Fem miljoner euro från Klimatfonden till det på smart energilagring specialiserade företaget Cactos infrastrukturfond

Klimatfonden har beslutat om en fondinvestering på 5 miljoner euro i infrastrukturfonden Cactos Fleet Finland i avsikt att påskynda ibruktagandet av smart energilagring. Energilagren som tjänar som fondens finansieringsobjekt effektiverar företagens elektrifiering, stöder en infrastruktur som bygger på förnybar elektricitet och påskyndar utbyggnaden av småskalig produktion av förnybar energi.

Ett fungerande, balanserat och koldioxidfritt elektriskt system är en central förutsättning med tanke på Finlands försörjningsberedskap och en ren omställning. I och med att samhället elektrifieras, ställs elproduktionen inför en enorm omvälvning under de kommande årtiondena för såväl den producerade mängdens som produktionsstrukturens del.

Cactos Fleet Finland bildades, eftersom omställningen till förnybar energiproduktion kräver enorma investeringar i infrastruktur, särskilt i flexibilitet i konsumtionen och stöd till elnätet. Vi investerar huvudsakligen i energilager som placeras i fastigheter och som vid sidan om sina uppgifter på nätverksnivå kan skära ned fastighetens toppeffekt och erbjuda reservenergi. Fonden finansierar energilagren och de erbjuds slutkonsumenten i form av en service,” berättar Cactos grundare och verkställande direktör Oskari Jaakkola.

Med hjälp av lokala energilager kan förbrukningen av fastighetens egen energiproduktion optimeras – så skapar de också extra incitament att utnyttja lokalt producerad förnybar energi.

”En ren omställning förutsätter att samhället elektrifieras inom varje sektor.  I och med att efterfrågan på elenergi och produktionen av förnybar energi som är mycket beroende av vädret ökar i hemlandet, kommer en lokal infrastruktur som stöder ren energiproduktion att utgöra en kritisk faktor med tanke på ett lyckat framtida energisystem. Det intressanta med Cactos fonden är energilagren som erbjuds kunderna i form av en servicemodell och som sålunda snabbt kan tas i bruk,” säger Klimatfondens t.f. verkställande direktör Toni Mikkonen som motivering till finansieringsbeslutet.

Som en andra ankarinvesterare utöver Klimatfonden tjänar OP Infra Suomi. Cactos fonden har som mål att samla in ett sammanlagt kapital på 70 miljoner euro, av vilket hälften är skuld och hälften kapital. Infrastrukturfondens finansieringsperiod pågår i cirka två års tid och kapitalet investeras i sin helhet i smarta energilager i Finland. Infrastrukturfonden Cactos Fleet Finlands verksamhetsperiod är tio år.


Infrastrukturfonden Cactos Fleet Finland:

Cactos Oy är ett finskt år 2021 bildat företag som bygger smarta energilager. Lagren konstrueras antingen av nya järnfosfatelement eller av återanvända batterier från Tesla. Energilagersystemen möjliggör effektivitet och leveranssäkerhet i förbrukningen av förnybar energi och det gagnar såväl lokala elproducenter som hela elnätet.

Cactos Fleet Finland är en infrastrukturfond som via sina investeringar äger de smarta energilager som Cactos Oy tagit fram. Det hittills största enskilda energilagersystemet som fonden äger är det energilager på cirka 2,5 MWh som nyligen färdigställts i Logitri Oy:s logistikfastighet i Tusby. Under året 2023 deltog fondens energilager i stödandet av stamnätet i över 5000 timmars tid.

Lagrad ren elektricitet kan urladdas under den tid som priset på elektricitet är högt för att typiskt ersätta fossil elproduktion. Till de starka sidorna med de smarta energilager som Cactos Oy tillverkar hör en molntjänst som distansstyr energilagren verksamhet. Med hjälp av molntjänst kan lagret automatiskt laddas och urladdas under optimala tidpunkter utgående från olika datakällor såsom väderprognosen eller den lokala förbrukningen.

Cactos Fleet Finland Ky är en ljusgrön fond som överensstämmer med artikel 8 i EU:s förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och fondens investeringar främjar olika faktorer som hänför sig till miljön. Lösningen medför en direkt utsläppsminskning genom att fossilt producerad elektricitet ersätts med elektricitet som lagrats under den tid då produktionen är ren. En bedömning av den direkta utsläppsminskningen är ändå inte meningsfull, eftersom den huvudsakliga inverkan som eftersträvas framför allt uppkommer av energilagrens betydande indirekta roll som möjliggörare av utsläppsminskningar i en allt mer elektrifierad ekonomi. Med hjälp av energilager stöds en balanserad och störningsfri funktion i distributionsnätet och påskyndas utbyggnaden av lokalt producerad förnybar energi i hemlandet.

Med Klimatfondens fondinvestering på 5 miljoner euro påskyndas införandet av lokala energilagerprojekt i Finland, vilket stöder utvecklandet av en för det framtida energisystemet väsentlig infrastruktur och en elektrifiering av samhället.

Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Oskari Jaakkola, grundare och verkställande direktör, Cactos Oy, tfn +358 41 4626 520, oskari@cactos.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Cactos Oy bygger smarta energilagersystem. Systemen tryggar den lokala elförsörjningen på lokal nivå och möjliggör en effektiv förbrukning av förnybar energi på global nivå. Med hjälp av molntjänsten som Cactos energilagersystem erbjuder lagras och frigörs energi i nätet utgående från förbrukningen och priset. Cactos som bildades år 2021 bygger sina energilager i Muhos och lagren används runt om i Finland.

Cactos Fleet Finland Ky är en ljusgrön fond som överensstämmer med artikel 8 i EU:s förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och fondens investeringar främjar olika faktorer som hänför sig till miljön. Fondens energilager stöder bland annat laddandet av eldriven trafik genom att utjämna effekttopparna och möjliggöra ett effektivare utnyttjande av lokalt producerad förnybar energi. Stödet som fondens energilager erbjuder stamnätet möjliggör också en ökning av andelen förnybar energi i elnätet och stöder så en elektrifiering av samhället. Under tiden mellan början av året 2023 och december 2023 hade fondens energilager deltagit i stödandet av stamnätet i över 5000 timmars tid, dvs. i över 60 % av tiden.

Temaartikel: Cirkulär ekonomi som en förutsättning för ett hållbart samhälle
Temaartikel: Energi- och materiallösningarna understryks i utsläppsåtgärderna inom den byggda miljön