Enifer

Perustettu: 2020
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2024
Rahoituksen kohde: ensimmäisen kaupallisen mittakaavan Pekilo-sieniproteiinin tuotantolaitoksen rakentaminen
Rahoitus: 7 M€ pääomalaina, joka sisältää vaihto-oikeuden
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: rahoitettavan laitoksen 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 280 kt, yhtiön skaalaussuunnitelman potentiaali liiketoimintasuunnitelman onnistuessa voi olla jopa 1,6 Mt CO2-ekv. Ratkaisu mahdollistaa myös uudenlaisten proteiinien tuomista markkinoille.

Ruoantuotanto aiheuttaa noin kolmasosan globaaleista päästöistä. Eläin- ja kasviperäisten proteiinien tuotanto vaatii merkittävää maapinta-alaa sekä runsaasti vettä, lisäksi maatalous ja ruoantuotanto ovat globaalisti suurimmat yksittäiset tekijät luonnon monimuotoisuuden heikkenemisessä. Proteiinin kulutuksen arvioidaan jopa tuplaantuvan vuoteen 2050 mennessä – tämä lisää tarvetta etsiä ympäristön kannalta kestäviä tuotantotapoja.

Sieniproteiinit ovat kestävä vaihtoehto proteiinituotteiden raaka-aineeksi niin ihmisille kuin eläimille, sillä ne voivat korvata eläin- ja kasviproteiineja, joiden tuotantoon tarvitaan runsaasti vettä, maapinta-alaa tai energiaa. Esimerkiksi kalanrehuissa ne voivat korvata osittain soijaproteiinia ja kalajauhoa, jolloin saadaan kevennettyä painetta ylikalastukselle sekä pienennettyä ilmasto- ja ympäristökuormitusta.

Enifer tuottaa Pekilo-sieniproteiinia ihmisten ja lemmikkien ruoan sekä kalanrehun raaka-aineeksi. Eniferin tuotantoprosessi on tehokas sen käyttäessä vähän energiaa, vettä ja maapinta-alaa, eikä prosessi myöskään rehevöitä vesistöjä. Yhtiön ratkaisu edistää kiertotaloutta ja ravinnekiertoa hyödyntämällä elintarvike- ja metsäteollisuuden sokeripitoisia sivuvirtoja proteiinin valmistuksessa. Ravinteiden kierrättäminen proteiinintuotantoon kasvattaa samalla myös biomassojen jalostusarvoa.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Sieniproteiinin käyttökohteet vaikuttavat saavutettavaan päästövähennyspotentiaaliin. Yhtiön päästövähennyspotentiaalin laskenta perustuu siihen, että tuotetulla sieniproteiinilla korvattaisiin ihmisravinnon, lemmikkiruoan sekä kalanruoan proteiinia. Nyt rahoitettavan laitoksen 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali olisi yhtiön arvion mukaan 280 kt CO2-ekv ja yhtiön koko skaalaussuunnitelman potentiaali on noin 1,6  Mt CO2-ekv.

Ilmastorahaston enintään 7 miljoonan euron pääomalaina kohdentuu yhtiön ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksen rahoittamiseen. Ilmastorahaston rahoituspäätös auttaa saamaan toteutettua huomattavia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia omaavan hankkeen EU-rahoituksen vaatiman tiiviin aikataulun puitteissa.