För dem som är intresserade av finansiering

Nedan beskrivs för vilka investeringsobjekt klimatfonden kan bevilja finansiering och vilka kriterier som har fastställts för investeringarna. I slutet av sidan hittar du en länk till närmare detaljer samt en blankett med vilken du kan berätta mer om ditt investeringsförslag.

Om du inte hittar den information du söker på vår webbplats, kontakta oss via e-post:
Mer information för företag och privata finansieringspartner: pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi
Ytterligare information till offentliga aktörer och finansieringspartner: antti.larsio@ilmastorahasto.fi

Kortfattat om investering genom klimatfonden

Klimatfonden deltar i klimatinvesteringar och digitala investeringar av betydande storleksklass, där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i en större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet.

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.

Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansiering. Bolaget beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds. Klimatfonden kan delta i investeringsprojekt som leds av såväl privata som offentliga aktörer, även i samprojekt som genomförs av privata och offentliga aktörer. Vägledande är att 65 % av investeringarna ska ha samband med klimatförändringen och 35 % med digitaliseringen.

Klimatfonden som en del av statens innovationsfinansiering

Klimatfondens roll som en del av fältet för statens innovationsfinansiärer bestämmer hurdana objektbolaget investerar i och med vilka verktyg. På motsvarande sätt faller sådana finansieringsobjekt utanför bolagets verksamhet som hör till andra finansiärers ansvarsområde.

Logo: Business Finland

Business Finland

Business Finland är en offentlig aktör som tillhandahåller innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.

Klimatfonden Ab

Klimatfonden

Klimatfonden finansierar klimat- och digitaliseringsobjekt i betydande skala, där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Logo: tesi

Tesi

Ett statsägt kapitalinvesteringsbolag som investerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag på marknadsvillkor tillsammans med privata investerare.

Logo: Finnvera

Finnvera

Som finansiär av grundande av små och medelstora företag, tillväxt och internationalisering samt storföretags export med olika instrument för lån och borgen.

Klimatfondens investeringskategorier

Utöver sin roll som främjare av investeringar kompletterar klimatfonden andra statsägda innovationsfinansiärer i synnerhet genom sina fyra typer av finansieringsobjekt – dvs. genom sin investeringskategori

1.

Kommersiell skalning

Klimatfondens primära investeringsobjekt är att påskynda klimatinvesteringar i industriell skala.

Exempel. Skalning av ny klimatteknik till en anläggning i demonstrationsfasen.

2.

PPP-objekt

Klimatfonden kan möjliggöra affärsverksamhet som bygger på information, kompetens eller infrastruktur hos offentliga och offentligt ägda aktörer genom partnerskap mellan kommersiella aktörer.

Exempel. Samföretag för digitala lösningar mellan offentliga och kommersiella aktörer.

3.

Julkinen sektori

Offentliga plattformar

Offentliga aktörer kan grunda en aktör i bolagsform för att öppna ny typ av affärsverksamhet t.ex. i gränssnittet för myndighetsinformation.

Exempel. Kapitalisering av offentligt ägda dataplattformsbolag.

4.

Specialfonder

För att stödja uppkomsten av nya fondprodukter kan klimatfonden inrätta eller investera i specialfonder som fokuserar på digitala investeringar och klimatinvesteringar.

Exempel. Investering i riskdelningsfonden för investeringar i förnybar energi.

Kriterier för finansiering genom klimatfonden

Klimatfondens deltagande i enskilda investeringsinitiativ bestäms av en utvärderingsmodell med tre steg och av de kriterier som skapats för investeringarna. Varje investeringsinitiativ bedöms mot dessa krav utifrån de uppgifter som sökanden lämnat och teamet för klimatfondens investeringar stöder dem som är intresserade av finansiering i tillämpningen av kriterierna.

Kriterierna och utvärderingsmodellen består av ekonomiska villkor och andra tröskelvillkor, övergripande effektmål samt närmare effektmål för varje finansieringsobjekt.

1. Tröskelvärdena

Tröskelvärdena ska uppfyllas för varje placering.

 • ekonomiskt minst självbärande investeringshelhet
 • klimatfondens andel ska ha ett verifierat mervärde
 • Do no significant harm princip
2. Klimatfondens genomslagskraft

Om tröskelvärdena uppfylls görs den slutliga jämförelsen och valet av objekt utifrån effektmålen. Klimatfondens genomslagskraft bedöms utifrån objektets:

 • Potential för utsläppsminskningar
 • Produktivitetspotential
 • Överensstämmelde med EU-taxonomi (ja/nej)
 • Affärspotential, den produktivitetsnytta och det mervärde som finansieringen möjliggör
3. Finansieringsobjektets genomslagskraft

Finansieringsobjektets genomslagskraft i förhållande bedöms till t.ex. via

 • bevarandet av den biologiska mångfalden
 • exportpotentialen
 • social rättvisa
 • kopplingen av EU-finansiering

Här kan du läsa mer om klimatfondens investeringskriterier

Beslutsprocessen

Klimatfondens styrelse fattar beslut om finansieringen av ett bolag. Klimatfondens operativa team bereder investeringsförslagen för styrelsen tillsammans med sökanden och eventuella externa bedömare. Klimatfondens styrelse sammanträder varje månad för att bedöma hur investeringsinitiativen framskrider i en noggrannare analys och som investeringsbeslut.

Meny