Klimatfonden finansierar Betolars digitala marknadsplats som påskyndar utsläppsminskningarna inom betongindustrin

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 7 miljoner euro till materialteknologiföretaget Betolar Oyj. Finansieringen inriktas på en marknadsplats som intensifierar utsläppsminskningarna och är Klimatfondens första finansiering som inriktas på en digital lösning.

Produktionen av cement är en av de största utsläppskällorna inom mänsklig verksamhet som årligen orsakar cirka 7 % av de globala koldioxidutsläppen. Den betydande utsläppsminskningspotentialen i Betolars lösning bygger på att jungfruliga råvaror ersätts med redan befintliga biflöden inom industrin, varvid betongråvarornas utsläpp kunde minskas med hela 80 % jämfört med traditionella betongprodukter. I bindmedelslösningar används bland annat biflöden från metall-, gruv- och energiindustrin och en för varje enskilt biflöde separat skräddarsydd kemisk aktivator.

Nytt i Betolars lösning är att biflödena som ersätter cementen, de övriga råvarorna och recepten som förenar dessa förs in på en digital plattform. Syftet med plattformen är att framöver erbjuda en digital marknadsplats för Betolars lösning samt en mötesplats för biflödesleverantörer och betongtillverkare. Denna digitala marknadsplats kan möjliggöra betydande utsläppsminskningar i mer omfattande skala och tidigare än utan någon digital lösning.

Betolar har en ambitiös global plan för utveckling av företagets affärsverksamhet som är förknippad med ett omfattande finansieringsbehov. Under år 2021 har Betolar bland annat underhandlat om finansiering från Klimatfonden och samlat ihop cirka 5 miljoner euro egen kapitalfinansiering. Betolar har 18.11.2021 meddelat om sina avsikter att introduceras på börsen och att man via en aktieemission strävar efter tilläggsfinansiering på sammanlagt cirka 30 miljoner euro för att kunna genomföra Betolars tillväxtstrategin.

”Ett bolag som eftersträvar stark tillväxt är förknippat med betydande finansieringsbehov och risker. De olika delarna i Betolars finansieringsplan bildar en helhet där delarna kompletterar varandra för såväl inriktningens som riskfördelningens del. Klimatfondens finansiering inriktas på kommersialisering av en digital plattform och realiseras allt efter som bolaget avancerar i fråga om de centrala milstolparna i kommersialiseringen av plattformen. Betolar är Klimatfondens första finansieringsobjekt som gäller en digital lösning och om den lyckas är lösningen förknippad med en omfattande global utsläppsminskningspotential”, säger Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine då hon motiverar beslutet att finansiera bolaget.

”Betolar har som mål att kring sin affärsverksamhetsmodell skapa ett affärsverksamhetsekosystem som bygger på data inhämtade från geopolymerteknologin. I skapandet av en marknadsplats som intensifierar utsläppsminskningarna kommer Betolars plattform som bygger på artificiell intelligens att spela en central roll. Klimatfondens finansiering spelar en egen tydlig roll i vår affärsverksamhets- och finansieringsplan. Med hjälp av finansieringen sträver vi intensifiera vårt utvecklingsarbete och i och med det också påskynda vår lösnings positiva klimatkonsekvenser på global nivå”, säger Betolars verkställande direktör Matti Löppönen.


Betolar-lösningen:

Betolar som bildades år 2016 är ett finländskt materialteknologiföretag som befinner sig i tillväxtfasen. Bolaget har utvecklat bindemedelslösningen Geoprime® som bygger på geopolymerer och som kunde minskas betongråvarornas koldioxidutsläpp med hela 80% jämfört med traditionella betongprodukter. Bolaget har analyserat möjligheterna att utnyttja över 400 biflödesmaterial får olika sektorer av industrin och utöver att minska utsläppen kan man globalt också lösa det betydande avfallsproblemet och spara jungfruliga naturresurser.

Betolars lösning har en global marknad och bolaget erbjuder sin lösning som ett alternativ till traditionella cementbaserade lösningar särskilt i Asien och Europa, där man enligt bolaget årligen producerar cirka 80 % och knappt 10 % av den globalt producerade mängden cement på drygt fyra miljarder ton.

Den digitala plattformen som Betolar planerat är avsett att förkorta tiden som åtgår för etablering av ett nytt kundförhållande till inemot hälften, påskynda utvecklandet av recept, möjliggöra processautomation och erbjuda en marknadsplats för biflödesleverantörer och betongstillverkare, vilket möjliggör en betydligt större utsläppsminskning med snabb tidtabell.

Bolaget strävar efter att uppnå kumulativa koldioxidutsläppsminskningar på hela 150 miljoner ton fram till år 2030. Utan affärsverksamhet som bedrivs med hjälp av en plattform som bygger på data och artificiell intelligens kunde man under samma tidsperiod uppnå en bråkdel av de kumulativa utsläppsminskningarna. För att målet ska uppnås förutsätts bland annat att bolaget utöver att utveckla och kommersialisera plattformen också lyckas i sin kommers- och produktutvecklingsplan.

Klimatfondens kapitallån på 7 miljoner euro inriktas på en kommersialisering av Betolars digitala plattform och lånet lyfts i tre omgångar allt efter som de gemensamt överenskomna kommersiella milstolparna nås. Klimatfondens kapitallån har prissatts med ränta på marknadsvillkor i enlighet med EU:s räntereferenstabell och i räntan ingår en räntepremie.


Mer information:

Saara Mattero, kommunikationschef tfn 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Matti Löppönen, verkställandedirektör, Betolar Oyj, tfn 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com

Riikka Ylikoski, ekonomidirektör, Betolar Oyj, tfn 040 828 2632, riikka.ylikoski@betolar.com

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar klimatobjekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Betolar är ett finländskt materialteknologiföretag som erbjuder hållbar och koldioxidsnål betongproduktion med lösningen Geoprime®. Med lösningen omvandlas flera tidigare outnyttjade omfattande biflöden från industrin till cementersättare. Betolars innovation som utnyttjar artificiell intelligens kan betydligt minska koldioxidutsläppen till ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med betongtillverkning som bygger på traditionellt bruk av cement genom att optimera redan befintliga tillverkningsprocesser. Betolar har som mission att globalt möjliggöra en grön omvälvning inom olika sektorer, särskilt inom bygg-, process- och energiindustrin, genom att erbjuda lösningar för utnyttjande av företagets unika materialteknologi.

Klimatfondens finansieringsobjekt Magsort stöder materialeffektiviteten inom stålindustrin
Klimatfondens finansieringsobjekt Aurelia Turbines stöder övergången till väteindustri
Meny