Norsepower

Perustettu: 2012
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 11/2022
Rahoituksen kohde: meriliikenteen päästövähennyksiä mahdollistavien roottoripurjeiden tuotannon kasvattaminen
Rahoitus: 10 M€ pääomalaina vaihto-oikeudella
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhden purjeen tuottama vuotuinen päästövähennysarvio on 256–991 t CO2-ekv riippuen tuotteen koosta. Norsepowerin ratkaisun kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali vuoteen 2031 mennessä on noin 7,2 Mt CO2-ekv. 

Merenkulku tuottaa tällä hetkellä noin 2,5 % maailman vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä tehden siitä merkittävän ilmastohaasteen. Päästöjä voidaan vähentää kolmella eri tavalla: laivojen polttoaineratkaisuilla, laivasuunnittelulla sekä operatiivisilla ratkaisuilla eli laivatyypin, reitin ja laivan nopeuteen liittyvillä valinnoilla. Mikään nykyinen teknologia ei kykene ainoana ratkaisuna vähentämään meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä IMO:n 2050-tavoitteiden mukaisiksi, eli ratkaisut täydentävät toisiaan. 

Norsepower pienentää merenkulun päästöjä tarjoamalla tuulipohjaista työntövoimaa laivoille yhtiön kehittämällä Rotor Sail™ roottoripurjeella. Työntövoima syntyy paine-eroilmiöstä eli Magnus-efektistä, jossa purjeen pyörivä pinta luo toiselle puolelle alipaineen ja vastakkaiselle puolelle ylipaineen, jonka avulla merialusta voidaan liikuttaa eteenpäin. Norsepowerin ratkaisulla voidaan saavuttaa tuulioloista riippuen noin 5–25 % säästö laivojen polttoaineenkulutuksessa, vähentäen näin huomattavasti meriliikenteen päästöjä.   

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella. 

Ilmastorahaston 10 M€ pääomalaina kohdentuu uusiin tuotantolaitoslinjastoihin. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.