Taaleri Bioteollisuusrahasto

Perustettu: 2022
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022
Rahoituksen kohde: rahastosijoitus Taalerin Bioteollisuus I -pääomarahastoon
Rahoitus: enintään 15M€ sijoitus rahastoon kahdessa osassa
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: rahaston kautta voidaan tukea bioteollisuuden kehitystä ja päästövähennysten lisäksi vähennetään fossiilisten, uusiutumattomien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Taalerin Bioteollisuus I -rahasto tukee bioteollisuuden kehittymistä pääasiassa Suomessa, ja rahaston alustavana fokuksena ovat orgaaniset lannoitteet, kierrätysteknologiat, metallinkierrätys, vaihtoehtoiset tekstiilit ja kuidut, biopohjaiset materiaalit sekä geoterminen energiatuotanto. Sijoitukset uusiin laitoksiin sekä laajennusinvestointeihin vähentävät fossiilisten polttoaineiden, sekä uusiutumattomien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Taalerin Bioteollisuusrahasto I on Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen, nk. SFDR-sääntelyn, artikla 9:n mukainen tummanvihreäksi luokiteltu rahasto eli sen kaikki sijoituskohteet ovat kestäviä ja edistävät merkittävästi esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Rahaston tavoitekokona on 80 M€. Ilmastorahasto tekee ankkurisijoittajan roolissa yhteensä enintään 15 M€:n sijoituksen kahdessa osassa Taaleri Bioteollisuus I –pääomarahastoon. Ensimmäisellä varainkeruujaksolla Ilmastorahasto sijoittaa 10 M€ ja mikäli rahasto saavuttaa 100 M€:n kokonaissitoumukset, Ilmastorahasto sijoittaa myöhemmässä sulkemisessa vielä 5 M€.

Strategiansa mukaisesti Ilmastorahasto harkitsee erityissijoitusrahastoihin sijoittamista tilanteissa, jossa markkinoille ollaan tuomassa Ilmastorahaston tavoitteiden kanssa yhdenmukaista rahastomuotoa, jossa vaikuttavuus toteutuu yhtiön osallistuessa esimerkiksi aiemmin tai laajempana. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiettyä ilmasto- tai ympäristöhaastetta ratkaisevat erityissijoitusrahastot, joiden ensisijaisena tavoitteena on mitattavien päästövähennysten tai muiden ympäristövaikutusten saavuttaminen. Ilmastorahaston pääomalainamuotoinen rahoitus voi myös täydentää samoille kohteille rahaston kautta myönnettävää omaa pääomaa.

Ilmastorahaston näkökulmasta Taalerin Bioteollisuusrahastossa yhdistyvät nämä näkökulmat ja Ilmastorahastolla on mahdollisuus tukea rahaston perustamista ottamalla ankkurisijoittajan roolin. Tällöin Ilmastorahaston osallistuminen auttaa rahaston perustamisessa ja tukee siten bioteollisuuden kehittymistä Suomessa.

Rahaston tarkka päästövähennyspotentiaali riippuu tehtyjen sijoitusten lukumäärästä sekä sijoitusten jakautumisesta eri painopistealueille. Päästövähennykset ovat välillisiä eli Taalerin omien toimien sijaan vähennykset syntyvät kohdeyhtiöiden toimenpiteiden kautta. Kaikkien sijoitusten ennakoidaan kuitenkin tuovan merkittäviä päästövähennyksiä verrattuna tavanomaisilla menetelmillä tuotettuihin vaihtoehtoihin. Suuntaa antava arvioitu keskimääräinen vuosittainen päästövähennyspotentiaali on noin 284 tCO2-ekv, mikä johtaisi arviolta noin 2,46 Mt CO2-ekv kumulatiiviseen päästövähennyskertymään 10 vuoden aikana suunnitelmien onnistuessa. Päästövähennykset kohdistuvat ensisijaisesti Suomeen ja pääosin päästökauppasektorille, mutta myös taakanjakosektorille. Kohteita voi olla myös muissa Pohjoismaissa tai Euroopassa.

Päästövähennysten lisäksi rahastolla on myös selkeä yhteys Ilmastorahaston vaikutuskriteereistä tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaaliin sekä vientipotentiaaliin.