För dem som är intresserade av finansiering

Nedan beskrivs för vilka investeringsobjekt klimatfonden kan bevilja finansiering och vilka kriterier som har fastställts för investeringarna. I slutet av sidan hittar du en länk till närmare detaljer samt en blankett med vilken du kan berätta mer om ditt investeringsförslag.

Om du inte hittar den information du söker på vår webbplats, kontakta oss via e-post.
Director, Customer and dealflow: pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

Kortfattat om investering genom Klimatfonden

Klimatfonden deltar i klimatinvesteringar och digitala investeringar av betydande storleksklass, där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i en större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet.

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar Klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.

Klimatfonden verkar huvudsakligen i initialskedet via kapitallån och specialplaceringsfonder samt andra specialfinansieringsinstrument. Bolaget beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds. Klimatfonden kan delta i investeringsprojekt som leds av såväl privata som offentliga aktörer, även i samprojekt som genomförs av privata och offentliga aktörer.

Av de objekt som finansieras av Klimatfonden hänför sig ca 65 % till klimatförändringen och ca 35 % till den digitalisering som möjliggör den. I inledningsskedet av Klimatfondens verksamhet begränsas verksamheten i anslutning till digitaliseringen till att gälla kommersiell skalning av digitala klimatlösningar eller digitala plattformar som möjliggör utsläppsminskningar.

Klimatfonden som en del av statens innovationsfinansiering

Klimatfondens roll som en del av fältet för statens innovationsfinansiärer bestämmer hurdana objektbolaget investerar i och med vilka verktyg. På motsvarande sätt faller sådana finansieringsobjekt utanför bolagets verksamhet som hör till andra finansiärers ansvarsområde.

Logo: Business Finland

Business Finland

Business Finland är en offentlig aktör som tillhandahåller innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.

Klimatfonden Ab

Klimatfonden

Klimatfonden finansierar klimat- och digitaliseringsobjekt i betydande skala, där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Logo: tesi

Tesi

Ett statsägt kapitalinvesteringsbolag som investerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag på marknadsvillkor tillsammans med privata investerare.

Logo: Finnvera

Finnvera

Som finansiär av grundande av små och medelstora företag, tillväxt och internationalisering samt storföretags export med olika instrument för lån och borgen.

Klimatfondens investeringskategorier

Utöver sin roll som främjare av investeringar kompletterar Klimatfonden andra statsägda innovationsfinansierare i synnerhet genom sina två finansieringskategorier och fem olika typer av finansieringsobjekt.

Kommersiell skalning av klimatlösningar

2-20 ME

Laitosinvestoinnit
Anläggningsinvesteringar

Skalning av kommersiella klimatlösningar i industriell skala

Käyttöönoton skaalaus
Skalning av idrifttagning av fysiska lösningar

Påskyndande av idrifttagning av existerande kommersiell klimatlösning

Digitaalisten ratkaisujen skaalaus
Kommersiell skalning av digitala lösningar

Betydande kommersiell utvidgning av en digital klimatlösning

Plattformar som möjliggör utsläppsminskningar

1-10 ME

Fyysinen infrastruktuuri
Fysisk infrastruktur

Fysisk infrastruktur som utnyttjas av flera aktörer och som möjliggör utsläppsminskningar och/eller skalbar klimatrelaterad affärsverksamhet

digitaaliset alustat
Digitala plattformar

Digital plattform som utnyttjas av flera aktörer och som möjliggör utsläppsminskningar och/eller skalbar klimatrelaterad affärsverksamhet

Kriterier för finansiering genom Klimatfonden

Klimatfondens deltagande i enskilda investeringsinitiativ bestäms av en utvärderingsmodell med tre steg och av de kriterier som skapats för investeringarna. Varje investeringsinitiativ bedöms mot dessa krav utifrån de uppgifter som sökanden lämnat och teamet för Klimatfondens investeringar stöder dem som är intresserade av finansiering i tillämpningen av kriterierna.

Kriterierna och utvärderingsmodellen består av ekonomiska villkor och andra tröskelvillkor, övergripande effektmål samt närmare effektmål för varje finansieringsobjekt.

1. Tröskelvillkor

Tröskelvillkor ska uppfyllas för varje placering.

 • Ekonomiskt minst självbärande investeringshelhet
 • Klimatfondens andel ska ha ett verifierat mervärde
 • Do no significant harm princip
2. Klimatfondens genomslagskraftskriterier

Om tröskelvillkor uppfylls görs den slutliga jämförelsen och valet av objekt utifrån effektmålen. Klimatfondens genomslagskraftkriterier bedöms utifrån objektets:

 • Potential för utsläppsminskningar
 • Produktivitetspotential
 • Överensstämmelde med EU-taxonomi (ja/nej)
 • Affärspotential, produktivitetsnytta och mervärde som investeringshelheten möjliggör för aktörer som är registrerade i Finland
3. Finansieringsobjektets genomslagskraftkriterier

Finansieringsobjektets genomslagskraftkriterier i förhållande bedöms till t.ex. via

 • Bevarandet av den biologiska mångfalden
 • Exportpotential
 • Social rättvisa
 • Kopplingen till EU-finansiering

Här kan du läsa mer om Klimatfondens investeringskriterier och våra tidigare finansieringsmål

Beslutsprocessen

Klimatfondens styrelse fattar beslut om finansieringen av ett bolag. Klimatfondens operativa team bereder investeringsförslagen för styrelsen tillsammans med sökanden och eventuella externa bedömare. Klimatfondens styrelse sammanträder varje månad för att bedöma hur investeringsinitiativen framskrider i en noggrannare analys och som investeringsbeslut.

1. Identifiering och prioritering av finansieringsmål
 • Presentation av det finansiella objektet: Grundläggande information om finansieringsmål via webbformuläret
 • Första diskussion och prioritering av finansieringsmål: Grov bedömning av tröskelvillkor och effektkriterier, samt situation och tidpunkt för finansieringshelhet
2. Due Diligence analys
 • DD steg 1: Affärsplan och Klimatfondens effektkriterier
 • DD steg 2 : Finansiell, skatte, legal och teknisk besiktning och effektmodel
 • DD steg 3 : Avslutande och ekonomiska förhandlingar
 • Externa experter involveras ofta i arbetet.
3. Finansieringsbeslut och genomförande

Cirka 10–15 finansieringsbeslut per år.

 • Slutförande av dokumentation: Implementeringsförslag och beslutdokumentation
 • Finansieringsbeslut: Beslutet fattas av Klimatfondens styrelse
 • Finansieringsarrangemang
 • Genomförande av transaktionen.
4. Portfölj-förvaltning

Rapportering och förvaltning

Finansieringsprocess utgår från första diskussioner till en mer detaljerad analys genom styrelsemöten och i slutändan beslutar Klimatfondens styrelse om finansiering. Finansieringsprocessen som helhet tar vanligtvis några månader, varefter företaget i portföljen övervakas genom finansieringsperiod av Klimatfonden.

Meny