Hycamite

Perustettu: 2020
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 03/2022
Rahoituksen kohde: päästöttömän vedyn demolaitos edistämään puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän hiilen tuotantoa
Rahoitus: 10 M€ pääomalaina vaihto-oikeudella ja kestävyyskannustimella  
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Hycamiten teknologialla tuotettu kilotonni vetyä pienentää päästöjä arviolta noin 13,7 kt CO2-ekv. Kokkolaan rakennettavan demolaitoksen päästövähennyspotentiaali 10 vuodelle on 0,2 Mt CO2-ekv. Teoreettinen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kunnianhimoisten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa voi olla jopa 85 Mt CO2-ekv.   

Energiatehokkaan ja päästöttömän vedyn tuotannolla on energiakriisin keskellä suuri merkitys korvaamassa teollisuuden harmaata vetyä. Hycamite tuottaa metaanikaasusta vetyä esimerkiksi kemianteollisuuden raaka-aineiksi tai meriliikenteen polttoaineeksi. Tämä niin sanottu turkoosi vety tuotetaan maa- tai biokaasusta ja prosessissa käytetään noin 13 % siitä energiamäärästä, mitä tarvitaan vastaavan vedyn tuottamiseen elektrolyysiprosessilla. Vedyn valmistusprosessissa syntyy lisäksi kiinteää hiiltä, jota voidaan hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten akkuteollisuudessa sekä komposiitti- ja suodatusmateriaaleina. 

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella. 

Hycamiten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti, ratkaisulla voisi olla kumulatiivisesti vuosikymmenen aikana jopa 85 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästövähennyspotentiaali. Ilmastorahaston osallistuminen demolaitoksen rahoitukseen vauhdittaa teknologian kehitystä, nopeuttaa teollisuuden siirtymää harmaan vedyn käyttämisestä kohti päästövähennyksiä sekä edesauttaa osaltaan Suomen vetyklusterin kehittymistä. 

Ilmastorahaston enintään 10 M€ pääomalaina kohdentuu puhtaan vedyn demonstraatiolaitoksen rakentamiseksi Kokkolaan. Lainan korko on hinnoiteltu markkinaehtoisesti hankkeen riskeihin perustuen ja siinä on otettu huomioon EU:n minimikorkovaatimukset. Pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus, johon on määritelty erillinen kestävyyskannustin ennusteita suurempien päästövähennysten saavuttamiseksi.