Resand

Perustettu: 2013
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 6/2022
Rahoituksen kohde: metallivalimoiden jätehiekan elvytyslaitteistojen käyttöönoton sekä toiminnan kansainvälistymisen vauhdittaminen
Rahoitus: 8 M€ pääomalaina, johon sisältyy vaihto-oikeus
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhden elvyttimen osalta kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,8 kt CO2-ekv ja teoreettinen globaali kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaali yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on 1 Mt CO2-ekv.

Hiekkatuotteita – eli hiekkaa, soraa ja murskattua kiveä – käytetään globaalisti 40–50 miljardia tonnia vuosittain. Hiilijalanjäljeltään raskaassa metalliteollisuudessa jokaista metallivalutonnia kohden syntyy arviolta noin tonni jätehiekkaa, mikä jo Euroopassa tarkoittaa vuosittain lähes 10 miljoonaa tonnia jätehiekkaa.

Metallivalimoissa käytetään hiekkaa valumuoteissa ja hiekkaan lisätään sideainetta, jotta muotit pysyvät valuprosessin aikana koossa. Kuumuuden vuoksi sideaineet takertuvat hiekanjyvien pintaan, mikä heikentää hiekan uudelleenkäytettävyyttä. Yleisin ratkaisu on korvata käytetty hiekka neitseellisellä hiekalla ja likaantunut hiekka loppusijoitetaan esimerkiksi kaatopaikoille.

Resand (ent. Finn Recycling) on kehittänyt valimohiekan puhdistus- eli elvytysteknologian ja siihen perustuvan modulaarisen elvyttimen, jonka lämpö- ja mekaanisen käsittelyn avulla voidaan lisätä valimohiekan kierrätystä ja siten vähentää neitseellisen hiekan käyttöä.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, Ilmastorahaston rahoituksella hankkeen toteutuminen aiemmin, laajempana tai ylipäänsä, sekä EU:n kestävän rahoituksen Do no significant harm -periaatteen mukaisuus. Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaalia.

Yhden elvyttimen osalta kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 2,8 kt CO2-ekv. Yhtiön kunnianhimoisen liiketoimintasuunnitelman onnistuessa ratkaisun teoreettiseksi globaaliksi kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi vuosikymmenen aikana on arvioitu noin 1 Mt CO2-ekv. Lopulliset päästövähennykset ovat kuitenkin riippuvaisia yhtiön asiakasvalimoiden määrästä ja sijainnista.

Ilmastorahaston 8 miljoonan euron pääomalaina kohdentuu valimohiekan elvytyslaitteistojen käyttöönoton sekä toiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Rahoituksella voidaan edistää globaalin valimoteollisuuden siirtymistä kestävämpään toimintamalliin hiekkahuollon osalta. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.