Klimatfonden påskyndar Elstors lösning för utsläppsminskningar inom ånga- och värmeproduktion som en del av elektrifieringen av industrin

Klimatfonden Ab har beviljat ett kapitallån på högst 4 miljoner euro för att påskynda införandet av Elstor Oy:s energilösning. Med hjälp av Elstors värmelager kan fossila bränslen ersättas på ett kostnadseffektivt sätt inom ånga- och värmeproduktionen t.ex. inom livsmedelsindustrin och i medelstora fjärrvärmebolag. Lösningens marknadspotential i Finland motsvarar en utsläppsminskning på upp till en halv miljon ton, vilket är cirka 1 % av Finlands totala utsläpp.

Elektrifieringen av industrin samt införandet av koldioxidsnåla lösningar och former för energiproduktion är de första stegen i en koldioxidneutral riktning.

”Elektrifieringen och övergången till förnybar energi lyfts ofta fram som de viktigaste klimatåtgärderna. Men produktionen av förnybar energi förutsätter lagring av energi och där el kan produceras utsläppsfritt produceras den värme och ånga som industrin kräver ofta fortfarande med fossila bränslen. Elstors värmelager uppfyller båda behoven och är också av den storleken att en kund som är intresserad av utsläppsminskningar – t.ex. ett bageri eller ett lokalt energibolag – får en kostnadseffektiv lösning på sin egen tomt”, beskriver Kari Suninen, Elstors verkställande direktör, betydelsen av lösningen.”

Elstor har utvecklat en lösning för lagring av el som värmeenergi, varefter den vid behov frigörs som värme eller ånga för att användas i kundens processer. Värmelagret kan ersätta värme och ånga som producerats med fossila bränslen i industrins och energiproduktionens processer. Företaget har för närvarande två pilotanläggningar: en för värmeproduktion och en för ångproduktion.

”Vår finansiering påskyndar införandet av Elstors koldioxidsnåla lösning i synnerhet i små och medelstora industriföretag. Genom våra tidsbundna och utrustningsspecifika finansieringsvillkor erbjuder vi Elstor ett klart incitament att påskynda övergången från fossil värme- och ångproduktion till användning och lagring av förnybar energi. Vår rörelsekapitalfinansiering gör det möjligt att erbjuda Elstor-enheter till industrikunder också med hjälp av en hyresmodell som kan vara ett mer lockande alternativ för en del av Elstors kundkrets än att investera i en egen enhet”, beskriver Paula Laine, Klimatfondens verkställande direktör, målet med finansieringen.”

Det pågår en fjärde industriell omvälvning i världen och investeringarna är enorma när energiinfrastrukturen måste byggas för att stödja förnybar energi.

Utöver utsläppsminskningar ger vårt värmelager möjlighet att öka självförsörjningsgraden i fråga om energi. Finansiering från Klimatfonden är ett utmärkt verktyg för att påskynda införandet av en ny teknisk lösning, som vårt värmelager, och sådan här finansiering har också varit efterlängtad i Finland”, preciserar Ari Piispanen, ordförande för Elstor Oy:s styrelse.


Faktaruta

Elstor-lösningen:

Värmelagret minskar koldioxidutsläppen från industrins produktion av ånga och värme, eftersom det ersätter t.ex. förbränning av olja, naturgas och gasol med el. Elstors lösning gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt lagra el som värmeenergi, vilket är särskilt viktigt t.ex. vid utnyttjandet av förnybar energi som producerats lokalt.

Den kalkylerade lagringskapaciteten av värmeenergi är 5 MWh och den största möjliga energimängden genom anläggningen per dygn är cirka 15 MWh. Vid användning varje dygn är verkningsgraden 90–95 %. Anordningen kan fungera självständigt som en egen enhet med hjälp av fjärrkontroll och underhållet av den begränsas till ett litet antal pumpar och manöverdon.

Potentialen för utsläppsminskning per enhet beror på det bränsle som ersätts och på den el som används. Den genomsnittliga årliga potentiella utsläppsminskningen per enhet är ca 300–500 ton CO2.

Finansiering från Klimatfonden:

Finansieringen från Klimatfonden är ett kapitallån på högst 4 miljoner euro för finansiering av Elstors investeringar i rörelsekapital under de följande två åren. Lånet från Klimatfonden kan lyftas en enhet åt gången och ett villkor för finansieringsandelen för varje anordning är bl.a. verifiering av utsläppsminskningen per anordning och säkerställande av annan finansiering (minst 50 %).

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt EU:s räntereferenstabell, dvs. Klimatfonden har rätt till ränta på marknadsvillkor för sitt kapitallån. Dessutom har en konverteringsrätt förhandlats fram i finansieringsavtalet, dvs. Klimatfonden har rätt att omvandla lånet till en ägarandel i Elstor Oy.

Utöver utsläppsminskningarna har Elstor-finansieringsbeslutet affärspotential för aktörer som är registrerade i Finland bl.a. i form av förmånligare värme eller ånga. Lösningen har också en betydande exportpotential, eftersom ett motsvarande behov finns också globalt sett.


Mer information:

Saara Mattero, kommunikationsdirektör Klimatfonden tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kari Suninen, verkställande direktör Elstor Oy tfn 040 558 3706 kari.suninen@elstor.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar klimatobjekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Elstor Oy utvecklar och tillverkar värmelager som kan laddas med el för produktion av värme och ånga i industriell skala. Vår lösning möjliggör produktion av koldioxidneutral och utsläppsfri värmeenergi på ett kostnadseffektivt sätt.

Klimatfondens första finansieringsobjekt Solar Foods siktar på betydande utsläppsminskningar inom livsmedelsproduktionen
Nya utnämningar hos Klimatfonden