Ett lån på 8 M€ från Klimatfonden till Finn Recycling som effektiverar återvinningen av gjuterisand

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 8 miljoner euro till Finn Recycling Oy som tagit fram utrustning som möjliggör återanvändning av avfallssanden från metallgjuterier och erbjuder en servicemodell för detta. Syftet med finansieringen är att påskynda ibruktagandet av utrustning för regenerering av gjuterisand och internationaliseringen av verksamheten.

På global nivå används sandprodukter – dvs. sand, grus och stenkross – årligen 40–50 miljarder ton. Den till sitt koldioxidavtryck tunga metallindustrin använder sand särskilt i gjuterier vid tillverkning av till exempel maskinkomponenter. För varje ton gjuten metall uppkommer uppskattningsvis cirka ett ton avfallssand, något som redan i Europa årligen innebär inemot 10 miljoner ton avfallssand.

Finn Recyclings regenereringslösning gör det möjligt att hålla sanden längre i bruk och så minska användningen av jungfrulig sand, mängden avfallsand som uppkommer i gjuteriprocessen och utsläppen av växthusgaser som uppkommer under processen. Nytt i lösningen är utöver de teknologiska egenskaperna också företagets servicemodell för att släppa ut och skala den nya teknologin på marknaden.

”Gjuteriindustrin använder årligen över 100 miljoner ton sand utan att återvinna avfallssanden som uppkommer under processen. Den modellen är ohållbar ur såväl miljöns som gjuteriindustrins synvinkel.  Klimatfondens finansiering gör det möjligt för den globala gjuteriindustrin att övergå till en mer hållbar verksamhetsmodell för sandförsörjningens del”, säger verkställande direktör Kalle Härkki på Finn Recycling.

”Sanden är efter vattnet den andra mest utnyttjade naturresursen och användningen av sand antas öka i och med urbaniseringen och det tilltagande byggandet. Utöver koldioxidutsläppen har grävningen flera miljökonsekvenser, såsom påskyndad erosion, kontaminering av luften och grundvattnet och försvagad biodiversitet. Cirkulära ekonomilösningar, såsom Finn Recyclings utrustning för regenerering av gjuterisand med service, utgör en viktig del av svarandet på dessa utmaningar”, konstaterar verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden.


Finn Recyclings lösning

Finn Recycling har tagit fram utrustning för rening och regenerering av gjuterisand och en på det byggande modulär regenerator för värmebehandling och mekanisk bearbetning som gör det möjligt att öka återvinningen av gjuterisand och så minska användningen av jungfrulig sand. Företaget har behandlat sand från tre finländska gjuterier i Nuutajärvi allt sedan år 2019.

I metallgjuterier används sand i gjutformarna och i sanden tillsätts ett bindemedel som håller formarna ihop under gjutningsprocessen. Eftersom den smälta metallen är het fastnar bindemedlen på ytan till sandkornen och det försämrar möjligheten att återanvända sanden. Lösningen är vanligen att sanden ersätts med jungfrulig sand och den förorenade sanden slutdeponeras. Med hjälp av mekanisk återvinning kan typiskt återvinnas cirka 70-90 % av den använda sanden. Med hjälp av Finn Recyclings regenerator kan cirka 95 % av den använda sanden regenereras.

För en regenerators del är den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 2,8 kt CO2-ekv. Om företagets ambitiösa affärsverksamhetsplan lyckas har lösningens teoretiska globala kumulativa utsläppsminskningspotential under ett årtionde beräknats till cirka 1 Mt CO2-ekv. De slutliga utsläppsminskningarna beror ändå på bolagets kundgjuteriers antal och läge. Projektets huvudsakliga målmarknad och utsläppsminskningspotential är utomlands.

Bolaget har samlat in cirka 26,5 M€ finansiering för produktion av regeneratorn och skalning av verksamheten. Utöver Klimatfondens kapitallån på 8 M€ består finansieringshelheten på 26,5 M€ av finansiering i form av lån och kapital. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.


Mer information

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kalle Härkki, VD Finn Recycling, tfn 040 513 3383, kalle.harkki@finnrecycling.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Finn Recycling Oy är ett finländskt teknologiföretag som koncentrerar sig på återvinning av sandmaterial. Finn Recycling erbjuder gjuterier miljövänligare och lönsammare lösningar för rening av sand. Som ett resultat av ett långt forskningsarbete har Finn Recycling patenterat en regenereringsteknik, med vilken gjutsanden i gjuterier kan bearbetas för återvinning och man så i betydande grad kan reducera schaktningen av jungfruliga, icke förnybara naturresurser och minska CO2-utsläppen och kostnaderna som uppkommer vid hantering och transport av dem. Tack vara denna unika regenereringsteknik hamnar avfallssand inte heller längre på deponier.

Finn Recycling i Nuutajärvi har tagit fram regenereringsteknik i samarbete med flera gjuterier och universitet i inemot tio års tid. Servicemodellen SaaS som ingår i tekniken för regenerering av gjutsand för gjuterier möjliggör också ett snabbt ibruktagande med små investeringar. Finn Recycling har som mission att förnya förbrukningen och återvinningen av sand i gjuterier tillsammans med kunderna och på så sätt utgöra en del av lösningen på den globala miljöutmaningen.

Tre praktikanter till Klimatfonden
Heidi Ahonen blir Senior Lead, Investments