Lamor Recycling

Perustettu: 2022
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2023
Rahoituksen kohde: 10 kt muovien kierrätyslaitos Porvoon Kilpilahteen
Rahoitus: 6M€ pääomalaina, joka sisältää korkopreemion
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ensimmäisen laitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi on arvioitu 19 kt CO2-ekv ja 10 vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi 0,2 Mt CO2-ekv.

Muovihaasteen ratkaisu on tärkeä osa ilmasto- ja kiertotaloustoimia. Pääosin muovien tuotannosta syntyvä sektorin osuus globaaleista päästöistä on yli 3 % ja maailmassa syntyvän muovijätteen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Muovijätteestä vain kymmenesosa kierrätetään asianmukaisesti.

Lamor Recycling Oy rakentaa 10 kt muovien kierrätyslaitosta Porvoon Kilpilahteen. Laitos mahdollistaa mekaaniseen kierrätykseen sopimattomien, hankalasti kierrätettävien muovien uusiokäytön sen sijaan, että ne poltetaan jätteenä. Prosessin tuloksena syntyvällä pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raakaöljyä esimerkiksi muovin- ja muiden kemikaalien tuotannossa, vähentäen neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Potentiaaliset päästövähennykset prosessiin syötettyä muovitonnia kohti ovat noin 1,8-2,4 t CO2-ekv. Yhtiön rakentaman ensimmäisen laitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi suunnitellulla käyttöasteella on arvioitu keskimäärin 19 kt CO2-ekv ja 10 vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu noin 0,2 Mt CO2-ekv. Päästövähennys kohdentuu pääsääntöisesti taakanjakosektorille. Kilpilahden laitos toimii referenssinä Lamorille, jonka laajempana tavoitteena on luoda 100 000 tonnin hankeportfolio vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällöin kokonaispäästövähennyspotentiaali myös kasvaisi huomattavasti.

Kemiallinen kierrätys on EU-taksonomianmukainen toimenpide tilanteissa, joissa mekaaninen kierrätys ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Lamor Recyclingin käyttämä jäteraaka-aine on mekaaniseen kierrätykseen soveltumatonta.

Ilmastorahaston 6 M€ pääomalaina kohdentuu yhtiön ensimmäisen muovien kemiallisen kierrätyslaitoksen rakentamiseen. Laina on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja sisältää korkopreemion.