Klimatfondens ekonomi

Klimatfonden har fattat 24 finansieringsbeslut på sammanlagt 178,9 miljoner euro i slutet av december 2023. Till finansieringsobjekten har i slutet av fjärde kvartalet utbetalats 47,5 miljoner euro.

Balans, operativa kostnader och utbetald finansiering

Storleken på Klimatfondens balansräkning minskade med cirka 2,3 miljarder euro under det tredje kvartalet, då Neste Abs aktier återfördes till ägaren i september. Bolaget har tillgång till cirka 357 miljoner euro (Q4/2023) likvida medel för finansiering av sin verksamhet. De likvida medlen har placerats på räntebärande bankkonton, i tidsbundna depositioner och i räntefonder. Totalt är cirka 280 miljoner euro allokerade till tidigare finansieringsbeslut och de skatter som ska betalas för överföringen av Neste Ab:s aktier. Cirka 77 miljoner euro finns tillgängliga för framtida finansieringsbeslut och operativa kostnader.

Klimatfondens operativa verksamhets budget för året 2024 belöper sig i sin helhet till 4,7 miljoner euro och personalkostnadernas andel av den är 2,9 miljoner euro. Due diligense-kostnaderna och andra kostnader som hänför sig till beredningen av finansieringsbeslut utgör bolagets näststörsta kostnadspost, sammanlagt 0,8 miljoner euro.

Finansieringen som Klimatfonden beslutat om betalas ut till objektföretagen i poster under flera års tid allt efter som villkoren som i finansieringsavtalen fastställts för utbetalning uppfylls. År 2024 är målet att besluta om finansiering i avsikt att skala klimatlösningar för 70 miljoner euro.

År 2023 belöpte sig personalkostnaderna, dvs. lönerna, styrelsearvodena och bikostnaderna till sammanlagt cirka 3,2 miljoner euro. Två nya fast anställda rekryterades under året. Dessutom genomförde fyra studenter praktik i Klimatfondens investeringsteam.

I beredningen av finansieringsbeslut ingår due diligense-utredningar beställda från externa tjänsteproducenter och andra förberedelser inför finansieringsbeslut jämte juridiska tjänster som utnyttjas i finansieringsavtal. Med externa due diligense-utredningar och annat arbete som hänför sig till finansieringsprocessen säkerställs att målföretaget uppfyller kriterierna för Klimatfondens finansiering. Externa utredningar granskar målföretagens affärsverksamhetsplaner, utsläppsminskningspotentialen och ESG-frågorna, teknologin och produktionen, marknaden och de ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågorna på ett objektivt sätt. År 2023 täckte Klimatfonden utgifter som hänför sig till due diligens-utredningar, beredningar av finansieringsbeslut och avtal för sammanlagt 0,6 miljoner euro vilket utgör cirka 1,1 % av finansieringen som man beslöt om året i fråga. Resten av kostnaderna som teamet för beredning av finansieringsbeslut stod för hänförde sig till utveckling av Klimatfondens finansiella verksamhet. I budgeten för år 2024 har för due diligence-kostnader och andra kostnader som beredning av finansieringsbeslut medför reserverats sammanlagt 0,6 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 0,9 % av målvolymen på 70 miljoner euro för finansieringsbeslut år 2024.

I kostnaderna för kommunikation och rapportering ingår bland annat undersökningar och utredningar som upprättats som stöd för finansieringsverksamheten, Klimatfondens årsrapportering och uträkning av koldioxidavtrycket, bolagets webbplats och annan extern kommunikation, medlemsavgifter till organisationer för ansvarsfullt investerande, jämte tillställningar och evenemang.

Lokalkostnaderna består till merparten av hyran för kontorslokalen i Helsingfors såväl i kostnaderna som realiserats år 2023 som i budgeten för år 2024. De budgeterade kontorsutgifterna för 2024 kommer att minska då bolaget hösten 2023 flyttade till ett nytt kontor från en tillfälligt större kontor.

IT-kostnaderna ingår personalens arbetsredskap och kontorsutrustning, IT-underhåll och -utveckling jämte mjukvarulicenser bland annat för hantering av projektflödet och styrelsearbetet.

Förvaltningskostnaderna och övriga kostnader består till exempel av personalanskaffningstjänster, bokföringsbyråtjänster och juridiska tjänster, personalförmåner, rese- och utbildningskostnader jämte bankers service- och förvaringsavgifter.

Nyckeltal 2023

1

Soliditetsgrad

1

Ekonomiskt resultat

1

Intäkter av innehav och placeringar

Klimatfondens intäkter av innehav och placeringar 2022 var 58 miljoner euro och ekonomiskt resultat 39,6 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 63 procent.