Finn Recycling

Grundat: 2013
Kilmatfondens finansieringsbeslut: 6/2022
Finansieringsobjekt: påskynda ibruktagandet av utrustning för regenerering av gjuterisand och internationaliseringen av verksamheten
Finansiering: kapitallån på 8 miljoner euro, som ingår en konversionsrätt
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: För en regenerators del är den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 2,8 kt CO2-ekv. Om företagets affärsverksamhetsplan lyckas har lösningens teoretiska globala kumulativa utsläppsminskningspotential under ett årtionde beräknats till cirka 1 Mt CO2-ekv.

På global nivå används sandprodukter – dvs. sand, grus och stenkross – årligen 40–50 miljarder ton. För varje ton gjuten metall uppkommer uppskattningsvis cirka ett ton avfallssand, något som redan i Europa årligen innebär inemot 10 miljoner ton avfallssand.

I metallgjuterier används sand i gjutformarna och i sanden tillsätts ett bindemedel som håller formarna ihop under gjutningsprocessen. Eftersom den smälta metallen är het fastnar bindemedlen på ytan till sandkornen och det försämrar möjligheten att återanvända sanden. Lösningen är vanligen att sanden ersätts med jungfrulig sand och den förorenade sanden slutdeponeras.

Finn Recycling har tagit fram utrustning för rening och regenerering av gjuterisand och en på det byggande modulär regenerator för värmebehandling och mekanisk bearbetning som gör det möjligt att öka återvinningen av gjuterisand och så minska användningen av jungfrulig sand.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier i tre steg. Tröskelvillkoren för finansieringen är en trovärdig plan för återbetalning av finansieringen, att projektet med Klimatfondens finansiering förverkligas tidigare, i större utsträckning eller överhuvudtaget, och förenlighet med EU:s hållbara investerings förordnings orsaka inte betydande skada principen (do no significant harm DNSH). Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom produktivitets- och affärsverksamhetspotential.

För en regenerators del är den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 2,8 kt CO2-ekv. Om företagets ambitiösa affärsverksamhetsplan lyckas har lösningens teoretiska globala kumulativa utsläppsminskningspotential under ett årtionde beräknats till cirka 1 Mt CO2-ekv. De slutliga utsläppsminskningarna beror ändå på bolagets kundgjuteriers antal och läge.

Klimatfondens kapitallån på 8 miljoner euro syftar till att påskynda ibruktagandet av utrustning för regenerering av gjuterisand och internationaliseringen av verksamheten. Finansiering gör det möjligt för den globala gjuteriindustrin att övergå till en mer hållbar verksamhetsmodell för sandförsörjningens del. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.