Filtrabit

Perustettu: 2011
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2023
Rahoituksen kohde: pölynerotinlaitteiden valmistamisen käyttöpääomarahoitus
Rahoitus: 4M€ pääomalaina, johon sisältyy vaihto-oikeus ja päästövähennyskannustin
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhden laitteen arvioitu päästövähennyspotentiaali on n. 200 t CO2-ekv. Yrityksen kymmenen vuoden kumulatiiviseksi potentiaaliksi on arvioitu n. 128 kt CO2-ekv. Lisäksi ratkaisulla on merkittävä vaikutus ilmanlaadun parantamiseen.

Raskaan teollisuuden prosesseissa syntyy päästöjen lisäksi runsaasti pölypitoisia kaasuvirtoja, jotka suodattamisen haastavuuden vuoksi leviävät ilmaan. Usein kuumien kaasujen lämpöenergiaa ei myöskään pystytä hyödyntämään niiden pölyisyyden vuoksi. Keräämättömänä pölyt saastuttavat ilmaa, aiheuttavat haittaa ympäristölle sekä terveysriskejä ihmisille.

Filtrabitin kehittämä, uudenlaiseen pölynerotusteknologiaan perustuva järjestelmä puhdistaa teollisuuden kaasuvirtoja tehokkaasti myös kohteissa, joissa se aiemmin oli vaikeaa tai jopa mahdotonta. Talteenotettu pöly sisältää arvokkaita raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää teollisuuden valmistusprosesseissa vähentäen neitseellisten materiaalien käyttöä. Tulevaisuudessa ratkaisun päästövähennyspotentiaali voi kasvaa moninkertaiseksi puhdistetun hukkalämmön hyödyntämisen kautta.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Filtrabitin päästövähennyspotentiaali muodostuu ensimmäisessä vaiheessa koksipölyn talteenotosta ja hyödyntämisestä neitseellisen raaka-aineen sijasta. Yhden suodattimen arvioitu päästövähennyspotentiaali on noin 200 t CO2-ekv vuodessa. Yrityksen kumulatiiviseksi kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu noin 128 kt CO2-ekv. Tulevaisuudessa teollisuuden prosessilämmön ja mahdollisesti myös hiilidioksidin talteenotto nostaisi päästövähennyspotentiaalia moninkertaiseksi.

Ilmastorahaston enintään 4M€ pääomalaina kohdistuu erotinlaitteiden valmistamisen käyttöpääomarahoitukseen. Pääomalaina sisältää vaihto-oikeuden ja päästövähennyskannustimen. Rahoitus kohdennetaan erityisen saastuttaviin teollisuuskohteisiin tai kohteisiin, joissa päästövähennyspotentiaali on suuri. Palvelumalli mahdollistaa uuden teknologian nopean käyttöönoton ja skaalautumisen markkinassa. Yhtiö kerää muun tarvittavan rahoituksen omistajilta ja muilta lainoittajilta.