Klimatfondens ekonomi

Bolagets verksamhet år 2022 koncentrerade sig utöver på beredning och verkställande av finansieringsbeslut också på rekryteringar och inskolning av personal och på utveckling av bolaget och förvaltningen. Klimatfondens bolagsstyrelse tog 11 finansieringsbeslut som sammanlagt belöpte sig till 79,9 miljoner euro. Till finansieringsobjekten har i slutet av 2022 utbetalats 14,0 miljoner euro.

Balans, operativa kostnader och utbetald finansiering

Klimatfondens balansräkning består så gott som helt av ägandeandelen på 8,3 % i Neste Abp och därför varierar värdet på bolagets balans allt enligt kursen på Nestes aktie. Bolaget har tillgång till cirka 350 miljoner euro (Q4/2022) likvida medel för finansiering av sin verksamhet. De likvida medlen har placerats på bankkonton, i tidsbundna depositioner och i räntefonder.

Klimatfondens operativa verksamhets budget för året 2023 belöper sig i sin helhet till 6,2 miljoner euro och personalkostnadernas andel av den är 3,2 miljoner euro. Due diligense-kostnaderna och andra kostnader som hänför sig till beredningen av finansieringsbeslut utgör bolagets näststörsta kostnadspost, sammanlagt 1,9 miljoner euro.

Finansieringen som Klimatfonden beslutat om betalas ut till objektföretagen i poster under flera års tid allt efter som villkoren som i finansieringsavtalen fastställts för utbetalning uppfylls. År 2023 är målet att besluta om finansiering i avsikt att skala klimatlösningar för 130 miljoner euro.

År 2022 belöpte sig personalkostnaderna, dvs. lönerna, styrelsearvodena och bikostnaderna till sammanlagt cirka 2,6 miljoner euro. Under året rekryterades elva nya personer att möjliggöra expandering av verksamheten. Av dessa anställdes åtta personer för tillsvidareanställning och tre praktikanter för anställningar för viss tid.

I beredningen av finansieringsbeslut ingår due diligense-utredningar beställda från externa tjänsteproducenter och andra förberedelser inför finansieringsbeslut jämte juridiska tjänster som utnyttjas i finansieringsavtal. Med externa due diligense-utredningar och annat arbete som hänför sig till finansieringsprocessen säkerställs att målföretaget uppfyller kriterierna för Klimatfondens finansiering. Externa utredningar granskar målföretagens affärsverksamhetsplaner, utsläppsminskningspotentialen och ESG-frågorna, teknologin och produktionen, marknaden och de ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågorna på ett objektivt sätt. År 2022 täckte Klimatfonden utgifter som hänför sig till due diligens-utredningar, beredningar av finansieringsbeslut och avtal för sammanlagt 1,66 miljoner euro vilket utgör cirka 2 % av finansieringen som man beslöt om året i fråga. Resten av kostnaderna som teamet för beredning av finansieringsbeslut stod för hänförde sig till utveckling av bolaget och projekt som inletts under tidigare år. I budgeten för år 2023 har för due diligence-kostnader och andra kostnader som beredning av finansieringsbeslut medför reserverats sammanlagt 1,8 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 1,4 % av målvolymen på 130 miljoner euro för finansieringsbeslut år 2023.

I kostnaderna för kommunikation och rapportering ingår bland annat undersökningar och utredningar som upprättats som stöd för finansieringsverksamheten, Klimatfondens årsrapportering och uträkning av koldioxidavtrycket, bolagets webbplats och annan extern kommunikation, medlemsavgifter till organisationer för ansvarsfullt investerande, jämte tillställningar och evenemang.

Lokalkostnaderna består till merparten av hyran för kontorslokalen i Helsingfors såväl i kostnaderna som realiserats år 2022 som i budgeten för år 2023. En orsak till ökningen av lokalkostnaderna är att underhyresavtalet löpt ut i november 2022, varefter Klimatfonden hyrde en tillfällig kontorslokal för användning innan flytten till ett nytt kontor hösten 2023.

I IT-kostnaderna ingår personalens arbetsredskap och kontorsutrustning, IT-underhåll och -utveckling jämte mjukvarulicenser bland annat för hantering av projektflödet och styrelsearbetet.

Förvaltningskostnaderna och övriga kostnader består till exempel av personalanskaffningstjänster, bokföringsbyråtjänster och juridiska tjänster, personalförmåner, rese- och utbildningskostnader jämte bankers service- och förvaringsavgifter.

Nyckeltal 2022

1

Soliditetsgrad år 2022

1

Ekonomiskt resultat

1

Intäkter av innehav och placeringar

Klimatfondens intäkter av innehav och placeringar 2022 var 53 miljoner euro och ekonomiskt resultat 38,1 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 92 procent.