Begäran om utlåtande: lagändringarna som möjliggör en fusion av statens kapitalplacerings- och företagsfinansieringsverksamhet

I enlighet med statsminister Petteri Orpos regeringsprogram effektiveras statens inhemska kapitalplacerings- och företagsfinansieringsverksamhet så att Business Finland Venture Capital Oy (BFVC), Klimatfonden Ab och Oppiva Invest Oy fusioneras med Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Nu är det möjlig att ge utlåtande till lagändringarna som möjliggör denna förändring.

Enligt den nya ramlagen kommer Tesi-koncernen att bestå av ett marknadsanpassat moderbolag (Suomen Teollisuussijoitus Oy) och dess dotterbolag (Teollisuustuki Oy) till vilket verksamheten som inbegriper enbart statsunderstödselement koncentreras. Tvåbolagsmodellen krävs för att gränsen mellan den marknadsanpassade verksamheten och utnyttjandet av eventuella statsunderstödselement ska bli så tydlig som möjligt.

Framöver sköts all marknadsanpassad verksamhet via moder-Tesi medan nuvarande Klimatfondens, Oppiva Invests och BFVC:s marknadsanpassade placeringar blir en del av Tesis portfölj. Till dotterbolaget övergår av den nuvarande verksamheten endast de BFVC:s fondplaceringar som inbegriper statsunderstöd. Om den nya koncernens verksamhet i praktiken ges mer detaljerade anvisningar på nuvarande sätt med ett ägarstyrningsbrev. Bredningen av det inleds under våren. Det är meningen att det nya bolaget ska inleda sin verksamhet under året 2025.

Vi sätter våra mål högt – vi vill vara en trendsättare på europeisk nivå. Det står också klart att den nya gruppen kommer att ha en betydande industripolitisk uppgift med fokus på tillväxt och förnyelse av den finska ekonomin och främjande av investeringar, säger verkställande direktören för Tesi Pia Santavirta.

Läs mer: arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Klimatfondens år 2023: finansieringsbeslut för 53,5 M€ – portföljens utsläppsminskningspotential hela 270 Mt CO2-ekv
Klimatfonden beviljar Meriaura 6,8 miljoner euro för att påskynda ibruktagandet av koldioxidsnåla teknologier inom sjöfarten