P2X Solutions

Perustettu: 2020
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2021
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen laitosinvestointitarpeisiin.
Rahoitus: 10M€ pääomalaina. Lisäksi rahoitussopimukseen sisältyy vaihto-oikeus kestävyyskannustimella. Kestävyyskannustimen mukaan vedyn tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja tuotannossa syntyvän hukkalämmön tehokas hyötykäyttö vaikuttavat yhtiön konversioehtoihin edullisesti.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhtiön suunnitelman mukainen kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,7 miljoonaa tonnia CO2e, josta ensimmäisen tuotantolaitoksen vuosittainen päästövähennys on noin 35kt CO2e. Lisäksi suunnitelmalla on toteutuessaan positiivinen vaikutus vetymarkkinan kehittymiseen Suomessa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää kiihtyvää energiamurrosta, jossa vetytaloudella on tärkeä rooli. Uusiutuvalla energialla tuotetun vihreän vedyn odotetaan kattavan neljänneksen globaalista energiantarpeesta 2050 mennessä. Vihreän vedyn kysynnän ennustetaan kasvavan laajasti 2020-luvulla, eikä siirtymä vetytalouteen ole mahdollista ilman riittävää vedyn tuotantoa. P2X Solutions rakentaa Suomeen teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksen, joka valmistaa uusiutuvasta sähköstä vesielektrolyysillä vetyä ja vedystä jatkojalostettuja synteettisiä polttoaineita, kuten synteettistä metaania.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

P2X:n kymmenen vuoden arvioitu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,7 Mt CO2e yhtiön skaalaussuunnitelman toteutuessa. Ilmastorahaston rahoituskohteena olevan ensimmäisen 20 MW vihreän vedyn tuotantolaitoksen vuosittainen päästövähennyspotentiaali on arviolta noin 35kt CO2e. Lisäksi suunnitelmalla on toteutuessaan positiivinen vaikutus vetymarkkinan kehittymiseen Suomessa yleisesti, mikä pitää Suomea eurooppalaisen vetykehityksen vauhdissa.

Ilmastorahaston rahoituksella on yhtiön mukaan suora ja merkittävä vaikutus päästövähennysten saavuttamisessa sekä kiihdyttävä vaikutus koko Suomen vihreän vedyn markkinan kehittymisessä. Ilmastorahaston 10M€ rahoitus kohdistuu ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen laitosinvestointitarpeisiin.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Lisäksi rahoitussopimukseen sisältyy konversio-oikeus kestävyyskannustimella. Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa laina osittain tai kokonaan P2X Solutions Oy:n omistusosuudeksi. Pääomalainan ehtoihin on sisällytetty päästövähenemäkannustin, jonka mukaan vedyn tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja tuotannossa syntyvän hukkalämmön tehokas hyötykäyttö vaikuttavat yhtiön konversioehtoihin edullisesti.