Solar Foods

Logo: Solarfoods

Perustettu: 2017
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 4/2021
Rahoituksen kohde: demolaitos Suomeen
Rahoitus: 10M€ pääomalaina. Lisäksi vaihto-oikeus omistusosuuteen.
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on 6,8 Mt CO2-ekv.

Kasvava ja vaurastuva globaali väestö tarkoittaa proteiininkulutuksen huomattavaa kasvamista, joidenkin ennusteiden mukaan jopa tuplaantumista vuoteen 2050 mennessä. Syömisen tavat monipuolistuvat ja lihan rinnalle nousevien vaihtoehtoisten proteiininlähteiden kysyntä on voimakkaassa globaalissa kasvussa: 2035 niiden ennustetaan kattavan jopa viidenneksen proteiininlähteistä.

VTT:n ja LUT-yliopiston tutkimuksesta syntynyt Solar Foodsin innovaatio mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen proteiinituotannon hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Tehdas tulee olemaan maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä, ja sen on määrä olla toiminnassa vuoden 2023 alkupuolella.

Ilmastorahaston tehtävänä on merkittävien ratkaisujen vauhdittaminen teolliseen mittaluokkaan, jotta yhtiö voi olla osaltaan mukana tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Hiilineutraalius edellyttää suuria muutoksia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, myös ruoantuotannossa. Muutoksilla on kiire ja on otettava käyttöön rinnan monia erilaisia ratkaisuja ja keinoja, jossa Solar Foodsin soleiini edustaa täysin uudenlaista ratkaisua.

Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ohjaa kolmiportainen kriteeristö. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat vähintään itsekannattava liiketoiminta, todennettavissa oleva lisäarvo valtion osallistumiselle rahoituskokonaisuuteen sekä EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm-periaate.  Kynnysehtojen lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä ja muita vaikutuksia, kuten liiketoimintapotentiaalia.

Solar Foodsilla on uskottava suunnitelma kannattavaan liiketoimintaan ja pääomalainan takaisinmaksukykyyn. Hanke läpäisee Do no significant harm –tarkastelun, eli laitos täyttää  EU:n ympäristötavoitteiden mukaisen kynnysehdon. Uuteen teknologiaan liittyvän demolaitoksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisun toimivuus kaupallisessa skaalassa. Tämä kehitysvaihe edellyttää merkittäviä panostuksia, joihin liittyy vielä riskejä. Osallistumalla rahoituskokonaisuuteen Ilmastorahasto mahdollistaa Solar Foodsin laitosinvestoinnin toteutumisen aikaisemmin ja sitä kautta nopeamman polun päästövähennyksiin.

Vaikuttavuuskriteeristössä korostuvat Solar Foodsin kohdalla erityisesti huomattava päästövähennyspotentiaali – jopa 90 % verrattuna lihantuotannon ja 80 % kasviproteiinien tuotantoon. Globaalin ruoantuotannon kasvihuonepäästöjen ollessa n. 15mrd tonnia vuosittain, tarjoaisi Solar Foodsin innovaatio siihen tulevaisuudessa parhaimmillaan jopa kymmenien miljoonien tonnien päästövähennyspotentiaalin. Päästövähennysten lisäksi hankkeeseen liittyy merkittävää liiketoiminta- ja tuottavuuspotentiaalia.

Ilmastorahaston pääomalaina on hinnoiteltu markkinaehtoisesti EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella korkohinnoittelulla. Lisäksi rahoitussopimukseen on liitetty omistusosuutta koskeva vaihto-oikeus.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden vaikutusten arviointia on täsmennetty tarkastamalla ensimmäistä kertaa rahoituskohteiden 10 vuoden päästövähennyspotentiaalia.