Aeromon

Perustettu: 2014
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022
Rahoituksen kohde: raportointijärjestelmän skaalaaminen ja automaation kehittäminen
Rahoitus: 2,4M€ pääomalaina, johon sisältyy vaihto-oikeus
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ratkaisu mahdollistaa välillisiä päästövähennyksiä yhtiön asiakkaiden tekemien korjaustoimenpiteiden kautta. Alustavien arvioiden mukaan kymmenen vuoden teoreettiseksi kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi arvioidaan 2,3 MtCO2-ekv.

Teollisuuden ja kaatopaikkojen metaanipäästöt muodostavat huomattavan ilmastohaasteen niiden kattaessa jopa 5 % globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa hajapäästöistä johtuu fossiilisten polttoaineiden louhinnasta, kuljetuksesta, varastoinnista ja prosessoinnista. Ilmastolle ja terveydelle haitallisia hajapäästöjä syntyy teollisuuslaitosten prosesseissa esimerkiksi vuotavista venttiileistä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Myös kaatopaikoille päätyneen jätteen osalta pyritään minimoimaan ilmakehään vapautuvien haitallisten kasvihuonekaasujen määrä.

Aeromonin ratkaisulla voidaan paikallistaa ja määrällistää päästöjä lukuisille kaasumaisille yhdisteille, pienhiukkasille ja melulle. Tulokset jalostetaan raportiksi, jonka perusteella asiakkaat saavat laaja-alaisen käsityksen hajapäästöistä ja niiden lähteistä ja voivat näin estää päästöjen muodostumisen.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Ilmastorahaston 2,4 M€ pääomalaina kohdentuu raportointijärjestelmän skaalaamiseen ja automaation kehittämiseen. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.

Aeromonin mahdollistama päästövähennyspotentiaali on arvioitu kaatopaikkojen sekä bio- ja maakaasulaitosten keskimääräisten vuotojen perusteella. Kymmenen vuoden teoreettiseksi kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi arvioidaan 2,3 MtCO2-ekv. Päästövähennykset ovat välillisiä eli riippuvaisia yhtiön asiakkaiden tekemistä korjaustoimenpiteistä Aeromonin tarjoaman tiedon pohjalta. Aeromonin kehitystyö tehdään Suomessa ja rahoituksen avulla vahvistetaan kotimaista teknologiaosaamista.