Rahoitus

Alla on kuvattu, minkälaisiin investointikohteisiin Ilmastorahastolta on mahdollisuus saada rahoitusta sekä millaiset kriteerit Ilmastorahaston osallistumiselle on määritetty.

Ilmastorahaston rahoitus tiiviisti

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta kokonaisuuteen ei ole osoitettavissa tällaista selkeää lisäarvoa, yhtiö ei rahoita kohdetta. 

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa. 

Ilmastorahasto myöntää pääsääntöisesti pääomalainamuotoista rahoitusta. Tämän lisäksi tietyissä tilanteissa voidaan harkita rahastokohteita sekä laajentamista vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien suuntaan. Yhtiö säilyttää myös mahdollisuuden hyödyntää tarvittaessa muitakin toimiohjeen sallimia instrumentteja, mutta suoria avustuksia yhtiö ei myönnä. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden vetämiin rahoituskokonaisuuksiin, myös yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteiskohteisiin. 

Ilmastorahaston rahoituskategoriat

 Ilmastorahasto täydentää muita valtion omistamia innovaatiorahoittajia kolmen rahoituskategoriansa kautta. Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa on kyse esimerkiksi uuden teknologian demonstraatiovaiheen hankkeista tai jo olemassa olevien ilmastoratkaisujen kaupallistamisen vauhdittamisesta. Ilmastorahasto voi myös rahoittaa digitaalisen ilmastoratkaisun, päästövähennyksiä tuottavan ominaisuuden tai data-alustan kehittämistä ja kaupallistamista.

Laitosinvestoinnit
Laitosinvestoinnit ja muu ilmastoinfrastruktuuri

Ilmastoratkaisun skaalaaminen teolliseen mittakaavaan tai ilmastoratkaisujen kaupallistamista ja skaalausta mahdollistava infrastruktuuri.

Käyttöönoton skaalaus
Ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen

Olemassa olevan ja usein jo pienimuotoisesti kaupallisesti todennetun teknologian ja/tai liiketoimintamallin laajentaminen merkittävään kaupalliseen mittakaavaan.

digitaaliset alustat
Digitaaliset ilmastoratkaisut

Uuden digitaalisen ilmastoratkaisun, päästövähennyksiä tuottavan ominaisuuden tai data-alustan kehittäminen ja kaupallistaminen.

Kriteerit Ilmastorahaston rahoitukselle

Ilmastorahaston osallistumisen yksittäisiin rahoituskohteisiin määrittää kolmiportainen arviointimalli ja investoinneille luotu kriteeristö. Jokaista rahoituskohdetta arvioidaan näitä vaatimuksia vasten asiakkaan toimittamien tietojen pohjalta ja Ilmastorahaston tiimi tukee rahoituksesta kiinnostuneita kriteeristön soveltamisessa. 

Kriteerit ja arviointimalli koostuvat taloudellisista ja muista kynnysehdoista, läpileikkaavista vaikutustavoitteista sekä rahoituskohdekohtaisista tarkemmista vaikutustavoitteista. 

Jokaisen rahoituspäätöksen tulee läpäistä kynnysehdot. Jos kynnysehdot täyttyvät, lopullinen kohteiden vertailu ja valinta tehdään vaikutuskriteerien perusteella. Priorisointi pohjautuu päästövähennyspotentiaalin sekä tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin. Rahoituskohdekohtaisessa tarkastelussa arvioidaan lisäksi aihiokohtaisesti relevanteimmat muut näkökulmat liittyen esimerkiksi luonnonvaroihin ja kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin, vientipotentiaaliin, sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin tai EU-rahoitukseen kytkeytymiseen. 

Kynnysehdot

 • Uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn
 • Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäätänsä
 • Do no significant harm -periaatteen mukaisuus

Vaikutuskriteerit

 • Päästövähennyspotentiaali
 • Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali

Aihiokohtainen tarkastelu

 • Luonnonvarat ja kiertotalous
 • Luonnon monimuotoisuusvaikutukset
 • Vientipotentiaali
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
 • EU rahoitukseen kytkeytyminen
 • …ja muut soveltuvat vaikutukset

Lisäksi Ilmastorahaston arviointiprosessissa tarkastellaan hankkeiden yhdenmukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kanssa.

Lue lisää Ilmastorahaston rahoituskriteereistä tai aiemmista rahoituskohteista

Päätöksentekoprosessi

Ilmastorahaston hallitus tekee päätökset yhtiön rahoituksesta. Ilmastorahaston operatiivinen tiimi valmistelee rahoitusesitykset hallitukselle yhdessä hakijan sekä mahdollisten ulkoisten arvioijien avulla. Ilmastorahaston hallitus kokoontuu kuukausittain arvioimaan rahoituskohteiden etenemistä tarkempaan analyysiin sekä sijoituspäätöksiksi.

1. Rahoituskokonaisuuksien tunnistaminen ja priorisointi
 • Rahoituskohteen esittely: Perustiedot kohteesta verkkolomakkeen kautta
 • Ensimmäinen keskustelu ja kohteiden priorisointi: Kynnysehtojen ja vaikutuskriteerien karkea arvio sekä rahoituskokonaisuuden tilanne ja ajoitus
2. Due Diligence -analyysi
 • DD-vaihe 1: Liiketoiminta-suunnitelma ja Ilmastorahaston vaikutuskriteerit
 • DD-vaihe 2: Talous, teknologia, verot, juridiikka, vaikutusmalli
 • DD-vaihe 3: Viimeistely ja rahoitusneuvottelut
 • Työ toteutetaan usein ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla
3. Rahoituspäätös ja toimeenpano

Noin 10-15 rahoituspäätöstä vuosittain.

 • Dokumentaation viimeistely: Toimeenpanoesitys ja päätösdokumentaatio
 • Rahoituspäätös: Ilmastorahaston hallitus tekee päätöksen
 • Rahoitusjärjestelyt
 • Transaktion toteutus
4. Portfoliokohteen hallinta

Seuranta, raportointi ja hallinnointi

Jokainen rahoituspäätös etenee esittelystä analyysien kautta rahoituspäätökseen tavallisesti usean hallituksen käsittelyn kautta. Kokonaisuudessaan prosessi kestää yleensä useamman kuukauden, minkä jälkeen portfoliossa olevaa kohdetta seurataan koko Ilmastorahaston rahoituksen ajan.