Klimatfonden beviljar 4 M€ till Filtrabits industriella lösningar för dammavskiljning

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 4 M€ till finska Filtrabit Oy som tillverkar stoftavskiljningssystem i industriell skala. Bolagets lösning extraherar effektivt dammhaltiga gasflöden inom industrin och minskar så de luftföroreningar som industrin orsakar och påskyndar utsläppsminskningarna genom att uppsamlat råmaterial återvinns.

Inom den tunga industrins processer uppkommer utöver utsläpp också rikliga mängder dammhaltiga gasflöden som sprids ut i luften till följd av att filtreringen är utmanande. Ofta förmår man inte heller utnyttja värmeenergin i heta gaser på grund av att de innehåller damm. Uppsamlade förorenar dammen luften och medför likaså skador på miljön och hälsorisker för människan.

Det stoftavskiljningssystem som Filtrabit tagit fram och som bygger på en ny typ av dammsepareringsteknologi rengör effektivt gasflöden inom industrin även i sådana objekt, där detta tidigare varit svårt eller rentav omöjligt. Det tillvaratagna dammet innehåller värdefulla råmaterial som kan utnyttjas i industrins tillverkningsprocesser och minskar så förbrukningen av jungfruliga material. I framtiden kan lösningens utsläppsminskningspotential bli mångfaldig tack vare att den renade spillvärmen kan utnyttjas.

”Vi erbjuder våra kunder inom industrin dammkontroll baserad på strömningsdynamik i form av en service. Vår servicemodell bygger på en månadsdebitering, med vilken det är möjligt att kostnadseffektivt undvika omfattande nya investeringar i dammkontrol genom att uppdatera den gamla dammsepareringen så att den uppfyller dagens krav. Vi renar dammhaltig industriluft till andningsluft och tar värdefulla råmaterial och framöver även spillvärmen tillvara. Vår lösning avlägsnar hälsovådliga mikropartiklar från andningsluften och ger betydande CO2-inbesparingar för råmaterialen del. Framöver ökar de positiva klimatkonsekvenserna ytterligare i och med att produktportfolion och tillämpningsobjekten ökar”, berättar Filtrabits styrelseordförande Karri Kaitue.

”Den tunga industrin övergår stegvis till koldioxidsnål och ren produktion. Filtrabits lösning möjliggör under övergångsperioden viktiga utsläppsminskningar inom sådana sektorer, där helt rena lösningar ännu dröjer i flera år,” berättar Klimatfondens tillförordnad verkställande direktör Toni Mikkonen.


Filtrabits lösning

Filtrabit Oy är ett år 2011 bildat finskt bolag som tagit fram ett modulärt stoftavskiljningssystem för industrins behov. Systemet utnyttjar en stoftavskiljningsmetod som bygger på strömningsdynamik. Till exempel inom stålindustrin kan stoftavskiljningssystemet samla upp kokshaltigt damm som innehåller en betydande mängd värdefulla råmaterial och genom att återvinna dem kan man undvika tillverkning av ny koks av stenkol med påföljande utsläpp.

Filtrabits lösning för dammutsugning har redan på ett lyckat sätt använts i SSAB:s koksverk vid stålverket i Brahestad. Bolaget har också för avsikt att ta fram ett till sin kapacitet mångfaldigt nästa generationens system som lämpar sig väl bland annat för tillvaratagning av värme och möjliggör betydligt större utsläppsminskningar. I framtiden kunde det via nya tillämpningsobjekt för nästa generationens anläggning vara möjligt att även ta koldioxid tillvara vid sidan om stoftavskiljning av heta gaser.

Filtrabits utsläppsminskningspotential består i första stadiet av tillvaratagning av koksdammet och återvinning av det i stället för jungfruligt råmaterial. Ett enhets utsläppsminskningspotential har beräknats till cirka 200 t CO2-ekv per år. Företagets kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på tio år har beräknats till cirka 128 kt CO2-ekv. I framtiden kunde en tillvaratagning av processvärmen inom industrin och även koldioxiden mångfaldigt höja utsläppsminskningspotentialen.

Klimatfondens kapitallån på högst 4M€ inriktas på driftkapitalfinansiering av tillverkningen av extraktionsanordningar. Kapitallån inkluderar en konversionsrätt och en utläppsminskningsincitatement. Finansieringen inriktas på särskilt förorenande industriobjekt eller sådana objekt, där utsläppsminskningspotentialen är stor. Servicemodellen gör det möjligt att snabbt ta den nya teknologin i bruk och skala upp den på marknaden. Bolaget samlar upp den övriga finansieringen som krävs från ägarna och andra finansierare.

Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Marko Valli, Direktör, Filtrabit, tfn 040 727 3112

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Filtrabit erbjuder strömningsdynamiskt dammkontroll till industriella kunder genom en tjänstemodell. Vi omvandlar dammig industriell luft till renare andningsluft och utnyttjar råmaterial samt kommer att återvinner spillvärme för att samtidigt minska CO2-utsläppen.

Jobb på Klimatfonden: Cindy och Juho berättar om sin praktikperiod på Klimatfonden
Dubbel väsentlighetsanalys genomförd i Klimatfonden