Cactos Fleet Finland

Perustettu: 2022
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 8/2023
Rahoituksen kohde: rahastosijoitus Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahastoon, joka omistaa älykkäitä sähkövarastoja sijoitustensa kautta.
Rahoitus: 5M€ rahastosijoitus.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Sähkövarastoilla on välillinen vaikutus sähköistyvän talouden päästövähennysten mahdollistajana sekä sähköverkon tukemisessa ja paikallisen uusiutuvan energian tuotannon vauhdittamisessa.

Toimiva, tasapainoinen ja hiilivapaa sähköjärjestelmä on Suomen huoltovarmuuden ja puhtaan siirtymän kannalta keskeinen edellytys. Yhteiskunnan sähköistyessä, sähkön tuotanto on valtavan murroksen edessä tulevien vuosikymmenten aikana niin tuotantomäärän kuin –rakenteenkin osalta.

Cactoksen valmistamat älykkäät sähkövarastot tukevat tulevaisuuden sähköjärjestelmän infrastruktuuria, erityisesti kulutusjoustoon ja sähköverkon tukemiseen liittyen. Cactos Fleet Finland -infrastruktuurirahasto sijoittaa pääasiassa kiinteistöihin asennettaviin sähkövarastoihin, jotka voivat verkkotason tehtävien ohella leikata kiinteistön huipputehoa ja tarjota paikallista varavoimaa. Varastoitua sähköä voidaan purkaa sähkön korkeiden hintojen aikana, jolloin se korvaa tyypillisesti fossiilista sähköntuotantoa.

Cactoksen älykkäiden sähkövarastojen vahvuuksiin kuuluu pilvipalvelu, joka etäohjaa sähkövarastojen toimintaa. Ohjelman avulla varastoa voidaan ladata ja purkaa automaattisesti optimaalisina ajankohtina eri datalähteisiin, kuten sääennusteeseen tai paikalliseen kulutukseen, perustuen. Lisäksi Cactoksen rahastossa erityistä on palvelumallilla asiakkaille tarjottavat ja siten nopeasti käyttöönotettavissa olevat sähkövarastot.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Cactos Fleet Finland Ky on kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) artikla 8:n mukainen vaaleanvihreä rahasto, jonka sijoitukset edistävät ympäristöön liittyviä tekijöitä. Ratkaisun suora päästövähennys syntyy fossiilisesti tuotetun sähkön korvaamisella puhtaan tuotannon aikaan varastoidulla sähköllä. Suoran päästövähennyksen arviointi ei ole kuitenkaan mielekästä, sillä pääasiallinen tavoiteltu vaikutus syntyy ennen kaikkea sähkövarastojen merkittävästä välillisestä roolista päästövähennysten mahdollistajana sähköistyvässä taloudessa. Sähkövarastoilla tuetaan sähkön jakeluverkon tasapainoista ja häiriötöntä toimintaa sekä vauhditetaan paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian kasvattamista kotimaassa.

Ilmastorahaston 5 miljoonan euron rahastosijoituksella vauhditetaan paikallisten sähkövarastohankkeiden käyttöönottoa Suomessa, mikä tukee tulevaisuuden energiajärjestelmälle olennaisen infrastruktuurin kehittymistä ja yhteiskunnan sähköistymistä.