Infrakit

Perustettu: 2010 
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2022 
Rahoituksen kohde: infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitys ja kansainvälistyminen 
Rahoitus: 6 M€ pääomalaina vaihto-oikeudella  
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Päästövähennysten suuruusluokka yhden infrarakentamishankkeen kohdalla on noin 0,6 kt CO₂-ekv. Liiketoimintasuunnitelman onnistuessa kymmenen vuoden arvioitu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali olisi noin 2,8 Mt CO₂-ekv. 

Infrarakentamisen eli esimerkiksi liikenneväylien, liikennekeskusten, energia-alan tai teollisuusrakennelmien rakentamisen vuosittaisen päästöt Suomessa ovat noin 1,4 Mt CO₂-ekv. Tästä yli puolet aiheutuu infratyömaiden työkoneiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta, mitä tehostamalla voidaan vauhdittaa rakentamisen päästövähennyksiä.   

Infrakit tarjoaa infraprojektien tiedonhallintapalvelua rakentamisen ajankäytön ja kustannusten tehostamiseksi, jonka avulla esimerkiksi rakennusmaiden työkoneiden käyttämää polttoainekulutusta saadaan pienennettyä. Ilmastorahaston rahoituksen kohteena olevat Infrakitin kestävyystoiminnallisuudet tulevat tarjoamaan täsmällisempää tietoa ja työkaluja rakennusyhtiöille sekä infrastruktuurin omistajille Suomessa ja ulkomailla päästövähennysten tehostamiseksi. Palvelun avulla mahdollistetaan muun muassa ilmasto- ja ympäristödatan hyödyntäminen, sekä päästöjen mittaaminen ja ennakoiminen käyttäjien toiminnassa.  

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella. 

Ratkaisun päästövähennyksissä on kyse nk. välillisistä päästövähenemistä, joissa yhtiön teknologia mahdollistaa päästöjen tunnistamisen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat yhtiön asiakkaiden toimenpiteistä. Infrakitin tiedolla johtamisen ominaisuudet tarjoavat työkalut hiilijalanjäljen tarkasteluun, toteutuvien päästöjen seurantaan ja toteutuksen aikaiseen päästöjen optimointiin. Tätä dataa hyödyntämällä infrarakentamisen päästöjä voidaan laskea Infrakitin asiakkaiden toimesta. Työkoneiden ja materiaalien käyttöä sekä kuljetuksia infratyömailla tehostamalla voidaan saavuttaa arviolta 5 % päästövähennys työmailla. 

Ilmastorahaston enintään 6 M€ vaihto-oikeudellinen pääomalaina kohdentuu päästövähennyksiä mahdollistavan kestävyystoiminnallisuuden kehittämiseen ja ohjelmiston käyttöönoton vauhdittamiseen kansainvälisesti. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös vaihto-oikeus.