Klimatfondens ekonomi

Året 2021 koncentrerade sig bolagets verksamhet på igångkörning av finansieringsverksamheten och på finansieringsbeslut, på rekrytering och orientering av personal och på utveckling av bolaget och dess förvaltning. Klimatfondens styrelse tog sju finansieringsbeslut som sammanlagt uppgick till 45,5 miljoner euro. Till finansieringsobjekten har fram till utgången av årets 2022 tredje kvartal utbetalats 12,6 miljoner euro.

Balans, operativa kostnader och utbetald finansiering

Klimatfondens balansräkning består så gott som helt av ägandeandelen på 8,3 % i Neste Abp och därför varierar värdet på bolagets balans allt enligt kursen på Nestes aktie. Bolaget har tillgång till cirka 129 miljoner euro (Q3/2022) likvida medel för finansiering av sin verksamhet. De likvida medlen har placerats på bankkonton, i tidsbundna depositioner och i räntefonder.

Klimatfondens operativa verksamhets budget för året 2022 belöper sig i sin helhet till 5,6 miljoner euro och personalkostnadernas andel av den är 2,6 miljoner euro.  Due diligense-kostnaderna och andra kostnader som hänför sig till beredningen av finansieringsbeslut utgör bolagets näststörsta kostnadspost, sammanlagt 2 miljoner euro.

Finansieringen som Klimatfonden beslutat om betalas ut till objektföretagen i poster under flera års tid allt efter som villkoren som i finansieringsavtalen fastställts för utbetalning uppfylls. År 2022 är målet att besluta om finansiering i avsikt att skala klimatlösningar för cirka 80 miljoner euro.

År 2021 belöpte sig personalkostnaderna, dvs. lönerna, styrelsearvodena och bikostnaderna till sammanlagt cirka 1,7 miljoner euro. Under året rekryterades sju nya personer att möjliggöra inledning av finansieringsverksamheten och expandering av verksamheten. Personalkostnadernas andel av budgeten år 2022 är 2,6 miljoner euro. I budgeten har beaktats nio nyrekryteringar under årets lopp, av vilka sju personer inlett sin tjänst våren 2022. Vidare började i Q3/2022 två visstidsanställda praktikanter i Klimatfondens Investments-team och en visstidsanställd praktikant i Communications and Sustainability-teamet.

I beredningen av finansieringsbeslut ingår due diligense-utredningar beställda från externa tjänsteproducenter och andra förberedelser inför finansieringsbeslut jämte juridiska tjänster som utnyttjas i finansieringsavtal. Med externa due diligense-utredningar och annat arbete som hänför sig till finansieringsprocessen säkerställs att målföretaget uppfyller kriterierna för Klimatfondens finansiering. Externa utredningar granskar målföretagens affärsverksamhetsplaner, utsläppsminskningspotentialen och ESG-frågorna, teknologin och produktionen, marknaden och de ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågorna på ett objektivt sätt. År 2022 täckte Klimatfonden utgifter som hänför sig till due diligens-utredningar, beredningar av finansieringsbeslut och avtal för sammanlagt 0,95 miljoner euro vilket utgör cirka 2 % av finansieringen som man beslöt om året i fråga. Resten av kostnaderna som teamet för beredning av finansieringsbeslut stod för hänförde sig till igångkörning av finansieringsverksamheten, utveckling av bolaget och projekt som inletts under tidigare år. I budgeten för år 2022 har för due diligence-kostnader och andra kostnader som beredning av finansieringsbeslut medför reserverats sammanlagt 2 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 2,5 % av målvolymen på 80 miljoner euro för finansieringsbeslut år 2022. För utveckling av finansieringsbesluten har ytterligare reserverats 0,1 miljoner euro.

I kostnaderna för kommunikation och rapportering ingår bland annat undersökningar och utredningar som upprättats som stöd för finansieringsverksamheten, Klimatfondens ansvarighetsrapportering och uträkning av koldioxidavtrycket, bolagets webbplats och annan extern kommunikation, medlemsavgifter till organisationer för ansvarsfullt investerande, jämte tillställningar och evenemang. I budgeten för år 2022 har i och med att coronapandemin lättar särskilt reserverats deltagar- och materialkostnader som hänför sig till evenemang och tillställningar.

Lokalkostnaderna består till merparten av hyran för kontorslokalen på Porkalagatan såväl i kostnaderna som realiserats år 2021 som i budgeten för år 2022.

I IT-kostnaderna ingår personalens arbetsredskap och kontorsutrustning, IT-underhåll och -utveckling jämte mjukvarulicenser bland annat för hantering av projektflödet och styrelsearbetet.

Förvaltningskostnaderna och övriga kostnader består till exempel av personalanskaffningstjänster, bokföringsbyråtjänster och juridiska tjänster, personalförmåner, rese- och utbildningskostnader jämte bankers service- och förvaringsavgifter.

Nyckeltal 2021

1

Soliditetsgrad år 2021

1

Ekonomiskt resultat

1

Finansiella intäkter

Klimatfondens finansiella intäkter 2021 var 51,2 miljoner euro och ekonomiskt resultat 38,3 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 91 procent.

Meny