Wastewise

Perustettu: 2022
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 9/2022
Rahoituksen kohde: uusien kierrätyslinjastojen rakentaminen
Rahoitus: 4,2 M€ pääomalaina, joka sisältää vaihto-oikeuden
Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhden pyrolyysilaitoksen vuotuiseksi päästövähennykseksi on arvioitu 20 t CO2-ekv ja laajennuksen kymmenen vuoden kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 0,4 Mt CO2-ekv.

Maailmassa syntyvän muovijätteen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana ja vain kymmenesosa muovijätteestä kierrätetään asianmukaisesti. Erilaisia muoveja on satoja, eivätkä kaikki muovityypit sovi kierrätettäväksi samalla lailla. Suurin osa kierrätettävästä muovijätteestä käsitellään mekaanisesti, mutta mekaanisen kierrätysprosessin ulkopuolelle jää esimerkiksi joukko sekamuoveja, jotka voidaan ohjata kemialliseen kierrätysprosessiin sen sijaan, että ne poltetaan sekajätteen mukana.

Wastewisen kehittämä teknologia mahdollistaa hankalasti kierrätettävien muovien kierrätyksen ja prosessin tuloksena syntyvällä pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raakaöljyä muovin- ja muiden kemikaalien tuotannossa, vähentäen neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Kemiallisen kierrätyksen teknologia mahdollistaa kierrätetyn muoviraaka-aineen käytön myös vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikemuoveissa tai lääketeollisuuden sovelluksissa, koska kemiallisesti kierrätetty muoviraaka-aine vastaa ominaisuuksiltaan neitseellistä raaka-ainetta eikä heikkene kierrossa, kuten mekaanisesti kierrätetty muoviraaka-aine.

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaa vaikuttavuutta painottava kriteeristö, jota vasten arvioidaan jokaista yhtiöltä rahoitusta hakevaa hanketta. Kynnysehtoina rahoitukselle ovat uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksukykyyn, EU:n kestävän rahoituksen kuuden ympäristötavoitteen mukaisuus, nk. do no significant harm -periaate, ja että Ilmastorahaston rahoituksella hanke toteutuu aiemmin, laajempana tai ylipäänsä. Kun kynnysehdot täyttyvät, lopullinen valinta tehdään vaikutuskriteerien, kuten päästövähennyspotentiaalin, perusteella.

Ilmastorahaston 4,2 M€ pääomalaina käytetään uusien kierrätyslinjastojen rakentamiseen ja siten vaikeasti kierrätettävien muovien kiertotalouden vahvistamiseen. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös vaihto-oikeus.