereistä tai aiemmista rahoituskohteista

Näin otat yhteyttä esitelläksesi rahoituskohteen Ilmastorahastolle

Päätöksentekoprosessi

Ilmastorahaston hallitus tekee päätökset yhtiön rahoituksesta. Ilmastorahaston operatiivinen tiimi valmistelee rahoitusesitykset hallitukselle yhdessä hakijan sekä mahdollisten ulkoisten arvioijien avulla. Ilmastorahaston hallitus kokoontuu kuukausittain arvioimaan rahoituskohteiden etenemistä tarkempaan analyysiin sekä sijoituspäätöksiksi.

1. Rahoituskokonaisuuksien tunnistaminen ja priorisointi
 • Rahoituskohteen esittely: Perustiedot kohteesta verkkolomakkeen kautta
 • Ensimmäinen keskustelu ja kohteiden priorisointi: Kynnysehtojen ja vaikutuskriteerien karkea arvio sekä rahoituskokonaisuuden tilanne ja ajoitus
2. Due Diligence -analyysi
 • DD-vaihe 1: Liiketoiminta-suunnitelma ja Ilmastorahaston vaikutuskriteerit
 • DD-vaihe 2: Talous, teknologia, verot, juridiikka, vaikutusmalli
 • DD-vaihe 3: Viimeistely ja rahoitusneuvottelut
 • Työ toteutetaan usein ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla
3. Rahoituspäätös ja toimeenpano

Noin 10-15 rahoituspäätöstä vuosittain.

 • Dokumentaation viimeistely: Toimeenpanoesitys ja päätösdokumentaatio
 • Rahoituspäätös: Ilmastorahaston hallitus tekee päätöksen
 • Rahoitusjärjestelyt
 • Transaktion toteutus
4. Portfoliokohteen hallinta

Seuranta, raportointi ja hallinnointi

Jokainen rahoituspäätös etenee esittelystä analyysien kautta rahoituspäätökseen tavallisesti usean hallituksen käsittelyn kautta. Kokonaisuudessaan prosessi kestää yleensä useamman kuukauden, minkä jälkeen portfoliossa olevaa kohdetta seurataan koko Ilmastorahaston rahoituksen ajan.

Valikko