Finansiering

Nedan beskrivs för vilka investeringsobjekt klimatfonden kan bevilja finansiering och vilka kriterier som har fastställts för investeringarna.

Kortfattat om investering genom Klimatfonden

Klimatfonden deltar i klimatinvesteringar och miljöinvesteringar av betydande storleksklass, där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i en större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet. 

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar Klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande. 

Klimatfonden fokuserar på kapitallån som bolagets primära finansieringsinstrument. Dessutom kan man i vissa situationer överväga fondobjekt samt expansion i riktning mot instrument i främmande kapital. Bolaget behåller även möjligheten att vid behov använda sig av andra instrument som handlingsdirektiven tillåter, men bolaget beviljar inte direkta understöd. Klimatfonden kan delta i investeringsprojekt som leds av såväl privata som offentliga aktörer, även i samprojekt som genomförs av privata och offentliga aktörer. 

Klimatfondens finansieringskategorier

Klimatfonden kompletterar andra statsägda innovationsfinansierare genom sina tre finansieringskategorier. Klimatfondens primära investeringsobjekt är enligt handlingsdirektiven uppskalningar till industriell skala, där det handlar om till exempel projekt som rör ny teknik i demonstrationsfasen, eller påskyndning försäljningen av en befintlig klimatlösning. Klimatfonden kan dessutom finansiera utveckling av en ny digital klimatlösning, en egenskap eller en dataplattform som genererar utsläppsminskningar. 

Laitosinvestoinnit
Anläggningsinvesteringar och annan klimatinfrastruktur

Uppskalning av en klimatlösning till industriell skala eller infrastruktur som möjliggör kommersialisering och uppskalning av en klimatlösning. 

Käyttöönoton skaalaus
Påskyndande av ibruktagandet av klimatlösningar

Uppskalning av befintlig teknik och/eller befintliga affärsmodeller, som ofta redan har verifierats kommersiellt i liten skala, till betydande kommersiell skala. 

digitaaliset alustat
Digitala klimatlösningar

Utveckling och kommersialisering av en ny digital klimatlösning, en egenskap eller en dataplattform som genererar utsläppsminskningar. 

Kriterier för finansiering genom Klimatfonden

Klimatfondens deltagande i enskilda investeringsinitiativ bestäms av en utvärderingsmodell med tre steg och av de kriterier som skapats för investeringarna. Varje investeringsinitiativ bedöms mot dessa krav utifrån de uppgifter som kunden lämnat och teamet för Klimatfondens investeringar stöder dem som är intresserade av finansiering i tillämpningen av kriterierna.

Kriterierna och utvärderingsmodellen består av ekonomiska villkor och andra tröskelvillkor, övergripande effektmål samt närmare effektmål för varje finansieringsobjekt.

Tröskelvillkor ska uppfyllas för varje placering. Om tröskelvillkor uppfylls görs den slutliga jämförelsen och valet av objekt utifrån effektmålen. Klimatfondens genomslagskraftkriterier bedöms utifrån objektets utsläppsminskningspotential båda produktivitets- och affärspotentialen. Finansieringsobjektets genomslagskraftkriterier i förhållande bedöms till t.ex. via naturresurser och den cirkulära ekonomin, effekter på biologisk mångfald, exportpotentialen, frågor som gäller social rättvisa eller kopplingen till EU-finansieringen.

Tröskelvillkor

 • Trovärdig plan för återbetalning av finansieringen
 • Med Klimatfondens finansiering förverkligas projektet tidigare, i större utsträckning eller överhuvudtaget
 • Förenlighet med “Do no significant harm” -principen

Klimatfondens genomslagskraftkriterier

 • Potential för utsläppminskningar
 • Produktivitets- och affärspotential

Finansieringsobjektets genomslagskraftkriterier

 • Naturresurser och cirkulär ekonomi
 • Bevarandet av den biologiska mångfalden
 • Exportpotential
 • Social rättvisa
 • Kopplingen till EU-finansiering
 • …och andra lämpliga effekter

Dessutom undersöker utvärderingsprocessen av Klimatfonden projektens överensstämmelse med EU:s förordning om hållbar finansiering.

Här kan du läsa mer om Klimatfondens investeringskriterier och våra tidigare finansieringsmål

Beslutsprocessen

Klimatfondens styrelse fattar beslut om finansieringen av ett bolag. Klimatfondens operativa team bereder investeringsförslagen för styrelsen tillsammans med sökanden och eventuella externa bedömare. Klimatfondens styrelse sammanträder varje månad för att bedöma hur investeringsinitiativen framskrider i en noggrannare analys och som investeringsbeslut.

1. Identifiering och prioritering av finansieringsmål
 • Presentation av det finansiella objektet: Grundläggande information om finansieringsmål via webbformuläret
 • Första diskussion och prioritering av finansieringsmål: Grov bedömning av tröskelvillkor och effektkriterier, samt situation och tidpunkt för finansieringshelhet
2. Due Diligence analys
 • DD steg 1: Affärsplan och Klimatfondens effektkriterier
 • DD steg 2 : Finansiell, skatte, legal och teknisk besiktning och effektmodel
 • DD steg 3 : Avslutande och ekonomiska förhandlingar
 • Externa experter involveras ofta i arbetet.
3. Finansieringsbeslut och genomförande

Cirka 10–15 finansieringsbeslut per år.

 • Slutförande av dokumentation: Implementeringsförslag och beslutdokumentation
 • Finansieringsbeslut: Beslutet fattas av Klimatfondens styrelse
 • Finansieringsarrangemang
 • Genomförande av transaktionen.
4. Portfölj-förvaltning

Rapportering och förvaltning

Finansieringsprocess utgår från första diskussioner till en mer detaljerad analys genom styrelsemöten och i slutändan beslutar Klimatfondens styrelse om finansiering. Finansieringsprocessen som helhet tar vanligtvis några månader, varefter företaget i portföljen övervakas genom finansieringsperiod av Klimatfonden.