Meriaura

Perustettu: 1986
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 3/2023
Rahoituksen kohde: merenkulun vähähiilisten teknologioiden käyttöönotto
Rahoitus: 6,8 M€ juniorilaina
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Kahden aluksen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on yhteensä 50,3 kt CO2-ekv

Meriliikenteen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 3 %, ja kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut päästöjen  nettonollatavoitteen noin vuoteen 2050 mennessä. Ilman toimenpiteitä merenkulun päästöjen ennustetaan kasvavan – jopa tuplaantuvan.

Meriaura on tilannut kaksi bioöljykäyttöistä hybridialusta rahtiliikenteeseen. Bioöljyn käytöllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa melkein 98 % päästövähennykset verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi tehokkaamman moottoriteknologian, sekä hukkalämmön, akkujen tai tuulivoiman hyödyntämisen avulla.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Hankintojen kohteena olevat alukset pienentävät päästöjä kuluttamalla vähemmän polttoainetta sekä käyttämällä pääasiassa uusiutuvia, vihreitä polttoaineita. Bioöljy tuotetaan kotimaisista jäte- ja kierrätyspohjaisista raaka-aineista ja se on ICSS-sertifioitu tuote. Kahden aluksen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on yhteensä 50,3  kt CO2-ekv.

Ilmastorahaston 6,8 miljoonan euron markkinaehtoisesti hinnoiteltu juniorilaina kohdistuu kahden bioöljykäyttöisen hybridialuksen hankintaan rahtiliikenteeseen. Päästövähennysten lisäksi Meriauran uudisrakennusohjelmalla on merkittävä demonstraatiovaikutus uuden vähäpäästöisen teknologian käyttöönottamisessa merikuljetusalan muille toimijoille.