Paptic

Perustettu: 2015
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 11/2022
Rahoituksen kohde: vaahtoteknologian käyttöönotto teollisessa mittakaavassa ja fossiilista muovia korvaavan ratkaisun kaupallinen skaalaus
Rahoitus: enintään 10M€ pääomalaina, johon sisältyy voitto-osuuskomponentti
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali liiketoimintasuunnitelman onnistuessa on noin 0,4 Mt CO2-ekv. Ratkaisu tukee osaltaan myös kotimaisen biopohjaisen teollisuuden kehitystä.

Fossiilisesta raakaöljystä valmistettavilla muoveilla on huomattava hiilijalanjälki ja globaalisti myös vakavia ympäristövaikutuksia muovijätteen päätyessä usein luontoon. Muovin kysynnän on arvioitu kaksin- tai jopa nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, minkä takia vaihtoehtoisten materiaalien kehittäminen on tärkeää.

Puupohjaisista pakkausmateriaaleista tunnettu Paptic on kehittämässä uutta teknologiaa ympäristöystävällisempien joustopakkausmateriaalien valmistamiseksi. Vaahtoteknologialla tuotetulla pakkausmateriaalilla pystytään korvaamaan LDPE-muovia, joita käytetään esimerkiksi tuote-, hygienia- ja elintarvikepakkauksissa. Rahoituksen avulla vauhditetaan Papticin vaahtoteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa teollisessa mittakaavassa.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Papticin päästövähennyspotentiaali perustuu vaahtoteknologialla valmistettavan pakkausmateriaalin päästöihin suhteessa korvattavaan fossiiliseen muoviin. Päästövähennys syntyy raaka-aineen lisäksi muun muassa uusiutuvan energian käytöstä materiaalin tuotannossa ja prosessin alhaisemmasta energiatarpeesta. Arvioitu kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali ratkaisulle asiakkaan liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on noin 0,4 Mt CO2-ekv. Mikäli päästövähennystarkastelu ulotettaisiin sisältämään myös elinkaaren lopun polton päästöt, päästövähennyspotentiaali yli kaksinkertaistuisi.

Ilmastorahasto on myöntänyt Papticille enintään 10 M€ pääomalainan yhtiön patentoiman vaahtoteknologian käyttöönottoon teollisessa mittakaavassa. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös voitto-osuuskomponentti. Rahoituksella Ilmastorahasto vauhdittaa Papticin fossiilista muovia korvaavan ratkaisun kaupallista skaalausta. Uusiutuvien ja pääosin kotimaisten raaka-aineiden sekä energian avulla ratkaisu tukee osaltaan myös kotimaisen biopohjaisen teollisuuden kehitystä.