Aeromon

Grundat: 2014
Kilmatfondens finansieringsbeslut: 5/2022
Finansieringsobjekt: skalning av rapporteringssystemet och utveckling av automationen
Finansiering: kapitallån på 2,4 M€, som ingår en konversionsrätt.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: indirekta utsläppsminskningarna som beror på bolagets kunders korrigerande åtgärder. Den teoretiska kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år beräknas till 2,3 MtCO2-ekv.

Metanutsläppen från industrin och deponier utgör en betydande klimatutmaning i och med att de täcker hela 5 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Merparten av de diffusa utsläppen beror på utvinning, transport, lagring och bearbetning av fossila bränslen. Diffusa utsläpp som är skadliga för klimatet och hälsan uppkommer i industrianläggningars processer till exempel från organiska föreningar som avdunstar via läckande ventiler. Också i fråga om avfallet som hamnat på deponier strävar man efter att minimera mängden skadliga växthusgaser som frigörs i atmosfären.

Med Aeromons lösning kan man lokalisera och bestämma mängden på utsläpp av ett otal gasformiga föreningar, mikropartiklar och buller. Resultaten bearbetas till en rapport, utgående från vilken kunderna får en övergripande uppfattning om de diffusa utsläppen och dessas källor och så förmår hindra att utsläpp uppkommer.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier med tre steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Klimatfondens kapitallån på 2,4 M€ inriktas på skalning av rapporteringssystemet och utveckling av automationen. Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt marknadsvillkor och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.

Utsläppsminskningspotentialen som Aeromon möjliggör har beräknats utgående från de genomsnittliga läckorna från deponier och bio- och naturgasanläggningar. Den teoretiska kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år beräknas till 2,3 MtCO2-ekv. Utsläppsminskningarna är indirekta och med andra ord beroende av de korrigerande åtgärder som kunderna vidtar utgående från den information som Aeromon tillhandahåller. Aeromons utvecklingsarbete sker i Finland och med hjälp av finansieringen stärks den inhemska teknologikompetensen.