QHeat

Perustettu: 2018
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2/2022
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu erityisesti uuden ja tehokkaamman porauskaluston hankintaan keskisyvien lämpökaivojen poraamiseksi.
Rahoitus: enintään 3,3M€ pääomalaina. Lisäksi rahoitussopimukseen sisältyy vaihto-oikeus.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Rahoituksella voidaan edistää geotermisen lämpösektorin kehittymistä ja vauhdittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja polttamiselle kiinteistöjen energiasektorilla. Kumulatiivinen laskennallinen kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaali yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on 115 kt CO2-ekv.

Geoterminen lämmöntuotanto on kehittyvä toimiala, jolla on paljon potentiaalia ilmastotoimenpiteissä muun muassa lämmöntuotannon vähäpäästöisten ratkaisujen edistämisessä, energiantuotannon kausivaihtelun tasaamisessa sekä alueellisten lämpöverkkojen kehittämisessä.

Geoterminen lämpö on hyvä osaratkaisu, joka lisää polttoon perustumattomia vaihtoehtoja, kun siirrytään pois fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisestä lämmöntuotannossa. Lämpökaivojen avulla lämpöä voidaan tuottaa energiatehokkaasti ilman polttamista. Keskisyviä lämpökaivoja voidaan käyttää myös kiinteistöjen jäähdytykseen, ja ne mahdollistavat energian varastoinnin ja siten vastaamisen kausivaihteluiden tasaamiseksi.

QHeat on toistaiseksi ainoa suomalainen toimija, joka on kyennyt toteuttamaan keskisyviä lämpökaivoja ja ratkaisu soveltuu erityisesti suurille ja tiheästi rakennetuille kiinteistömassoille, kuten kerrostalopainotteisille asuinalueille, ostoskeskuksiin, sairaaloihin, lentokentille ja teollisuuslaitoksiin. Yhtiön tavoitteena on myös luoda alueellisia lämpöverkkoja, joissa verkkoihin liittyneet rakennukset ja toimijat voisivat vaihtaa energiaa keskenään tukeutumalla keskisyviin lämpökaivoihin.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma vähintään itsekannattavaan liiketoimintaan, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Ilmastorahaston 3,3M€ pääomalaina kohdentuu uutta teknologiaa olevaan porauskalustoon nykyisen porauksen tehostamiseksi. Rahoituksella voidaan edistää geotermisen lämpösektorin kehittymistä ja vauhdittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja polttamiselle kiinteistöjen energiasektorilla. Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen, ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.

Yksi keskisyvä lämpökaivo vähentää päästöjä vuodessa arviolta 41 t CO2-ekv, ja kumulatiivinen laskennallinen kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaali yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on 115 kt CO2-ekv. Päästövähennys kohdentuu Suomeen taakanjakosektorille, ja se on laskettu olettaen, että ratkaisulla korvataan 85 % kaukolämmön ja 15 % teollisuuden lämmöntuotantoa. Kaukolämmön osalta laskelmissa on huomioitu hiilineutraaliustavoitteisiin pääsy vuoteen 2030 mennessä ja verrokkituotantona on käytetty keskimääräisiä laskevia kaukolämmön päästökertoimia.