QHeat

Grundat: 2018
Klimatfondens finansieringsbeslut: 2/2022
Finansieringsobjekt: Finansieringen inriktar sig på anskaffning av nya och effektivare borriggar för borrning av medeldjupa energibrunnar.
Finansiering: Kapitallån på högst 3,3M€ som har prissatts med ränta på marknadsvillkor enligt EU:s räntereferenstabell. I finansieringsavtalet ingår också en konversionsrätt.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: Med finansieringen kan man främja utvecklingen inom sektorn geotermisk värme och påskynda alternativa lösningar till förbränning inom sektorn fastigheters energi. Den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år om bolagets affärsverksamhetsplaner lyckas är 115 kt CO2-ekv.

Geotermisk värmeproduktion är en bransch under utveckling som har stor potential inom klimatåtgärderna bland annat i främjandet av lågemissionslösningar för värmeproduktion, i utjämnandet av säsongvariationen inom energiproduktionen och i utvecklandet av regionala värmenätverk.

Geotermisk värme är en bra lösning som ökar alternativen som inte bygger på förbränning vid övergång från utnyttjandet av fossila bränslen. Med hjälp av energibrunnar kan värme produceras energieffektivt utan förbränning. Medeldjupa energibrunnar kan också användas för kylning av fastigheter och de gör det möjligt att lagra energi och därmed svara på behovet att utjämna säsongvariationer.

QHeat är än så länge den enda finländska aktören som har kunnat realisera medeldjupa energibrunnar och lösningen lämpar sig särskilt för stora och tättbyggda fastighetsmassor, såsom höghusdominerade bostadsområden, köpcentra, sjukhus, flygplatser och industrianläggningar. Bolaget har också som mål att skapa regionala värmenätverk, i vilka byggnaderna och aktörerna som är knutna till nätverket kunde utbyta energi med varandra genom att stöda sig på medeldjupa energibrunnar.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier med tre steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Klimatfondens kapitallån på 3,3M€ inriktar sig på borriggar som representerar ny teknologi som effektiverar det nuvarande borrandet. Med finansieringen kan man främja utvecklingen inom sektorn geotermisk värme och påskynda alternativa lösningar till förbränning inom sektorn fastigheters energi. Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har med andra ord rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.

En medeldjup energibrunn minskar utsläppen per år med uppskattningsvis 41 t CO2-ekv och den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år om bolagets affärsverksamhetsplaner lyckas är 115 kt CO2-ekv. Utsläppsminskningen inriktar sig på den sektor som fördelar bördan i Finland och man har beräknat att man med lösningen ersätter 85 % av fjärrvärmeproduktionen och 15 % av värmeproduktionen inom industrin. För fjärrvärmens del har i beräkningarna beaktats att kolneutralitetsmålen uppnåtts senast år 2030 och som jämförelseproduktion har använts de genomsnittliga sjunkande utsläppskoefficienterna för fjärrvärme.