Dubbel väsentlighetsanalys genomförd i Klimatfonden

Våren 2023 genomförde vi i Klimatfonden en dubbel väsentlighetsanalys så att bolagets egna sakkunniga och ledningsgrupp deltog i den. Positiva konsekvenser på klimatet och miljön står särskilt i centrum för vår verksamhet. I artikeln beskriver vi resultaten av vår analys särskilt ur finansiärens synvinkel.

I enlighet med EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering strävar vi i en dubbel väsentlighetsanalys efter att identifiera och bedöma vilka direkta och indirekta konsekvenser Klimatfondens verksamhet har på natur och människor utmed hela värdekedjan, vilka hållbarhetsrisker och möjligheter som är relevanta för Klimatfonden och vilken deras ekonomiska inverkan är för bolaget samt dessa två dimensioners inbördes beroenden.

Resultaten av väsentlighetsanalysen har beskrivits i vidstående graf. Alla miljöteman och styrningstemat i direktivet om hållbarhetsrapportering är väsentliga för Klimatfonden. För samhällsansvarets del är de egna anställda och de anställda inom värdekedjan väsentliga teman. I kapitlen nedan beskriver vi centrala teman i väsentliga ämnen i Klimatfondens egen verksamhet och i finansieringsverksamheten.

Hållbarhetstemanas konsekvenser och ekonomiska väsentlighet har granskats på medellång sikt. Väsentlighetens tröskelnivå (threshold) har i grafen presenterats så, att teman som är väsentliga för Klimatfonden placerats innanför den ljusblå rektangeln.

Klimatförändringen och den cirkulära ekonomin står i centrum för Klimatfondens effektivitet

Klimatförändringen blev som förväntat det väsentligaste hållbarhetstemant för Klimatfonden. Det näst viktigaste temat för bolaget är resursanvändning och cirkulär ekonomi.

Med tanke på motarbetandet av klimatförändringen är det brådskande att betydligt öka investeringarna i klimatlösningar särskilt under detta årtionde. Inom finansieringssektorn stärker det behovet av att inse den operativa verksamhetens länkar till uppkommande utsläpp av växthusgaser och naturligtvis till reducerandet av dem.

Klimatfondens finansieringsverksamhet koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen som möjliggör dessa. Positiva konsekvenser på klimatet och miljön styr valet av våra finansieringsobjekt och vi utvärderar varje potentiella projekt för dess utsläppsminskningspotentials del. Inte ett enda av våra finansieringsbeslut får inte heller orsaka betydande skada (Do no significant harm-principen, DNSH) med tanke på EU:s sex miljömål.

Konsekvenserna med tanke på klimatet och miljön samt möjligheterna och riskerna realiseras i första hand via våra finansieringsobjekt. I och med att Klimatfonden är en liten sakkunnigorganisation på cirka 20 personer, kan inverkningarna på klimatet och miljön som fondens egen verksamhet har anses små.

Till klimatförändringen hänför sig via finansieringsobjektens kolhandavtryck betydande konsekvenser, möjligheter och risker. I vår portfölj understryks nya typer av teknologier som, om de lyckas, besitter en betydande utsläppsminskningspotential och sannolikheten att de i betydande grad skalas upp i begynnelsestadiet av den tekniska utvecklingen måste utvärderas med återhållsamhet. Olika förändringar i verksamhetsmiljön, lagstiftningen, finansieringen och förändringar i tillgången till och priset på råvaror kan främja eller försämra finansieringsobjektens verksamhetsförutsättningar.

Hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi är en förutsättning för ett hållbart samhälle. I Finland är förbrukningen av naturresurser ännu globalt sett på en hög nivå, men åtgärder som gynnar en cirkulär ekonomi ger oss en potential att bryta ökningen av förbrukningen av naturresurser.

I vår portfölj ingår flera företag som antar utmaningen med cirkulär ekonomi. Vi bedömer att konsekvenserna och den ekonomiska väsentligheten som hänför sig till cirkulär ekonomi är stora.

Läs mer om ämnet i vår temaartikel om cirkulär ekonomi.

Intressenterna förväntar sig av finansiärerna att konsekvenserna på den biologiska mångfalden inkluderas i finansieringsbesluten

Att den biologiska mångfalden och ekosystemen försämras beror huvudsakligen på mänsklig verksamhet, såsom byggnation, avskogning och utarmning av marken. Olika beräkningar av klimatavtrycket och identifiering av utarmningen av naturen gör det numera möjligt att rätt tillförlitligt mäta naturavtrycket. En positiv mätning av naturavtrycket ur finansiärens synvinkel är, med undantag för olika kompensationsmekanismer, ändå ännu ett tema under utveckling.

Klimatförändringen och utarmningen av naturen är teman som är intimt länkade till varandra. Även om inverkningarna på den biologiska mångfalden analyseras för varje vårt finansieringsobjekts del, ingår det i Klimatfondens portfölj ännu inte några finansieringsobjekt som skulle ha valts i första hand på grund av positiva konsekvenser på den biologiska mångfalden. Därför placerar sig temat i väsentlighetsmatrisen på en lägre nivå än den cirkulära ekonomin, i fråga om vilken det i Klimatfondens portfölj redan ingår flera finansieringsobjekt.

I enlighet med DNSH-principen får våra finansieringsobjekt inte orsaka betydande skada med tanke på den biologiska mångfalden. Alla negativa konsekvenser kan ändå inte undvikas. Till bioekonomiprojekt kan till exempel hänföra sig konsekvenser på den biologiska mångfalden via anskaffning av biomassa och då en ny anläggning uppförs uppkommer konsekvenser på den omgivande naturen. Vi har ändå identifierat positiva konsekvenser på den biologiska mångfalden i våra finansieringsobjekt – en del av företagen utnyttjar till exempel befintliga industriområden för placering av sin anläggning. Ett syfte med ett projekt är också att öka mångfalden på odlingsmarker.

Läs mer i pro gradu-avhandlingen som Klimatfonden gett i uppdrag (på engelska).

Föroreningar och vattenresurser och marina resurser är också viktiga teman

Föroreningar och vattenresurser och marina resurser är väsentliga teman, men de understryks inte i Klimatfondens verksamhet med samma tyngd som klimatförändringen, den cirkulära ekonomin och den biologiska mångfalden.

Finansieringsobjektens verksamhet får inte orsaka betydande skador på luft, vatten, miljö, organismer eller negativa konsekvenser på vattenresurser och marina resurser. I vår portfölj ingår flera anläggningsprojekt eller teknologier som kan vara förknippade med utsläpp i bygg- eller produktionsstadiet. Till finansieringsobjektens verksamhet hänför sig typiskt ändå betydande positiva konsekvenser via minskade föroreningar eller i form av hållbar användning och skydd av vattenresurser och marina naturresurser. Flera projekt är också resurseffektiva projekt även för vattenförbrukningens del. Enligt vår bedömning är de positiva eller negativa konsekvenserna, riskerna och möjligheterna till sin skala eller sannolikhet allt från låga till medelhöga.

Våra anställda gör det möjligt för oss att lyckas i vår uppgift

Klimatfondens egna anställda är vår viktigaste resurs och vårt team gör det möjligt att uppnå bolagets uppgift och syften. Säkerställandet av de anställdas kompetens, omsorgen om välbefinnandet på arbetsplatsen, jämlik behandling och mångfald är identifierade väsentliga faktorer som påverkar Klimatfondens framgång och välgång i vår samhällsuppgift.

Bolagets Code of Conduct drar i huvudsak upp våra etiska riktlinjer. Vi följer reglering som ska tillämpas på vår verksamhet, vägledning från ägaren och utarbetar anvisningar och verksamhetsmodeller som krävs för fullföljandet av vår uppgift och följer aktivt upp konsekvenserna som vår verksamhet har.  Vi uppmuntrar våra finansieringsobjekt att ta fram hållbara verksamhetskoncept, bland annat genom att årligen höra oss för om bolagens hållbarhetspraxis och eventuella förseelser.

För konsekvensernas del har bägge temana i väsentlighetsmatrisen bedömts som höga, de etiska verksamhetskonceptens väsentlighet har bedömts som medelhög och de egna anställdas som hög. En realisering av riskerna och möjligheterna som hänför sig till de anställda kunde påverka bland annat Klimatfondens finansieringsverksamhet, image som arbetsgivare och rykte. Riskerna och möjligheterna som hänför sig till våra etiska riktlinjer kunde påverka till exempel bolagets operativa verksamhetsmöjligheter eller kundrelationer.

De anställda inom värdekedjan understryks indirekt via finansieringsportföljen

Vi samlar årligen från våra portföljbolag in information om olika risker som hänför sig till våra kunders anställda eller underleverantörskedjor. Eventuella negativa konsekvenser kan uppkomma till exempel i det hur rättigheterna i arbetslivet realiseras eller i säkerheten på byggplatser. Långa underleveranskedjor eller verksamhet i utvecklingsländer kan öka möjligheten att risker realiseras. Vi bedömer konsekvenserna som hänför sig till värdekedjans anställda som medelhöga och den ekonomiska väsentligheten som låg.

Klimatfondens eventuella direkta inverkningar är små. Klimatfonden tillverkar ingenting och har inte några egentliga separata leveranskedjor. De inhemska leverantörernas andel av bolagets sammanlagda uppköp är 98 procent.

Samhällena som påverkas, konsumenterna och slutanvändarna

Av samhällstemana stannade samhällena som påverkas jämte konsumenterna och slutanvändarna i vår dubbla väsentlighetsanalys under tröskelnivån för väsentlighet.

Klimatfondens finansieringsobjekt kan ha positiva eller negativa konsekvenser på lokala samhällen, men i regel är riskerna begränsade ur samhällsansvarssynvinkeln. Konsumenterna och slutanvändarna ligger i värdekedjan typiskt många nivåer ifrån och Klimatfondens synlighet och påverkningsmöjlighet inom temat är mycket små.

Finansieringssektorn kan och bör agera som en pådrivare av förändring

Klimatförändringen och miljökonsekvenserna ger upphov till olika konsekvenser, risker och möjligheter för såväl finansieringsobjekt som finansiärer. I dessa konsekvenser och risker på systemnivå kan investerare ingripa i samråd. Klimatlösningarna står i nyckelställning som möjliggörare av en övergång till ett hållbarare samhälle och dessa övergångar erbjuder också investerare många möjligheter. Investerare kan också främja finansieringsobjektens samhällsansvar genom att ta med dessa teman i finansieringsobjektens bedömningsprocess och i villkoren för finansieringsbeslut.

Läs mer om den dubbla väsentlighetsanalysens olika stadier i vår årsrapport (på finska).

Klimatfonden beviljar 4 M€ till Filtrabits industriella lösningar för dammavskiljning
Klimatfondens år 2023: finansieringsbeslut för 53,5 M€ – portföljens utsläppsminskningspotential hela 270 Mt CO2-ekv