Klimatfonden beviljar Enifer 7 miljoner euro för uppförande av en anläggning för produktion av svampprotein

Klimatfonden har beviljat eniferBio Oy ett kapitallån på 7 miljoner euro för uppförande av en anläggning för produktion av pekilo-svampprotein i kommersiell skala i Kyrkslätt. Nya typer av protein har potential att möta den växande efterfrågan på protein på ett mer klimat- och miljövänligt sätt.  Meningen är att Enifers anläggning ska stå färdig senast i slutet av år 2025 och att produktionen inleds år 2026.

Produktionen av mat ger upphov till cirka en tredjedel av de globala utsläppen. Produktionen av animaliskt och vegetabiliskt protein kräver en betydande markareal och rikliga mängder vatten. Jordbruket och matproduktionen är också globalt sett bland de största faktorerna som utarmar mångfalden i naturen. Konsumtionen av protein beräknas rentav fördubblas fram till året 2050 – det ökar behovet att ta fram produktionssätt som är hållbara med tanke på miljön.

Enifer tänker producera Pekilo-svampprotein för att användas som råvara i foder för sällskapsdjur, i foder för fisk och senare också i människoföda. Den sammanlagda kostnaden för bolagets produktionsanläggning på tre kiloton har beräknats till 36,5 miljoner euro. Utöver de positiva inverkningarna på miljön främjar bolagets lösning den cirkulära ekonomin och näringskretsloppet genom att utnyttja sockerhaltiga sidoströmmar från livsmedels- och skogsindustrin vid framställning av protein.

”Svampar har en otrolig förmåga att tjäna som naturens egen kretsloppsmekanism. Vi på Enifer utnyttjar denna svamparnas naturliga egenskap och är övertygade om att svampproteinet har en potential att i framtidens hållbara livsmedelskedja bli en viktig faktor vid sidan av det vegetabiliska proteinet. Svampproteinet är på många sätt rentav ett hållbarare alternativ än vegetabiliska proteiner. Pekilo-processen utgör en helt unik del av den finländska industriella historien och det är fint att få fortsätta de finländska proteinpionjärernas arbete. Pekilo-processen väcks snart till ett helt nytt liv i Kyrkslätt tack vare våra nya finansiärer!”, berättar Enifers verkställande direktör och grundare Simo Ellilä.

”Världens befolkning växer och behovet av protein ökar. Livsmedelsproduktionen utgör – även med de teknologier som ännu kan skalas upp – en olöst, men central del av klimatutmaningen. En hållbar livsmedelsproduktion torde i framtiden bygga på flera olika lösningar och efterfrågan på nya typer av protein förväntas öka betydligt under de kommande 10 åren. Enifers redan tidigare beprövade teknologi är intressant, eftersom näringsämnena i olika sidoströmmar med hjälp av den kan återanvändas och deras förädlingsgrad höjas i stället för att användas som energi”, berättar Klimatfondens tf. verkställande direktör Toni Mikkonen om finansieringsbeslutet.


Enifers lösning

EniferBio Oy är ett år 2020 bildat, VTT-baserat finländskt start up-bolag inom bioteknologi, som producerar svampprotein för att användas som råvara i foder för sällskapsdjur och fisk och senare också i människoföda.

Enifer uppför en anläggning för produktion av svampprotein i kommersiell skala i Kantvik i Kyrkslätt.  Bolaget producerar encelligt protein med hjälp av Pekilo-processen, som ursprungligen tagits fram på 1960-talet och 1975 kommersialiserats för utnyttjande av sidoströmmar från skogsindustrin. I fermenteringsprocessen förädlas olika flytande och kolhydrathaltiga sidoströmmar från industrin (socker-, stärkelse- eller lignocellulosabaserade ingångsmaterial) till protein utnyttjande en Paecilomyces variotii-stam av filamentös svamp. Processen kräver också vatten, energi och näringsämnen.

Enifers produktionsprocess är effektiv och kräver endast små mängder vatten och markareal och processen övergöder inte heller vattendragen. Bolagets lösning främjar också den cirkulära ekonomin och näringskretsloppet genom att utnyttja sockerhaltiga sidoströmmar från livsmedels- och skogsindustrin vid framställning av protein. Att näringsämnen återanvänds för produktion av protein ökar samtidigt också biomassornas förädlingsvärde.

Svampproteinets användningsändamål påverkar den utsläppsminkningspotential som uppnås. Bolagets beräkning av utsläppsminskningspotentialen bygger på det att man med det producerade svampproteinet ersätter flera olika proteiner i människofödan och i foder för sällskapsdjur och fisk. Den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på 10 år hos den nu finansierade anläggningen på 3 kt har beräknats till 280 kt CO2-ekv och om kundens  affärsverksamhetsplan lyckas är bolagets uppskalningsplans kumulativa sammanlagda potential cirka 1,6 Mt CO2-ekv. Utsläppsminskningen inriktas i regel på ansvarsfördelningssektorn.

Anläggningens finansieringshelhet på 36,5 M€ består av egen kapitalfinansiering från Taaleri Bioindustrifond I och från bolagets nuvarande investerare Nordic Foodtech VC, Voima Ventures, Valio och Laine Holding. Utöver Klimatfondens kapitallån på högst 7 M€ ingår i finansieringshelheten ett bidrag för cirkulär ekonomi på 12,6 M€ och ett klimat- och miljölån på 2 M€ från Finnvera. Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i lånet ingår en konverteringsrätt. Med sin finansiering påskyndar Klimatfonden genomförandet av projektet  med betydande klimat- och miljöpåverkan.

Klimatfonden beviljar Meriaura 6,8 miljoner euro för att påskynda ibruktagandet av koldioxidsnåla teknologier inom sjöfarten
Klimatfonden kommer att upphöra att fungera